Тема 9. Планування виробничої програми підприємства : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 9. Планування виробничої програми підприємства

1. Показники та складові частини виробничої програми.

2. Методика планування виробничої програми.

3. Планування товарообороту торговельного підпри­ємства та підприємств рестораного бізнесу.

1. Показники та складові частини виробничої програми

Планування виробництва продукції (товарів, послуг) та товарообороту (гуртового та роздрібного) пов'язане із загаль­ною стратегією підприємства, ґрунтується на його маркетинго­вих дослідженнях та плану обсягу продажу та повинно бути спрямоване на задоволення конкретних потреб споживачів.

Під час розробки виробничої програми забезпечується уз­годження між можливостями випуску та збуту продукції, здат­ністю нової продукції замінити застарілу, витратами та прибут­ком, інвестиціями та доходами, інноваціями та ризиком.

Виробнича програма - це ключовий план підприємства, що визначає необхідний обсяг виробництва (обсяг товарооборо­ту) продукції, її номенклатуру та асортимент в плановому пері­оді згідно вимог плану продажу. Даний план обумовлює завдан­ня по впровадженню в дію нових виробничих потужностей та потребу в матеріально-технічних ресурсах, чисельності персо­налу, транспорті. Місце плану виробництва в загальній системі планів підприємства наглядно видно на рис.1.

При визначенні обсягу випуску певної продукції прийма­ється до уваги величина існуючого на неї попиту та його дина­міка, рівень ринкових цін, величина можливого прибутку, сту­пінь ризику, сила конкуренції, рівень витрат та його можлива динаміка.

Цей розділ плану тісно пов'язаний із планом з праці та пе­рсоналу, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабе­льності, фінансовим, планом.

Рис.1. Система планів підприємства

Виробнича програма містить показники в натуральному та вартісному вимірі, розраховується на один рік із розбивкою на квартали, місяці та дні.

1. Виробнича програма в натуральному вимірі містить показники загального обсягу випуску продукції у фізичних оди­ницях, його величину за номенклатурою та асортиментом. До таких показників відносяться: штуки, тонни, квадратні, погонні і кубічні метри. При плануванні однакових за призначенням видів продукції з різними споживчими властивостями застосовуються умовно-натуральні одиниці виміру. Наприклад, для різних за калорійністю видів палива - тони умовного палива, а саме за 1 т приймається маса, що еквівалентна 7 тис. кілокалорій; при ви­робництві консервів - умовні банки.

2. Виробнича програма у вартісному вимірі містить на­ступні показники: реалізована продукція (валовий дохід); готова продукція; валова продукція.

Готова продукція включає вартість: готових виробів (по­слуг); напівфабрикатів власного виробництва; продукцію допо­міжних виробництв, що реалізуються іншим суб'єктам; капіта­льного будівництва підприємства; робіт і послуг промислового характеру, що виконуються згідно замовлень зі сторони.

Обсяг готової продукції визначають за формулою:

ГП ^ЦіК + Р

і=1

де - К; - кількість продукції і-го виду;

Ці - гуртова ціна одиниці виробу і-го виду, грн.

і- кількість видів продукції, що виготовляється на підпри­ємстві

Р - вартість робіт та послуг, що реалізовано на сторону.

Показник готова продукція використовується для визна­чення витрат виробництва, фінансових результатів, показників ефективності діяльності підприємства.

Реалізована продукція - це продукція, що відвантажена та оплачена споживачами або кошти за яку мають надійти на роз­рахунковий рахунок підприємства в зазначений термін. До її обсягу включають вартість: готових виробів, напівфабрикатів власного виробництва, продукції (послуг, робіт) для капітально­го будівництва самого підприємства та його непромислових об'єктів.

Обсягрреалізованої продукції обчислюють за формулою: Ор = ГП + (ГПп - ГПк) + (ВПп - ВПк),

де ГП - обсяг готової продукції;

ГПп, ГПк - залишки готової нереалізованої продукції від­повідно на початок та кінець року;

ВПп, ВПк - залишки відвантаженої, але неоплаченої про­дукції відповідно на початок та кінець року.

Реалізована продукція характеризує валовий дохід підпри­ємства у плановому періоді, що визначається як добуток ціни та кількості проданих одиниць виробів (послуг).

Валова продукція - це вся продукція підприємства, неза­лежно від ступеню її готовності, що призначена для відпуску на сторону (продажу): готова продукція, напівфабрикати, залишки незавершеного виробництва.

Обсяг валової продукції визначається за формулою:

ВП = ГП + НФ - НПп + НПк,

де ГП - готова продукція;

НФ - напівфабрикати;

НПп, НПк - незавершене виробництво на початок та кі­нець періоду.

Валову продукцію варто відрізняти від валового обороту, під яким розуміють вартість продукції всіх підрозділів, тобто всі готові вироби й напівфабрикати незалежно від того, призначені вони для продажу або будуть використані у виробництві, а також зміна за­лишків незавершеного виробництва у всіх підрозділах.

Обсяг чистої продукції визначається як різниця між обся­гом готової продукції (в оптових цінах підприємства), матеріа­льними витратами у тих же цінах (тобто в цінах, прийнятих при розробці плану) та сумою амортизаційних відрахувань:

ЧП=ГП - (М + А),

де М - матеріальні витрати на виробництво продукції, грн;

А - сума амортизаційних відрахувань за відповідний пері­од, грн.

Чиста продукція характеризує знову створену на підпри­ємстві вартість.