3. Планування товарообороту торговельного підприємства

магниевый скраб beletage

Планування товарообороту торговельного підприємства передбачає вирішення наступних завдань:

1. орієнтація товарообороту на зміну та розвиток спожи­вчого ринку.

2. забезпечення підприємству необхідної суми виручки та прибутку.

3. забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу.

4. відповідність структури товарообороту структурі по­питу споживачів.

5. забезпечення ритмічної роботи підприємства.

Як і виробнича програма, план товарообороту розробля­ється на рік з розбивкою на квартали, місяці, дні.

Планування товарообороту можна починати з визначення його загального обсягу з подальшою структуризацією за товар­ними групами. Або навпаки, визначити товарооборот спочатку за окремими групами товарів, а потім, на їх основі, сформувати план товарообороту всього підприємства. В будь-якому випадку отриманий план може піддаватися корегуванню протягом пла­нового періоду через невизначеність ринкового середовища, що значно підвищується в ринкових умовах господарювання.

Для визначення плану обсягу діяльності торговельного пі­дприємства можна використовувати програмно-цільовий ме­тод.

Він передбачає визначення загального планового обсягу товарообороту в залежності від поставленої мети (обраної стра­тегії):

1. забезпечення беззбитковості:

в

Т ______________________________________________ пост

ц - в

або

в

пост

Рвд - Рзв

де впост _ сума постійних витрат; Ц - ціна;

взм - сума змінних витрат на одиницю продукції. Рвд - рівень валового доходу у % до товарообороту; Рзв - рівень змінних витрат обігу в % до товарообороту.

2. отримання цільового прибутку:

т _ Вп0ст + Пц

_ Ц - В '

^ зм

де Пц - сума цільового прибутку на плановий рік.

3. досягнення мінімальної рентабельності власного ка­піталу:

Т_____ пост РК

Впост + П t Ц - Вз

де ПРК - прибуток при мінімальному рівні рентабельності власного капіталу (рентабельність дорівнює депозитній ставці банку).

ВК х Бс

П _________________________________ -

РК 100 '

де ВК - власний капітал підприємства; Бс - ставка банківського депозиту в %. 4. отримання максимально можливого прибутку :

В + П

Т___________________________________________ пост макс

Ц-В

^ зм

де Пмакс - сума максимально можливого прибутку.

Розглянемо один із варіантів використання економіко- статистичного методу для розрахунку плану товарообороту торговельного підприємства.

Іт -1

1. Визначається коефіцієнт еластичності обсягу реалізації підприємства від доходів споживачів регіону, в якому воно пра­цює (збільшення обсягу товарообороту при зростанні доходів населення на 1%):

K _iT

e І -1 D 1

де Іт - індекс товарообороту;

ID - індекс доходів споживачів.

2. Визначається можливий приріст доходів населення у плановому періоді на основі статистичних даних.

3. Розраховується можливий приріст товарообороту в пла­новому році з урахуванням індексу доходів населення:

ІТД = ІБпл х Ке.

4. Визначається можливий приріст товарообороту за раху­нок підвищення рівня задоволення попиту населення. Для цього використовуються дані вивчення обсягу незадоволеного попиту за товарними групами' що реалізовувалися у звітному році підп­риємством та його конкурентами.

5. Розраховується плановий товарооборот:

ТА х І

Тф+ 100

тд + ф зп _ 100 '

де Тф - товарооборот у звітному періоді; Ітд - темп приросту товарообороту внаслідок зростання доходів населення;

Ізп - темп приросту товарообороту під впливом збільшен­ня ступеню задоволення попиту населення.

Плановий обсяг товарообороту може бути розрахований методом екстраполяції динамічних рядів товарообороту, а також методом змінної середньої відносно темпів приросту то­варообороту. Для використання останнього методу розрахову­ються наступні дані: темп приросту звітного періоду, середню зміну темпів приросту за період дослідження. темп приросту товарообороту на плановий період розраховується за формулою:

Кпп = Км + Д'

де Кпп - плановий темп приросту; Км - темп приросту минулого періоду; Д - середня зміна темпів приросту за період. Визначення планового товарообороту щодо окремих груп товарів можливе методами:

  • економіко-статистичним;
  • нормативним.

Економіко-статистичний:

  • на основі використання коефіцієнта еластичності про­дажу окремих видів товарів від загального обсягу то­варообороту;
  • на основі коефіцієнта еластичності продажу окремих видів товарів від доходів населення.

Приклад. Продаж консервів збільшується в розрахунку на 1 людину на 1,8% при зростанні загального обсягу товарооборо­ту на 1 особу на 1%. При зростанні чисельності населення на 1% та збільшенні загального товарообороту на душу населення на 5,1% зростання продажу на 1 людину для даної групи складе 9,18 (5,1х1,8), а загальний обсяг товарообороту для даної групи товару збільшиться на 110,3% (1,0918 х 1,01 х 100).

Даний метод може використовуватися торговельними під­приємствами, які не передбачають диверсифікацію асортименту в плановому періоді.

2. Нормативний. Розрахунки за цим методом проводять­ся на основі показника товарообороту на 1 кв.м торгової площі при зміні в плановому періоді асортименту або позицій підпри­ємства на ринку. Базою для розрахунків є площа торгового залу, де розміщуються певні групи товарів та плановий обсяг товаро­обороту на 1 кв.м даної площі. Для товарних груп, продаж яких розпочинається в плановому періоді, обсяг товарообороту на 1 кв.м торговельної площі приймається на рівні аналогічних типів торговельних підприємств регіону.

Плановий обсяг товарообороту розраховується за форму­лою:

Тпл = SI X Н^

де SI - площа торгового залу для розміщення і-ї групи то­варів;

HI - норматив товарообороту на 1 кв.м торговельної пло­щі.

Для розрахунку планового товарообороту підприємств ресторанного бізнесу доцільно використовувати наступні мето­ди:

1. за кількістю відвідувачів (при порівняно постійному контингенті споживачів):

ВРп = Кбл х Ч х Дн,

де ВРп - план випуску блюд (виробнича програма) на пла­новий період;

Ч - чисельність відвідувачів за день;

Кбл - кількість блюд на одну особу;

Дн - кількість днів роботи підприємства в плановому пе­ріоді.

2. за пропускною спроможністю залу та ступеню її ви­користання:

ВРп = Пс х Квп х Кб х Дн,

де Пс - пропускна спроможність залу (осіб);

Квп - коефіцієнт використання пропускної спроможності

залу;

Кб - середня кількість страв на 1 відвідувача в плановому

році;

Для розрахунку структури товарообороту використову­ються економіко-математичні методи. За допомогою кореляцій- но-регресійного аналізу виявляються чинники, що найбільше впливають на обсяг реалізації окремих груп товарів, здійсню­ється кількісна оцінка характеру цього впливу. Рівняння регресії можуть використовуватися для визначення планового обсягу продажу товарів при очікуваній зміні чинників впливу. Напри­клад, якщо обсяг продажу певних груп товарів залежить від змі­ни платоспроможності покупців, для розрахунку може бути ви­користана наступна модель:

y = a + bx,

де у - обсяг товарообороту по товарній групі в розрахунку на одну особу;

х - сума споживчих фондів населення на 1 особу;

а, b - параметри рівняння.

Планування структури товарообороту доцільно здійсню­вати різними методами для отримання багатоваріантних розра­хунків. На основі подальшої оцінки варіантів обирається най­більш імовірний та вигідний для підприємства.