Питання для самоконтролю знань:

1. Що таке виробнича програма?

2. Які показники містить виробнича програма?

3. За якими показниками аналізується виконання плану виробництва за попередній період?

4. Як визначається можливість реалізації портфеля замо­влень у плановому періоді?

5. Назвіть методи розрахунку виробничої потужності пі­дприємства.

6. Як планується збільшення коефіцієнта використання виробничої потужності?

7. Як визначається можливий випуск продукції на основі діючих потужностей?

8. Що таке баланс виробничих потужностей та його при­значення?

9. За якими показниками здійснюється економічна оцінка проекту плану виробництва?

10. Що є предметом планування виконання виробничої програми?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Вартісні показники плану виробництва.

2. Чинники, що впливають на формування виробничої програми.

3. Методика планування випуску продукції.

4. Технологія планування процесу виконання виробничої програми

5. Зміст процедур аналізу портфеля замовлень у процесі планування виробничої програми..

Теми рефератів:

1. Характеристика взаємозв'язку портфелю замовлень і виробничої програми.

2. Роль аркетингових досліджень при формуванні плану випуску.

3. Методи оптимізації виробничої програми.

Приклади розв'язання завдань

Завдання 1. У плановому році підприємство планує випу­стити 2 тис. шт. виробів А ціною 500 грн. та 3 тис. шт. виробів Б ціною 600 грн. Заплановано виготовити комплектуючих виробів на суму 2 500 тис. грн., у т. ч. для сторонніх замовників - на 1 500 тис. грн.; планом передбачені зміни залишків готової про­дукції на складі з 2 000 тис. грн. до 500 тис. грн. Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції.

Розв'язок:

1. План по товарній продукції (ТП):

ТП = 2 000 х 500 + 3 000 х 600 + 1 500 000 = 4 300 000 грн.

2. План по валовій продукції (ВП):

ВП = 3 800 000 + 1 000 000 = 4 800 000 грн.

3. План по реалізованій продукції (РП):

РП = 3 800 000 + (2 000 000 - 500 000) = 5 300 000 грн.