Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

Завдання 1.

Підприємство виготовляє для продажу металеві корпусні деталі. Згідно зі сформованим портфелем замовлень воно має змогу реалізувати 2 400 одиниць своєї продукції, але чи виста­чить виробничої потужності для виготовлення такої кількості продукції? На підприємстві працює три групи обладнання: тока­рне - 6 одиниць, фрезерне - 8 одиниць та шліфувальне - 9 оди­ниць. Основною вважається шліфувальна група. Технологічний процес виготовлення корпусної деталі складається з наступних операцій: токарні операції - 10 н.-год., фрезерні операції - 20 н.- год., шліфувальні операції - 18 н.-год. Ефективний фонд робочого часу одиниці обладнання - 4 000 год. Норма виробітку в планово­му періоді по підприємству становитиме 1,2.

Визначте можливий обсяг виробничої програми при існу­ючих потужностях та нормі виробітку? Чи забезпечать наявні виробничі потужності виконання сформованих в портфелі замо­влень показників при плановій нормі виробітку)? Запропонуйте відповідні заходи.

Завдання 2.

Підприємство виготовило та реалізувало в звітному році швейних виробів в кількості 4 550 одиниць. В плановому році об­сяг сформованого портфеля замовлень збільшиться на 22 %. На підприємстві встановлено 12 одиниць обладнання. Технологічний процес виготовлення одного виробу - 6 н.-год. Ефективний фонд робочого часу одиниці обладнання - 3 900 год. Норма виробітку в плановому періоді по підприємству становитиме 1,1.

Визначити можливий обсяг виробничої програми при іс­нуючих потужностях та плановій нормі виробітку? Зробіть ви­сновок щодо можливості виконання портфеля замовлень у пла­новому році.

Завдання 3.

На фармацевтичному підприємстві встановлено чотири лінії обладнання для виготовлення кожної номенклатурної оди­ниці продукції. Підприємство працює без вихідних у двозмін­ному режимі. На основі даних, поданих нижче, визначити сту­пінь використання обладнання та достатність його для виконан­ня планового портфеля замовлень. Скласти виробничу програ-

Назва продукції

Потужність обладнання, шт./год.

Обсяг випуску звітного року, тис. шт.

Плановий портфель замо­влень, тис. шт.

Таблетки пресовані

6 940

30 000

50 000

Таблетки в оболонці

3 470

15 000

25 000

Капсули

4 685

19 980

33 300

Ампули

14 750

60 000

100 000