Тема 10. Персонал та оплата праці

1. Необхідність та етапи розробки плану з праці та пер­соналу

2. Аналіз використання персоналу у звітному періоді.

3. Методика розробки плану з праці та персоналу

4. Особливості планування потреби в персоналі на підп­риємствах торгівлі.

1. Необхідність та етапи розробки плану з праці та персоналу

Планування є однією з функцій управління персоналом, що передбачає визначення чисельності працівників, структури та показників ефективності використання праці в плановому періоді, формування фонду оплати праці. При цьому мають ви­користовуються прогресивні норми праці, ефективний фонд ро­бочого часу, прогресивні форми мотивації праці та ін.

Планування персоналу ефективне лише тоді, коли інтег­роване в загальний процес планування діяльності підприємства (рис. 1 ).

Метою розробки плану з праці та персоналу є визначення економічно обгрунтованої (оптимальної) потреби підприємства в персоналі, забезпечення ефективності його використання та мотивації в планованому періоді.

Необхідність розробки такого плану обумовлена наступ­ними моментами:

  • забезпеченням виконання виробничої програми підп­риємства (планового товарообороту);
  • значною питомою вагою витрат на утримання персо­налу в загальних витратах підприємства, що збільшує їх значущість при визначенні ціни реалізації продукції та її конкурентоспроможності;
  • залежністю ефективності використання засобів та пре­дметів праці, ефективності діяльності підприємства в цілому від роботи персоналу;
  • збільшенням кількості інноваційних проектів, що ви­магають залучення великої кількості працівників, ви­сокого рівня координації зусиль виконавців, що може бути забезпечено тільки на планомірній основі;
  • можливістю підвищити заробітну плату завдяки раціо­нальному плануванню праці.

При розробці плану з праці та персоналу необхідно до­тримуватися наступних вимог: забезпечення приросту обсягів діяльності за рахунок підвищення продуктивності праці; забез­печення випереджувальних темпів росту продуктивності праці по відношенню до темпів росту заробітної плати.

План з праці та персоналу складається з трьох_розділів:

  • план з праці (продуктивність праці, трудомісткість ви­готовлення продукції);
  • план чисельності персоналу (загальна чисельність, чи­сельність персоналу за різними категоріями, заходи для професійної підготовки та перепідготовки персо­налу);
  • план фонду оплати праці (основна та додаткова заробі­тна плата, середня заробітна плата, співвідношення між продуктивністю праці та її оплатою).

План з праці та персоналу пов'язаний з іншими планами підприємства (рис. 1):

1. планом виробництва (виробничою програмою), який є основою для його розробки, оскільки чисельність персоналу за­лежить від обсягів продукції, що випускається або послуг, що надаються.

2. планом інновацій, який може містити заходи щодо вдо­сконалення організації праці, а також інші нововведення, які прямо або побічно пов'язані зі зменшенням або збільшенням чисельності персоналу.

3. планом витрат, оскільки витрати на оплату праці значно впливають на загальний рівень витрат підприємства, тому вони відображуються в даному плані.

5. фінансовим планом, в якому передбачається розмір ко­штів на оплату праці.

Планування показників з праці та персоналу відбувається за наступними етапами:

1. Аналіз виконання плану з праці та персоналу за попере­дній період.

2. Планування продуктивності праці.

3. Планування потреби в персоналі.

4. Планування коштів на оплату праці.