2. Аналіз використання персоналу у звітному періоді : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

2. Аналіз використання персоналу у звітному періоді

Метою аналізу показників з праці та персоналу є вивчення та оцінка ефективності використання праці та коштів на її оплату.

Аналіз розпочинають з визначення ступеня забезпеченості підприємства персоналом.

1. Фактична кількість працівників звітного року порівню­ється з її плановою величиною. На основі цього виявляють над­лишок або нестачу в персоналі на підприємстві в цілому та в окремих підрозділах, а потім аналізують причини виникнення таких розбіжностей між фактичними та плановими показника­ми. Для порівняння використовуються: загальна чисельність працівників, чисельність за категоріями та професіями, питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, питома вага промислово-виробничого персоналу в загальній чисельності працівників.

2. Розраховуються показники руху персоналу протягом звітного періоду, а саме:

- коефіцієнт прийому персоналу як відношення чисельно­сті прийнятих працівників за період до середньооблікової чисе­льності персоналу:

Ч

К™ =- пр

Чср

де Чпр - чисельність прийнятих працівників;

Чср - середньооблікова чисельність персоналу.

- коефіцієнт вибуття (звільнення) як відношення чисель­ності звільнених працівників з будь-яких причин до середньоо- блікової чисельності персоналу:

К - Чвб

Квб —--------------------------------------- ,

вб Ч

ср

де Чвб - чисельність працівників, що звільнилися з будь- яких причин.

коефіцієнт плинності персоналу:

к_ — Ч"

Чср

де Чп - чисельність працівників, що звільнилися за влас­ним бажанням, за порушення трудової дисципліни та за іншими причинами, які не пов'язані з виробництвом.

3. Проводиться оцінка ефективності використання персо­налу за допомогою наступних показників:

- продуктивність праці: середньорічний, середньоденний і середньогодинний виробіток на одного робітника (працівника):

в—-О-, Ч,

де О - обсяги випуску продукції (обсяг товарообороту).

- рентабельність персоналу:

Р —

Чср

де П - прибуток.

4. Визначається ефективність використання фонду оплати

праці:

- виручка від реалізації (товарооборот) на гривню фонду оплати праці:

Т

ефт —

ФОП

де Т - виручка від реалізації (товарооборот); ФОП - фонд оплати праці.

- валовий прибуток на гривню фонду оплати праці:

Е —^ ЕфП ФОП

- фонд оплати праці на одного працівника:

ФОП

ф°п - Ч

ср

- співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати:

т _ пр 1ВП _ т

де Іпр - темп зростання продуктивності праці; Ізп - темп зростання середньої заробітної плати.

5. Оцінюється використання робочого часу:

- індекс кількості відпрацьованого часу:

І —

ІВЧ Фб,

де Фф - фактично відпрацьований фонд робочого часу в звітному періоді;

Фб - плановий фонд робочого часу звітного періоду (фак­тично відпрацьований фонд робочого часу в базовому періоді).

- інтегральний коефіцієнт використання _робочого часу:

і — ТДф х ТПф

ТДб х ТПб

де ТДф, ТДб - тривалість звітного (базового) робочого дня;

ТПф, ТПб - тривалість звітного (базового) робочого періо­ду

Аналіз використання персоналу та коштів на оплату праці у звітному періоді передбачає визначення чинників, під впливом яких змінюються всі розглянуті показники, та з'ясовується сту­пінь впливу кожного. З цією метою частіше використовують метод факторного аналізу, методика проведення якого детально надається в спеціальній літературі з економічного аналізу.