3. Методика розробки плану з праці та персоналу

Розглянемо решту етапів розробки плану з праці та персо­налу:

  • планування продуктивності праці.
  • планування потреби в персоналі.
  • планування коштів на оплату праці.

1. Планування продуктивності праці

Продуктивність праці - це здатність працівників вигото­вляти певну кількість продукції (робіт) в одиницю часу. Рівень продуктивності праці характеризується такими основними пока­зниками як виробіток та трудомісткість.

Трудомісткість - це витрата живої праці на виробництво одиниці продукції або на виконання одиниці роботи, що розра­хується за формулою:

Ф

Тр - од

О

де Фод - кількість робочого часу, що витрачена на вироб­ництво продукції (реалізацію товару), людино-год.;

О - обсяг виготовленої продукції (реалізованого товару) за період часу, шт.

Повна трудомісткість продукції включає всі витрати праці на виробництво одиниці продукції. У залежності від характеру витрат розрізняють трудомісткість: виробничу, технологічну, обслуговування виробництва та управління.

Відношення нормативної трудомісткості до фактичної її

величини називається коефіцієнтом виконання норм:

квн — —,

вн тРф '

де Трн - нормативна трудомісткість; Трф - фактична трудомісткість.

Виробіток вимірюється кількістю продукції, що виготов­лена в одиницю робочого часу (середньорічний, середньоденний і середньогодинний):

в —

Ф

де Фзаг - фонд робочого часу, що відпрацьований всіма працівниками підприємства за період (рік, день, годину), люди- но-год.;

де О - обсяг випуску продукції (обсяг товарообороту).

Виробіток також визначається кількістю продукції, що припадає на одного середньооблікового працівника (робітника):

Розрахунки показників продуктивності праці, як і визна­чення потреби в чисельності персоналу пов'язані з плановим фондом робочого часу.

При цьому розрізняють його наступні складові:

  • календарний фонд робочого часу;
  • плановий номінальний (максимально можливий) фонд робочого часу;
  • плановий ефективний фонд робочого часу

Календарний фонд не враховує будь-які втрати робочого

часу (невиходи на роботу з різних причин, а також святкові та вихідні). Він використовується при розрахунках планових пока­зників з праці та персоналу на підприємствах із безперервним виробництвом. Календарний фонд (рік, квартал, місяць) може бути розрахований як на одного працівника (в людино-днях або людино-годинах), так і на всю чисельність працівників. На його основі визначається номінальний фонд робочого часу.

Номінальний фонд - це максимально можливий для вико­ристання фонд робочого часу, що на плановий період визнача­ється як різниця між календарний фондом та кількістю днів: ви­хідних, святкових, щорічних відпусток.

Для визначення ефективного фонду робочого часу в пла­новому періоді складається баланс робочого часу (табл. 1).

Таблиця 1.

Баланс робочого часу одного працівника ______ в плановому періоді

Показники

Од.

виміру

Плановий період

Календарний фонд робочого часу

дні

 

Кількість неробочих днів, в тому числі: