4. Особливості планування потреби в персоналі на підприємствах торгівлі

магниевый скраб beletage

Планування чисельності працівників торговельного підп­риємства має певні особливості, що пов'язані зі самою специфі­кою діяльності підприємства. Розглянемо ряд методів, що доці­льно використовувати при плануванні чисельності персоналу підприємств торгівлі:

  • нормативний;
  • за кількістю робочих місць;
  • економіко-статистичний метод;
  • економіко-аналітичний метод.

1. Нормативний метод. Даний метод передбачає розра­хунок планової чисельності: за встановленими нормами виробі­тку (обслуговування та ін.), а також за кількістю робочих місць.

За нормами виробітку. Чисельність основного (торгово- оперативного) персоналу (продавців, касирів та ін.), для яких встановлюються норми виробітку, визначається за формулою:

Ч _ Топл.

пл

то

де Топл. - плановий товарооборот; то - товарооборот на 1 робітника.

За кількістю робочих місць. Використовується здебіль­шого для розрахунку чисельності продавців та касирів, тобто працівників, що безпосередньо пов'язані з обслуговуванням по­купців. При плануванні враховується кількість робочих місць працівників окремих професій та режим роботи торговельного підприємства. Визначається їх явочна та облікова чисельність, що пов'язане із необхідністю заміни відсутніх з поважних при­чин (відпустки, лікарняні та ін.) працівників з метою забезпе­чення ефективного обслуговування покупців. Явочна чисель­ність - це чисельність персоналу, що повинні постійно знаходи­тися на робочих місцях. °блікова чисельність перевищує явочну на кількість працівників, які потрібні для заміни відсутніх з по­важних причин.

Явочна чисельність розраховується наступним чином:

К х Р

рмп пл Я _ '

рпл

де Крмп - кількість робочих місць на підприємстві у плано­вому періоді;

Рпл - плановий обсяг часу роботи підприємства за період, годин;

Рпл - плановий фонд робочого часу 1 продавця за період. Облікова чисельність може бути розрахована за форму­

лою:

Чо Чя х Кзам,

де Кзам - коефіцієнт заміни тимчасово відсутніх робітни­ків, що розраховується наступним чином:

Фк - Фв

Кзам = Фк - (Квідп +Кл) '

де Фк - календарний фонд робочого часу;

Фв - кількість вихідних днів;

Квідп - середня кількість відпускних днів на рік;

Кл - середня кількість днів відсутності з поважних причин (лікарняні).

Потреба в інших працівниках, прибиральниках, вантажни­ках розраховується на основі господарської доцільності та наяв­ності коштів на оплату праці. Наприклад, кількість прибираль­ників може бути визначена в залежності від площі торгової зали із розрахунку 120 кв. м на 1 особу.

2. Економіко-статистичний метод. Загальна чисель­ність основного персоналу та чисельність за окремими категорі­ями розраховують за допомогою коефіцієнту еластичності чисе­льності робітників від обсягу товарообороту:

К.

е ч т пб 1 б

де АЧ - зміна чисельності працівників у звітному періоді в порівнянні з базисним (Чз-Чб);

АТ - зміна товарообороту звітного періоду в порівнянні з базисним (тз-тб).

Чз, Чб - чисельність працівників відповідно у звітному та базовому році;

тз, тб - товарооборот відповідно звітного та базового ро­ку.

Після розрахунку коефіцієнту еластичності визначається темп приросту чисельності персоналу в плановому році за до­помогою формули:

АЧпл = АТпл. х Ке,

де Атпл. - темп приросту товарообороту в плановому році.

Загальна планова чисельність основного (торгово- оперативного) персоналу визначається як:

Ч _ Ч хАЧпл + 100(%) пл з 100(%) '

Даний метод може бути використаний при відносній пос­тійності стану зовнішнього середовища та розвитку підприємст­ва.

3. Економіко-аналітичний метод. Для розрахунку чисе­льності торгово-оперативного персоналу використовуються дані про планове зростання товарообороту та продуктивності праці на одного працівника:

Т __________________________ ^тп '

^івЛ

де Ттп - індекс товарообороту;

Твп - індекс виробітку на 1 працівника.

Планова чисельність торгово-оперативного персоналу:

Ч = Ч х Т

Апл Аз Л

Чисельність інших категорій працівників торговельних підприємств: керівників, спеціалістів (менеджер, маркетолог, бухгалтер) розраховується на основі штатного розкладу, що складений з врахуванням доцільності та можливостей підприєм­ства.

Продуктивність праці працівників торговельних підпри­ємств може бути визначена на основі планових показників това­рообороту та чисельності торгово-оперативного персоналу:

т

В„ _ —,

тпл - плановий товарооборот торговельного підприємства.

Планова продуктивність розраховується також на основі її фактичного значення у звітному році та можливої зміни через критичну оцінку організації праці (встановлених норм), плано­вих резервів та шляхів підвищення продуктивності праці.

Підприємства можуть переглядати для планового періоду діючі в звітному році норми продуктивності праці для кожної категорії персонал. Підгрунттям для такого корегування є світо­ві стандарти, оптимізація процесів організації праці, внутріш­ньогосподарські аспекти діяльності.

На підприємствах торгівлі для планування фонду оплати праці в основному використовується метод прямого _рахунку. За цим методом нарахування здійснюється на основі

- посадових окладів та кількості відпрацьованого часу (погодинна форма оплати):

ФОП = ШКп х Ч,

де ОКп - посадовий оклад згідно штатному розкладу;

Ч - чисельність працівників відповідної категорії, для яких встановлений даний посадовий оклад.

Даний розрахунок не передбачає можливу відсутність пе­рсоналу з причини хвороби. Якщо підприємство вважає необ­хідним при плануванні коштів на оплату праці врахувати й цей фактор, то для розрахунків використовують формулу:

ФОП = ОКп х Ч х (1 - КНв) х Д,

Кнв - плановий коефіцієнт невиходів на роботу з причини непрацездатності;

Д - тривалість планового періоду в днях.

- відрядних розцінок на певний обсяг товарообороту (на­вантажувально-розвантажувальних та інших_робіт):

ФОП _ІРв х Тпл, і_1

де Рв - відрядна розцінка за певний обсяг товарообороту (робіт або інших операцій);

Тпл - плановий обсяг товарообороту;

і - види робіт, які оплачуються за відрядними розцінками.

Плановий фонд оплати праці може бути також розрахова­ний на основі:

  • індексів зміни чисельності персоналу та середньої за­робітної плати в плановому періоді;
  • планового рівня витрат на оплату праці у відсотках до товарообороту та обсягу товарообороту в плановому періоді.

Додаткова оплата праці на плановий період визначається згідно політики керівництва підприємства щодо мотивації пер­соналу. Загальний плановий фонд оплати праці включає вели­чину основної та додаткової оплати праці.