Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. З якою метою складається план з праці та персоналу?

2. З якими планами підприємства пов'язаний план з праці та персоналу?

3. Назвіть етапи планування показників з праці та персо­налу.

4. Які чинники враховують при плануванні продуктивно­сті праці?

5. Як визначається умовна чисельність виробничого пер­соналу в плановому періоді?

6. Як розраховується планове зростання продуктивності праці?

7. Як розраховується продуктивність праці методом пря­мого рахунку?

8. Що таке плановий баланс робочого часу?

9. Назвіть методи розрахунку потреби в персоналі?

10. Назвіть етапи планування фонду оплати праці.

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Пофакторний метод планування продуктивності праці

2. Планування трудомісткості виробничої програми.

3. Планування чисельності персоналу.

4. Методи визначення планового фонду оплати праці.

5. Чинники визначення ролі трудових ресурсів на підприємстві

6. Види поділу праці при його плануванні.

7. Фонди соціального призначення підприємства.

8. Джерела покриття додаткової потреби персоналу.

9. Методика розрахунку планового фонду оплати праці за категоріями працівників.

Теми рефератів:

1. Значення оплати праці для стратегії та тактики підприємс­тва.

2. Основні резерви зниження трудомісткості, їх планування.

3. Особливості оплати праці в умовах ринкової економіки.

4. Склад плану соціального розвитку підприємства.

Приклади розв'язання завдань

Завдання 1. Річна програма випуску - 5 тис. шт. Норма часу на виріб - 19,6 люд.-год. Фонд робочого часу - 1 610 год. Визначити чисельність основних робітників на плановий рік. Розв'язок:

1. Витрата робочого часу на річну програму випуску: 5 000 х 19,6 = 98 000 люд.-год.

2. Планова чисельність основних робітників:

---------------- _ 60,86 або 61 людина.

1610

Завдання 2. У базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн. грн. За планом випуск продукції повинен зрости на 7 %. Кількість працюючих у базовому році складала 3 300 особи, в плановому році передбачається можливе змен­шення чисельності на 50 осіб. Визначити заплановане зростання продуктивності праці.

Розв'язок:

1. Планова продуктивність праці:

40 000 000 + (40 000 000 х 0,07) „„„

v —= 13169 грн./люд.

3 300 - 50

2. Базова продуктивність праці: 40 000 000

 = 12 121 грн./люд.

3 300

3. Зростання продуктивності праці: 13 169 - 12 121 = 1 048 грн./люд.,

1048

х 100 % = 8,6 % .

12121