Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Завдання 3.

На основі даних, поданих нижче, визначити економію чи­сельності робочих за рахунок структурних зрушень в обсязі продукції. Фонд робочого часу 1 робітника - 1 830 год., коефіці­єнт виконання норм - 1,1.

Назва виробу

Ціна грн.

Базисна трудо­місткість виробу, н.-год.

Звітний період

Плановий період

Обсяг продукції

Обсяг п

родукції

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

А

88,55

6,3

35 000

3 099 250

37 000

3 276 350

Б

102,55

5,2

55 000

5 640 250

60 800

6 235 040

Разом

 

 

 

8 739 500

 

9 511 390

Завдання 4.

Визначити зростання продуктивності праці (%) на плано­вий рік. Продуктивність праці в звітному році склала 2800 грн./люд. Обсяг виробництва продукції в плановому році передбача­ється 1 400 тис. грн., а чисельність працюючих у цеху за рахунок запровадження організаційно-технічних заходів скоротилася на 40 чол.

Завдання 5.

Визначити зростання продуктивності праці (%). В звітно­му році цех виготовив продукції на суму 6,2 млн. грн. при чисе­льності працюючих 1 800 чол., у плановому році запланований випуск продукції - 6,944 млн. грн., а чисельність працюючих - 1 872 чол.

Завдання 6.

У звітному році трудомісткість виробництва деталі А скла­ла 20 н.-год., деталі Б - 30 н.-год., деталі В - 35 н.-год. Внаслідок оновлення парку технологічного обладнання за рахунок більш продуктивного знизилася трудомісткість виробництва деталі А - на 20 %, деталі Б - на 10 %, деталі В - на 15 %. Річний обсяг випу­ску складає для деталі А - 10 тис. шт. за ціною 100 грн., для де­талі Б - 5 тис. шт. за ціною 150 грн., для деталі В - 14 тис. шт. за ціною 160 грн. Фонд робочого часу в плановому періоді - 1 800 год., коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,1.

Визначте економію чисельності робочих в результаті за­провадження у виробництво більш продуктивного обладнання.

Завдання 7.

Підприємство планує збільшити обсяг виробничої про­грами, який має становити 17 850 тис. грн. Для цього було впро­ваджено ряд нововведень, що за розрахунками планової служби дозволять збільшити продуктивність праці на 9 %. Плановий ефективний фонд робочого часу 1 робітни­ка - 1 900 год., а коефіцієнт виробітку - 1,1. Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу в минулому році - 240 чол.

Розрахувати можливу економію чисельності персоналу за рахунок збільшення продуктивності праці.

Завдання 8.

Визначити годинну продуктивність праці робітника в пла­новому році натуральним та вартісним методом, якщо ефектив­ний фонд робочого часу одного працівника складе 1 920 год. План випуску взуття - 5 760 пар за ціною 70 грн. Кількість робі­тників - 10 осіб.

Завдання 9.

У звітному році цех виготовив продукції на су­му 1 200 тис. грн. при чисельності працівників 80 чол. У плано­вому році за рахунок впровадження технічних заходів пла­нується скорочення чисельності на 7 чол.

Визначити зростання продуктивності праці, якщо обсяг продукції залишиться на рівні попереднього року.

Завдання 10.

На підприємстві в звітному році працювало 100 робітників. Обсяг виготовленої продукції склав 7 500 тис. грн. Автоматизація виробництва призвела до скорочення чисельності персоналу до 85 чоловік.

Визначити зростання продуктивності праці після запрова­дження технічних нововведень.

Завдання 11.

Випуск товарної продукції на підприємстві в звітному ро­ці склав 20 364 тис. грн. Середньооблікова чисельність станови­ла 615 чоловік. В наступному році завдяки заходам по механіза­ції виробництва планується збільшити обсяг випуску продукції на 23 % при підвищенні продуктивності праці на 5 %. Визначте необхідну чисельність працівників в наступному році.

Завдання 12.

Визначте необхідну чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий рік на основі наступних даних. У звіт­ному році трудомісткість виробничої програми - 1 820 тис. н.- год. У плановому році в зв'язку з випуском нового виду продук­ції вона збільшиться на 12 %. Річний фонд робочого часу 1 робі­тника завдяки зменшенню часу простоїв збільшиться на 6 % ві­дносно 1 785 год. - у звітному році. Коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,18.

Завдання 13.

У звітному періоді трудомісткість виготовлення поршнів склала 42 н.-год., насосів - 20 н.-год., торсіонних валів - 24 н.- год. Обсяг виробництва продукції відповідно склав: 13 тис. грн., 12 тис. грн., 7 500 грн. У плановому році передбачається збіль­шення трудомісткості виготовлення валів на 10 % та обсягу ви­пуску насосів на 17 %. Решта показників - без змін. У планово­му році кількість святкових та вихідних днів - 112, тривалість щорічної відпустки - 168 год., тривалість робочого дня - 7,85 год. Коефіцієнт виконання норм - 1,12. Визначте планову чисельність працівників.

Завдання 14.

Розрахувати загальну чисельність робітників у плановому році для виконання виробничої програми на суму 6 900 тис. грн. Продуктивність праці, що в звітному році склала 3 040 грн. на одного робітника, планується збільшити на 8 %.

Завдання 15.

Визначити планову чисельність робітників-відрядників цеху, якщо плановий річний випуск продукції - 150 тис. шт. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції - 0,81 н.-год., фонд часу одного робітника - 1 842, коефіцієнт виконання норм - 1,1.

Завдання 16.

Ткацька фабрика планує виготовити в наступному році 50 тис. пог. м тканини «Астра» та 10 тис. пог. м бязі. Технологіч­ний процес їх виготовлення передбачає однакові операції, але трудомісткість їх різна. Для тканини «Астра»: ткальні операції - 0,5 н.-год., фарбувальні операції - 0,3 н.-год. Для бязі трудоміс­ткість технологічного процесу: мотальні операції - 0,6 н.-год., ткальні операції - 0,4 н.-год., фарбувальні операції - 0,1 н.-год. Коефіцієнт виконання норм - 1,1. Фонд часу роботи 1 робітника на рік - 1 920 год. Визначити необхідну для виконання вироб­ничої програми кількість робітників за кожною спеціальністю та всього на фабриці.

Завдання 17.

Підприємство розширює своє виробництво та планує встановити додатково 20 одиниць нового обладнання (швейних машин), щоб працювати в 2 зміни. Для їх обслуговування необ­хідна додаткова кількість наладчиків та механіків. Норма обслу­говування на одного наладчика - 10 машин, на одного слюсаря - 100 ремонтних одиниць. Середня складність ремонту - 12 ремо­нтних одиниць.

Розрахувати додаткову чисельність допоміжних робітни- ків-наладчиків обладнання та механіків з ремонту обладнання.

Завдання 18.

У цеху виконуються токарна, фрезерна та свердлильна операції. Річна виробнича програма запланована обсягом 75 тис. дет. Норма часу на виготовлення однієї деталі за окремими опе­раціями відповідно складає 10, 28 и 8 хв. Коефіцієнт виконання норм - 1,15. Річний фонд часу одного робітника 1860 год. У плановому році кількість святкових та вихідних днів - 112, пе­редсвяткових - 6. Тривалість щорічної відпустки 192 год. На виконання громадських обов'язків передбачається витратити 0,5 %, втрати робочого часу на лікарняні - 1,5 % номінального робочого часу. Тривалість робочого дня - 7,95 години.

Визначити необхідну чисельність робітників цеху за про­фесіями.

Завдання 19.

Підприємство передбачає збільшити обсяг виробництва на 10 %. Нормативна трудомісткість виробу А складає 4 н.-год., Б -

3 н.-год. У звітному році було виготовлено 2 700 виробів А та

4 500 виробів Б. У плановому періоді кількість робочих днів - 240. Тривалість зміни 8 годин. Передбачається, що втрати робо­чого часу не перевищать 10 %. Коефіцієнт виконання норм 1,1.

Розрахувати кількість основних робітників для виготов­лення планової річної виробничої програми.

Завдання 20.

Підприємство планує впровадити в свою діяльність метод роботи з використанням персональних продажу. Залежно від обсягу продажу покупців можна поділити на певні категорії: І к.

- 200 клієнтів, ІІ к. - 600 клієнтів, ІІІ к. - 800 клієнтів. Зустрічі з покупцями плануються наступним чи­

ном: І к. - 1 раз на місяць, ІІ к. - 2 рази на три місяці, ІІІ к. - 1 раз на три місяці. Кожний представник підприємства працює 48 тижнів на рік, 5 днів на тиждень, 8 годин в день. Час зустрічі з одним покупцем І - 40 хв., ІІ та ІІІ - 30 хв. Час на дорогу при відвідуванні клієнта складає 25 % робочого часу.

Яка мінімальна кількість представників повинна працюва­ти у відділі персональних продажу?

Завдання 21.

Планова чисельність персоналу в цеху - 20 робітників ІІІ розряду. Тарифна ставка робітника ІІІ розряду - 1,26 грн. за год. Річний фонд робочого часу 1 робітника - 1 815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм очікується - 1,2.

Обчислити річний фонд заробітної плати цеху.

Завдання 22.

Розрахуйте фонд оплати праці (ФОП) на плановий період нормативно-рівневим та нормативно-прирісним методами, якщо обсяг продукції у звітному році - 20 млн. грн., а в плановому - 40 млн. грн. ФОП у звітному році - 4 млн. грн., норматив приро­сту ФОП на 1 % приросту обсягу продукції - 0,9.

Завдання 23.

У плановому періоді річний обсяг випуску продукції ста­новитиме 1 200 тис. шт., час виготовлення одиниці продукції - 0,5 год., часова тарифна ставка 2,8 грн. Визначити річний фонд заробітної плати робітників.

Завдання 24.

В цеху працює 15 робітників. Годинна тарифна ставка - 2,40 грн. Доплата за роботу у вихідні дні буде здійснюватися в розмірі 2 % від заробітної плати за тарифом, а преміальні випла­ти - 10 % від заробітної плати за тарифом (при умові виконання планових завдань). Додаткова заробітна плата сягне 5 % основ­ної. Плановий фонд робочого часу одного робітника - 1 860 год. Визначити плановий річний фонд заробітної плати та середньо­місячну заробітну плату 1 робітника.

Завдання 25.

На основі даних таблиць 1 та 2 розрахувати планову чисе­льність робітників та річний фонд заробітної плати на плановий період.

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку планової чисельності робітни-

ків та фонду оплати праці

Показники

План

Річний обсяг виробництва (т)

5 056

Трудомісткість виготовлення 1 т (н.-год.)

14

Нормативна чисельність робочих у зміну (чол.)

13

Коефіцієнт норми виробітку

1,16

Тарифна ставка робочих за розрядами (грн.):

 

II розряд (3 чол.)

1,21

III розряд (7 чол.)

1,38

IV розряд (2 чол.)

1,58

V розряд (1 чол.)

1,83

Таблиця 2.

Річний фонд робочого часу в плановому періоді

Показники

Плановий період

Календарний фонд робочого часу, дні

365

Вихідні та святкові дні

114

Номінальний фонд робочого часу, дні

 

Втрати робочого часу з поважних причин, дні

32

Тривалість робочого дня, год.

8

Ефективний фонд робочого часу, год.

 

Завдання 26.

Визначте річний фонд заробітної плати робочих дільниці. Ефективний фонд робочого часу одного робітника 1 900 год. на рік. Кількість робітників III розряду - 37 чол., IV - 54, V - 31, VI - 24. Скористайтеся даними тарифної сітки (табл. 1).

Таблиця 1.

Тарифна сітка__________________

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Тарифна ставка, грн.

2,08

2,50

2,91

3,33

3,74

4,16

Завдання 27.

Планова чисельність персоналу цеху: 10 робітників IV ро­зряду та 15 робітників III розряду. Тарифна ставка робітника III розряду становить 2,50 грн. за годину. Тарифна ставка робітника IV розряду становить 2,80 грн. за годину. Обчислити річний фонд заробітної плати цеху та середню заробітну плату в плано­вому періоді (табл. 1).

Таблиця 1.

Річний фонд робочого часу в плановому періоді

Показники

Плановий період

Календарний фонд робочого часу, дні

365

Вихідні та святкові дні

112

Номінальний фонд робочого часу, дні

 

Втрати робочого часу з поважних причин, дні

12

Тривалість робочого дня, год.

7,95

Ефективний фонд робочого часу, год.

 

Завдання 28.

Чисельність основних робітників цеху складає 80 чол., фонд робочого часу кожного з них - 1 840 год. Цех працює в 2 зміни. Кількість обладнання планується довести до 60 шт. Сере­дня складність ремонту обладнання 12 рем. од. Використати дані, подані нижче, та розрахувати чисельність та тарифний фонд оплати праці допоміжних працівників, що знаходяться на пого­динній оплаті праці.

Посада

Од. виміру нор­ми обслугову­вання

Норма обслуго­вування на одно­го робітника

Розряд

Годинна тарифна ставка, грн.

Наладчики

Одиниць облад­нання

14

5

2,9

Слюсарі

Одиниця ремонт­ної складності

500

4

2,1

Завдання 29.

Розрахуйте річний фонд заробітної плати на основі даних, поданих нижче.

Посада

Окла д, грн.

Кіль­кість штатн. одиниць

Пре­мія %

Надбавка до осно­вної зар. плати

Начальник дільниці

760

1

50

10 % за всіма кате­горіями

Старший майстер

560

1

30

Майстер

460

2

25

Механік

260

1

20

Електрик

260

1

20

Економіст

370

1

25

Разом

 

7

 

Завдання 30.

Виробнича програма підприємства у звітному році склала 50 тис. шт. деталей. Трудомісткість виготовлення одиниці проду­кції 0,5 н.-год., фонд робочого часу становив 1 8 00 тис. год., коефіці­єнт виконання норм - 1,1. У плановому році передбачається збі­льшити виробництво продукції на 20 %. При цьому на підпри­ємстві планують не збільшувати чисельність персоналу, а збі­льшити ефективний фонд робочого часу та зменшити трудоміс­ткість виготовлення продукції (можливо до 0,45 н.-год.). Скори­статися засобом Excel ПОИСК РЕШЕНИЯ для розрахунків

Завдання 31.

На основі показників таблиці 8 розрахувати фонд оплати праці на плановий період

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку планового фонду оплати праці

Показники

Значення

Товарооборот звітного року, грн..

40546700

Плановий товарооборот, грн..

52061960

Фонд оплати праці звітного року, грн..

121600

Середньорічна заробітна плата звітного року, грн..

2294,34

Чисельність працівників у звітному році, осіб

47

Планова чисельність працівників, осіб

51

Завдання 32.

У звітному році товарооборот підприємства становив 557,3 тис.грн., чисельність - 38 осіб. В плановому році передба­чається зростання обсягу товарообороту на 17%. Визначити планову продуктивність праці. Визначити чисельність персона­лу в плановому періоді на основі планових показників товароо­бороту та продуктивності праці. Визначити економію чисельно­сті персоналу та його величину в плановому періоді за рахунок зміни продуктивності праці. Використати дані таблиці 1.

Таблиця 1.

Баланс робочого часу підприємства________

Показники

Звітний рік

Плановий рік

Номінальний фонд робочого часу всього, год.

49171

49171

Не відпрацьовано, всього

2545

1986

В тому числі

 

 

Щорічні відпустки

1540

1540

По хворобі

501

446

простої

504

-

Ефективний фонд робочого часу, год.

 

 

Завдання 33.

В плановому році обсяг виробництва продукції стано­витиме 47800 тис.грн. Середньоспискова чисельність виро­бничого персоналу підприємства - 4243 осіб, ефективний фонд робочого часу одного робітника становить 1820 год. на рік. Тривалість робочого дня 7,9 год. Визначити серед­ньорічну, середньоденну та середнього динну продуктив­ність праці в плановому періоді.

Завдання 34.

В звітному році обсяг виготовленої продукції склав 20 млн.грн., чисельність виробничого персоналу 200 осіб, частка основних робітників - 0,4. В плановому році передбачається збільшити обсяг виготовленої продукції в 1,3 рази. Частка осно­вних робітників складе 0,46.

Визначити темп росту продуктивності праці

Завдання 35.

За даними таблиці 1, 2 розрахувати чисельність робітників кондитерської фабрики.

Таблиця 1.

Баланс робочого часу в плановому періоді_____

Показники

План

Календарний фонд робочого часу, дні

365

Вихідні та святкові дні

114

Номінальний фонд робочого часу, дні

 

Втрати робочого часу з поважних причин, дні

10

Тривалість робочого дня, год.

8

Ефективний фонд робочого часу, год.

 

 

Таблиця 2.

Показники виробничої програми підприємства____

Найменування продукції

Обсяг випуску, т

Трудомісткість 1 т продукції, люд.-год.

Цукерки шоколадні

3459

24

Карамель

2780

16

Печиво

3250

14

Пряники

2130

18

Завдання 36.

У звітному році товарооборот торговельного підприємства становив 40546700 грн., фонд оплати праці - 121600 грн. В пла­новому році передбачається приріст товарообороту - 28,4%, се­редньої заробітної плати - 15,6%, продуктивності праці - 19,4%. Обґрунтувати витрати на оплату праці у плановому періоді. Ви­значити зростання фонду заробітної плати в плановому періоді.

Завдання 37.

Товарооборот магазину в плановому році складе 652,04 тис.грн. Виробіток на одного робітника у звітному році становив 14,67 тис.грн., ефективний фонд робочого часу - 46626 год. Ви­значити чисельність робітників у плановому році, якщо підпри­ємство планує певні заходи по збільшенню ефективного фонду робочого часу до 47185 год.