Тема 11. План матеріально-технічного забезпечення підприємства

магниевый скраб beletage

1. Мета та етапи розробки плану матеріально-технічного забезпечення.

2. Методика планування потреби в матеріально- технічних ресурсах.

3. Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

4. Планування товарного забезпечення товарообороту та товарних запасів

1. Мета та етапи розробки плану матеріально-технічного за­безпечення

Виробнича програма підприємства повинна бути забезпе­чена певними матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для її виконання, що й обумовлює місце плану матеріально- технічного розвитку в системі планів підприємства (рис.1). Пос­тійна потреба в цих ресурсах обумовлена їх частковим зношен­ням в процесі використання (наприклад, обладнання) або перет­воренням на продукцію в процесі виробництва (наприклад, ма­теріали, сировина). Товарні запаси торговельного підприємства реалізуються в процесі його діяльності.

При розробці плану матеріально-технічного забезпечення необхідно максимально враховувати потребу в матеріально- технічних ресурсах, щоб їх вистачило для виконання виробничої програми. При цьому вони повинні витрачатися економно.

Це обумовлює мету розробки плану матеріально- технічного забезпечення, що полягає в оптимізації потреби під­приємства в матеріально-технічних ресурсах. Надмірна еконо­мія їх може привести до погіршення якості та конкурентноздат- ності продукції, а створення наднормативних запасів - до нера­ціонального використання ресурсів, виведення з обороту оборо­тних коштів і зниженню ефективності їх використання, що поз­начиться на кінцевих результатах діяльності підприємства.

Завдання планування матеріально-технічного забезпечення:

 • своєчасне забезпечення потреби підприємства в мате­ріально-технічних ресурсах;
 • визначення оптимального рівня запасів матеріально- технічних ресурсів;
 • мінімізація витрат на їх придбання, доставку і збере­ження;
 • визначення оптимальних обсягів поставок та термінів постачання;
 • розробка заходів щодо ефективного використання ма­теріальних ресурсів.

Рис. 1. Система планів підприємства

Для розробки плану матеріально-технічного забезпечення використовують наступні вихідні дані:

 • планований обсяг випуску продукції (план товарообо­роту);
 • прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів;
 • дані аналізу витрат матеріальних ресурсів у звітному періоді;
 • величина зміни залишків незавершеного виробництва;
 • показники плану технічного та організаційного розви­тку підприємства;
 • баланс виробничих потужностей на плановий рік.
 • показники плану капітального будівництва.

План матеріально-технічного забезпечення складається з наступних _ розділів:

1. План потреби в матеріально-технічних ресурсах

2. План закупівель.

Він складається в натуральному та вартісному вимірі на рік із розбивкою на квартали. В плані також визначаються пос­тачальники за кожним видом ресурсів та терміни поставок.

Розробка плану матеріально-технічного забезпечення під­приємства відбувається за чотири етапи.

Перший етап: аналіз ефективності використання матеріа­льно-технічних ресурсів у звітному році.

Другий етап: розробка плану матеріально-технічного за­безпечення на основі виробничої програми, завдань із впрова­дження нової техніки та проведення експериментальних робіт, змінених норм витрати матеріалів і виробничих запасів.

Третій етап: аналіз ринку сировини, матеріалів, обладнання; оцінка можливостей виготовлення їх на підприємстві або придбан­ня; прийняття рішення про закупівлю певних видів ресурсів.

Четвертий етап: розробка плану закупівель.