3. Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів

магниевый скраб beletage

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів здійснюється в наступній послідовності:

 • вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів;
 • аналіз можливостей підприємства щодо виробництва окремих видів матеріально-технічних ресурсів;
 • прийняття рішення про закупівлю;
 • складання плану закупівель матеріально-технічних ре­сурсів.

Вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів. Кон­курентоспроможність продукції підприємства значною мірою залежить від властивостей та якості матеріально-технічних ре­сурсів, тому перед прийняттям рішення щодо закупівлі визначе­ного на плановий період обсягу сировини, матеріалів, обладнан­ня та ін., підприємство повинно вивчити ринок цих ресурсів.

Вивчення ринку сировини та матеріалів передбачає збір та аналіз інформації щодо потенційних постачальників та цін на їх продукцію, асортименту матеріальних ресурсів, нових технологій виготовлення. Джерела інформації при цьому можуть бути наступні:

 • ярмарки та виставки;
 • прямі зустрічі з постачальниками;
 • біржові бюлетені;
 • журнали, газети, радіо, телебачення;
 • спеціальні каталоги та проспекти;
 • технічні довідники.

Формування даних про ринок матеріально-технічних ре­сурсів, ефективна політика закупівель дозволяє оптимізувати витрати на їх придбання.

Аналіз можливостей підприємства щодо виробництва окремих видів матеріально-технічних ресурсів. На цьому етапі підприємство повинно проаналізувати свої виробничі можливо­сті щодо самостійного виготовлення матеріалів, напівфабрика­тів та інших матеріально-технічних ресурсів. Визначається пе­релік найменувань таких ресурсів, можливі обсяги виготовлення та собівартість виробництва. 3дійснюється порівняльний аналіз вартості власного виробництва та ціни постачальника, якісних характеристик продукції.

Крім власного виробництва джерелом формування матері­ально-технічних ресурсів на підприємстві є мобілізація внутрі­шніх ресурсів, а саме:

 • економія матеріалів завдяки проведенню певних орга­нізаційно-технічних заходів;
 • запровадження безвідходного виробництва за рахунок використання нових прогресивних технологічних про­цесів;
 • повторне використання матеріалів і обладнання завдя­ки ремонту та відновленню;
 • використання понаднормативних і зайвих запасів ма­теріалів, своєчасна реалізація непотрібних матеріалів іншим підприємствам.

Прийняття рішення про закупівлю.

На основі отриманих даних аналізу ефективності викорис­тання матеріально-технічних ресурсів та резервів її підвищення, можливостей щодо власного виробництва приймається рішення про закупівлю решти матеріально-технічних ресурсів за асорти­ментом та обсягами.

Складання плану закупівель матеріально-технічних ре­сурсів

План закупівель матеріальних ресурсів складається на ос­нові балансів матеріально-технічних ресурсів, у яких містяться дані про розмір очікуваного залишку на початок планового пе­ріоду, потребу в ресурсі, джерела її задоволення, кількість мате­ріалів, що підлягають закупівлі.

Абсолютний розмір очікуваних залишків матеріальних ресур­сів на початок планованого року визначається на основі даних про наявність фактичного запасу матеріалів на момент розробки плану матеріально-технічного забезпечення, про надходження і витрати матеріалів, що очікуються до кінця поточного року:

3оч [3]факт + Поч - Во*

де 3оч - очікуваний залишок певного матеріалу;

3факт - фактичний запас (залишок) матеріалу на момент ро­зробки плану матеріально-технічного забезпечення;

Поч, Воч - відповідно очікуване надходження й очікувана витрата матеріалу за період часу від дати, на яку взятий фактич­ний залишок, до кінця поточного року (початку планового пері­оду).

Надходження матеріально-технічних ресурсів, що очіку­ються до кінця поточного року включають: обсяг ресурсів, які постачальники повинні відвантажити до кінця року; ресурси, що знаходяться вже на шляху до даного підприємства в момент складання їм плану матеріально-технічного забезпечення.

Витрати матеріально-технічних ресурсів, що очікуються до кінця поточного року включають: ресурси, які будуть витра­чені на основне виробництво; ресурси, що будуть реалізовані на сторону, списані і т.ін.

Опл

д

Необхідний залишок на початок планового періоду (перехі­дний залишок) має також бути ретельно обґрунтованим, так як від цього залежить виконання виробничої програми та ефективність діяльності підприємства. Визначається він наступним чином:

3„ = Н х

Н - норма перехідного запасу і-го матеріалу, дн.; Опл - потреба в і-му матеріалі на товарний випуск; Д - кількість днів у плановому періоді. Приклад розрахунку планового перехідного запасу нада­ний в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування

Норма перехід­

Планова потреба,

Плановий перехі­дний запас, натур.од.

матеріалу

ного запасу, дн.

натур.од.

Цемент М-400

20

3482,79

193,488

Щебінь

17

11745,85

554,665

Метал

70

346,87

67,450

Пісок

40

7713,72

857,08

Баланс для кожного виду матеріально-технічного ресурсу може бути представлений формулою

МТРп = 3поч + ВВ + О3,

де МТРп - потреба в певному виді ресурсі для виконання виробничої програми;

3поч - очікуваний залишок на початок планового періоду;

ВВ - обсяг власного виробництва та мобілізація внутріш­ніх ресурсів підприємства;

О3 - величина планових закупок.

На основі даного балансу визначається величина планова­них закупівель ресурсів як різниця між загальною потребою в них, внутрішніми джерелами надходження ресурсів, залишком на початок року.

План закупівлі матеріально-технічних ресурсів скла­дається на рік та поквартально (табл. 1).

Таблиця 1.

План закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Назва мате­ріальних ре­сурсів

Залишок на

01.01.20___ р.

(очікував- ний)

План 20 р.

Потреба

на ви­робницт­во

Власне вироб­ництво

План закупівлі

всього

в тому чис­лі по квар­талах

1

2

3

4