3. Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів здійснюється в наступній послідовності:

 • вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів;
 • аналіз можливостей підприємства щодо виробництва окремих видів матеріально-технічних ресурсів;
 • прийняття рішення про закупівлю;
 • складання плану закупівель матеріально-технічних ре­сурсів.

Вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів. Кон­курентоспроможність продукції підприємства значною мірою залежить від властивостей та якості матеріально-технічних ре­сурсів, тому перед прийняттям рішення щодо закупівлі визначе­ного на плановий період обсягу сировини, матеріалів, обладнан­ня та ін., підприємство повинно вивчити ринок цих ресурсів.

Вивчення ринку сировини та матеріалів передбачає збір та аналіз інформації щодо потенційних постачальників та цін на їх продукцію, асортименту матеріальних ресурсів, нових технологій виготовлення. Джерела інформації при цьому можуть бути наступні:

 • ярмарки та виставки;
 • прямі зустрічі з постачальниками;
 • біржові бюлетені;
 • журнали, газети, радіо, телебачення;
 • спеціальні каталоги та проспекти;
 • технічні довідники.

Формування даних про ринок матеріально-технічних ре­сурсів, ефективна політика закупівель дозволяє оптимізувати витрати на їх придбання.

Аналіз можливостей підприємства щодо виробництва окремих видів матеріально-технічних ресурсів. На цьому етапі підприємство повинно проаналізувати свої виробничі можливо­сті щодо самостійного виготовлення матеріалів, напівфабрика­тів та інших матеріально-технічних ресурсів. Визначається пе­релік найменувань таких ресурсів, можливі обсяги виготовлення та собівартість виробництва. 3дійснюється порівняльний аналіз вартості власного виробництва та ціни постачальника, якісних характеристик продукції.

Крім власного виробництва джерелом формування матері­ально-технічних ресурсів на підприємстві є мобілізація внутрі­шніх ресурсів, а саме:

 • економія матеріалів завдяки проведенню певних орга­нізаційно-технічних заходів;
 • запровадження безвідходного виробництва за рахунок використання нових прогресивних технологічних про­цесів;
 • повторне використання матеріалів і обладнання завдя­ки ремонту та відновленню;
 • використання понаднормативних і зайвих запасів ма­теріалів, своєчасна реалізація непотрібних матеріалів іншим підприємствам.

Прийняття рішення про закупівлю.

На основі отриманих даних аналізу ефективності викорис­тання матеріально-технічних ресурсів та резервів її підвищення, можливостей щодо власного виробництва приймається рішення про закупівлю решти матеріально-технічних ресурсів за асорти­ментом та обсягами.

Складання плану закупівель матеріально-технічних ре­сурсів

План закупівель матеріальних ресурсів складається на ос­нові балансів матеріально-технічних ресурсів, у яких містяться дані про розмір очікуваного залишку на початок планового пе­ріоду, потребу в ресурсі, джерела її задоволення, кількість мате­ріалів, що підлягають закупівлі.

Абсолютний розмір очікуваних залишків матеріальних ресур­сів на початок планованого року визначається на основі даних про наявність фактичного запасу матеріалів на момент розробки плану матеріально-технічного забезпечення, про надходження і витрати матеріалів, що очікуються до кінця поточного року:

3оч [3]факт + Поч - Во*

де 3оч - очікуваний залишок певного матеріалу;

3факт - фактичний запас (залишок) матеріалу на момент ро­зробки