4. Планування товарного забезпечення товарообороту

магниевый скраб beletage

Початковим етапом планування товарного забезпечення товарообороту торговельного підприємства є визначення плано­вого обсягу товарних запасів.

Основним завданням планування товарних запасів є ви­значення їх оптимальної величини для безперебійної торгівлі за умови оптимізації витрат на створення, збереження та управлін­ня товарними запасами.

Необхідну величину запасів встановлюють спочатку за товарними групами, а потім в цілому для торговельного підпри­ємства на кожний квартал. При цьому враховують наступні складові величини товарних запасів:

- робочий запас, що включає представницький асортимен­тний набір (призначений для забезпечення в торговому залі оп­тимальної кількості асортиментних груп товарів), запас на одно­денну реалізацію, запас на час приймання та підготовки товарів до продажу, час на організацію поставки;

- запас поточного поповнення, що призначений для безпе­ребійної торгівлі на період між черговими поставками товарів;

- страховий запас, що створюється на випадок збільшен­ня попиту на окремі групи товарів та порушення товаропоста- чання (відхилення від обсягу та періодичності постачань).

Планова загальна величина товарних запасів визначається за формулою:

Т3 = Р + 1/2П + С,

де Р - робочий запас;

П -запас поточного поповнення;

С - страховий запас.

3апас поточного поповнення приймається в середньому розмірі (1/2П) через те, що його величина постійно змінюються. В день поставки вона максимальна, а перед черговим постачан­ням зменшується до мінімуму.

3агальна величина запасу поточного поповнення визнача­ється:

П = ТД х КоН,

ТД - нормований поточний термін постачання в днях;

Кон - коефіцієнт оновлення всього асортименту за пред­ставницьким набором.

Нормований поточний термін постачання в днях розрахо­вується наступним чином:

тд - 90,

к

де к - частота постачання;

90 - кількість днів у кварталі.

Коефіцієнт оновлення асортименту за представницьким

набором визначається за формулою:

К _ Р

Кон ,

в

де Р - кількість асортиментних позицій за плановим пере­ліком;

в - кількість асортиментних позицій в одній партії поставки.

Таким чином, загальна величина запасу поточного попов­нення розраховується:

П _ 90 х Р 2 к в

Страховий запас встановлюється в межах від 10 до 50% від робочого запасу (без запасу на час прийомки та підготовки до продажу) та запасу поточного поповнення

Управління товарними запасами торговельного підприєм­ства передбачає їх нормування та визначення обсягу на плано­вий період. Оптимізація величини товарних запасів значно впливає на ефективність використання оборотних коштів (обо­ротність та тривалість обороту).

Нормування може здійснюватися за допомогою різних ме­тодів:

  • економіко-аналітичного;
  • економіко-статистичних;
  • економіко-математичних.

Економіко-аналітичний метод.

Норма запасів на плановий період визначається підприєм­ством для кожної товарної групи на основі аналізу фактичних запасів та їх достатності для безперебійної роботи підприємства. Плановий норматив запасів із врахуванням запланованого сере­дньоденного товарообороту розраховується:

Н3п = Од х 3Нд,

де Од - плановий середньоденний оборот;

3Нд - норма запасів, дн.

Економіко-статистичний методи.

Метод пропорційного відхилення, що заснований на обліку пропорційності коливань рівнів запасів та обсягу товарообороту:

 

(

О

1 +

о

ср у

НЗп = Зср X 0,5

 

де Зср - середній запас за період;

О - товарооборот планового періоду;

Оср - середнє значення товарообороту за період.

Індексний метод на основі коефіцієнтів співвідношення товарних запасів та товарообороту. При нормуванні товарних запасів необхідно вірно оцінити співвідношення між їх обсягами та товарооборотом, визначити оптимальну пропорційність їх динаміки. Коефіцієнт такого співвідношення розраховується за формулою:

к =

О

(

Тоді норматив товарних запасів на плановий період можна визначити:

К

НЗп = О X

V1 - Кср у

де Кср - середній рівень коефіцієнта співвідношення това­рних запасів та товарообороту.

На основі коефіцієнтів еластичності величини товарних запасів від обсягу товарообороту. Даний метод може застосовувати­ся у тих випадках, коли обсяги товарних запасів забезпечували без­перебійну роботу торговельного підприємства в звітному періоді. Норматив товарних запасів розраховується за формулою:

НЗА X Т

НЯ = НЗ. +

100

де НЗф - фактичний товарний запас на кінець звітного пе-

ріоду;

Тз - темп зміни нормативу товарних запасів при зростанні товарообороту, що визначається за формулою:

Із То^

де То - приріст товарообороту;

Кез - коефіцієнт еластичності товарних запасів.

Економіко-математичні методи.

Метод екстраполяції, який оснований на припущенні, що тенденції минулого можуть бути перенесені на майбутнє. Даний метод передбачає визначення нормативу товарних запа­сів за допомогою функції:

НЗ=А(х),

де х - час, якому відповідає певний стан товарних запасів.

Метод кореляційно-регресійного аналізу, при якому роз­глядається залежність нормативу товарних запасів від чинників, що на нього впливають.

Плановий норматив товарних запасів узгоджується з ная­вними у підприємства оборотними коштами та джерелами їх можливого поповнення.

Загальна сума товарних запасів на плановий період для торговельного підприємства визначається як сума всіх видів за­пасів:

ТЗпл. ТЗпч +ТЗсез + ТЗц

де ТЗпч - товарні запаси поточного зберігання;

ТЗсез - запаси товарів сезонного зберігання;

ТЗц - товарні запаси цільового призначення.

Сума товарних запасів поточного зберігання розрахову­ється:

ТЗпч НЗпч х Од.

де НЗпч - норматив товарних запасів поточного зберігання;

Од - одноденний товарооборот у плановому періоді.

Отримані планові показники оцінюються з точки зору за­безпечення ефективності використання товарних запасів у пла­новому періоді. В разі необхідності (при суттєвому зниженні показників ефективності) в розрахунки планових обсягів товар­них запасів вносяться відповідні зміни.

Для виконання плану товарообороту та забезпечення без­перебійності процесу реалізації особливу увагу приділяють фо­рмуванню товарного забезпечення обороту торговельного підп­риємства, що дозволяє забезпечити:

  • стабільність та ритмічність поставок товарів;
  • оптимізацію витрат на формування, транспортування та зберігання товарних ресурсів;
  • конкурентні переваги щодо асортименту, обсягів не­обхідних товарів для споживача;
  • відповідність асортименту та обсягів поставок спожи­вчому попиту.

План товарного забезпечення складається на основі плану товарообороту та плану формування товарних запасів. Обсяг надходження товарів розраховується окремо для кожної товар­ної групи та для підприємства в цілому:

ОНпл = Опл + ТЗк - ТЗп + В,

Опл - плановий товарооборот;

ТЗк, ТЗп -відповідно обсяг товарних запасів на кінець та початок планового періоду;

В - очікуване вибуття товарів (уцінка, сезонний розпродаж, природне вибуття та інше), що розраховується на основі рівня ви­буття у попередні періоди у відсотках до обсягу надходжень товарів.

Обсяг закупівлі товарів на плановий період визначається на основі плану товарного забезпечення. Різниця в розрахунках полягає в тому, що показники плану закупівлі розраховуються в оптових цінах, а плану товарного забезпечення - у роздрібних.

Для підприємства важливо визначити оптимальний розмір однієї партії поставки та термін постачання. Це забезпечить мі­німізацію поточних витрат на формування та зберігання товар­них запасів. Для розрахунку оптимального розміру партії ви­користовують модель Уілсона:

де Ош - плановий товарооборот (загальний обсяг товаро- постачання за рік);

ВТпл. - витрати на організацію товаропостачання (подання заявки та доставка);

ВЗпл. - витрати зі зберігання одиниці товару на рік. На основі даної моделі можна визначити й інші характе­ристики товаропостачання. Ними можуть бути: - оптимальний середній поточний запас

ОП = 2ОПл x ВТП 2 І 2ВЗт

оптимальна кількість поставок

- оптимальний проміжок часу між поставками

t = Т = Т J ВТпл ,

к )|ВЗпл X Опл

де Т - тривалість періоду (квартал - 90, рік - 360).

- мінімальні витрати на товарозабезпечення (вартість замов­лення та поставки, вартість зберігання запасів протягом року):

ОПМ ^2ВТпл X ВЗпл X Опл

Для торговельних підприємств важливо визначати рівень та інтервал повторного замовлення.

Приклад. Річний плановий товарооборот підприємства складає 500 тис. одиниць товару на рік. Попит на товар рівномі­рний протягом року. Ціна одиниці товару 2 тис. грн.. Вартість одного замовлення складає 10 тис. грн. Час доставки замовлення - 12 робочих днів. Витрати на зберігання складають 20% (за оцінкою фахівців) середньорічної вартості запасів. підприємство працює 300 днів на рік.

За цих умов оптимальний розмір замовлення (поставки) становитиме

птт 2 x 10 X 500000

ОП = ------------------------------------ = 158110 одиниць

\ 0,2 X 2

Мінімальна вартість замовлення буде дорівнювати

ОПМ = ^2 X10 X 0,2 X 2 х 500000 =63200 тис. грн. на рік

Подання нового замовлення повинно здійснюватися через наступний інтервал часу

158110х300 _

t =----------------------------------- = 95 робочих днів

500000

Кількість поставок становитиме 500000

3,16 158110

Обсяг товарообороту за період доставки (12 днів) складе

Опл 500000 „ПЛПЛ

—™ х вр =------------------------ X12 = 20000 одиниць

Т 300

Т - кількість робочих днів підприємства на рік;

вр - час на доставку

Таким чином, нове замовлення необхідно слід формувати, коли рівень запасів знижується до 20 тис. одиниць.

Важливим моментом при плануванні товарного забезпе­чення є пошук джерел постачання товарів. Перевагу при можли­вості слід надавати прямим зв'язкам із виробниками товарів.