Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Завдання 1.

Програма зведеного кування - 50 т; плавління - 40 т; нор­ма витрати для кування - 0,3 кг/т умовного палива; для плавлін­ня - 1,1 кг/т; AS (калорійний коефіцієнт: відношення калорійнос­ті натурального палива до калорійності умовного) для мазуту - 1,4. Визначити потребу в мазуті.

Завдання 2.

Керівництво вирішило запровадити виготовлення нового продукту - соєвого молока в поліетиленових пакетах. У перший рік заплановано виготовити 430 тис. л. На виробництво 1 тис. л соєвого молока необхідно 150 кг соєвих бобів. Визначити пот­ребу підприємства в соєвих бобах. Розрахувати їх максимальний та мінімальний запас, якщо період поставки 20 днів, можливий період зриву поставки - 3 дні.

Завдання 3.

На основі даних, поданих нижче, розрахувати потребу пі­дприємства в матеріалах та комплектуючих для виконання ви­робничої програми в плановому періоді.

Показники

План

Норма витрати матеріалів (умови. од./од. продукції)

 

Виріб А

3

Виріб Б

3

Виріб В

0,5

Вартість матеріалу (грн./умовн. од.)

 

Виріб А

90,0

Виріб Б

20,0

Виріб В

10,0

Обсяг випуску продукції (шт./рік)

40 000

Норма витрати комплектуючих виробів (шт./од. продукції)

7

Вартість комплектуючих виробів (грн./шт.)

1,5

Завдання 4.

Фірма «Колос» планує відкрити свій магазин-пекарню для випічки батона, що працюватиме в 1 зміну без вихідних. Плано­ва максимальна потужність пекарні 500 батонів за годину. Вага одного батона 0,5 кг. Тривалість робочої зміни - 8 годин, робо­чих днів у місяці - 30. Дані про витрати сировини на 1 т готової продукції подані нижче. Розрахувати потребу сировини для за­безпечення річної виробничої програми.

Вид сировини

Витрата сировини на 1 т продукції, кг

Вартістьі кг сиро­вини, грн.

Борошно

758,2

1,9

Дріжджі

30,3

5,0

Сіль

15,2

0,18

Цукор

15,2

2,6

Маргарин

9

3,5

Разом

 

 

Завдання 5.

Потужність обладнання підприємства для виготовлення макаронів становить 180 кг за зміну, для виготовлення верміше­лі - 160 кг за зміну. Підприємство працює в 1 зміну 22 дні на місяць. Визначити потребу підприємства в сировині для забез­печення виконання виробничої програми першого півріччя пла­нового року в натуральному та вартісному вимірах. Визначити потребу в її закупівлі на перший квартал, якщо за планом в пер­шому кварталі необхідно виконати 60 % обсягу програми за пів­річчя. Дані для розрахунку подані нижче.

Вид сировини

Витрата сировини на 1 кг продукції, кг

Вартість 1 кг сировини, грн.

макаронні вироби

вермішель

Борошно

0,95

0,95

1,9

Яєчний порошок

0,05

0,03

1,45

Сіль

0,02

0,02

0,18

Завдання 6.

Підприємство планує в наступному році продовжити ви­готовлення електродвигунів. На основі наведених у таблиці 1 даних розрахувати потребу підприємства в металах для річної ви­робничої програми, максимальний запас у натуральному вимірі.

Таблиця 1.

План потреби підприємства в металах_______

Вид

металу

Річна виробни­ча програ­ма, шт.

Норма витрати на оди­ницю, кг

Потреба на прог­раму, т

Серед­ньодобо­ва ви­трата, т

Максималь­ний запас

дні

т

ПС

8 300

52

 

 

45

 

ПП

8 300

26

 

 

45

 

ПЦ

8 300

6,5

 

 

45

 

чл

8 300

63

 

 

45

 

БЦ

8 300

5

 

 

45

 

Завдання 7.

Скористайтесь даними завдання 6 та складіть план забез­печення підприємства металом (табл. 1).

Таблиця 1.

План забезпечення металом

Вид

металу

Потреба на річну програму, т

Залишок метала на складі, т

План забезпе­чення, т

Ціна 1 т, тис. грн.

План забезпе­чення, тис. грн.

на початок планового періоду

на кінець планового періоду

ПС

 

37

 

 

10

 

ПП

 

19

 

 

7

 

ПЦ

 

5

 

 

20

 

чл

 

44,5

 

 

6

 

БЦ

 

4

 

 

50

 

Разом

X

X

X

X

X

 

Завдання 8.

Виробнича програма підприємства «Фенікс» з виробництва плитки керамічної в плановому році складе 489 тис. шт. на рік. Зрос­тання обсягів виробництва в наступних двох роках заплановано від­повідно 5 % і 10 %. Дані про потребу в сировині та матеріалах на одиницю продукції та їх ціна подані в таблиці 1. Розрахуйте потребу в сировині та матеріалах для виконання виробничої програми в кож­ному з трьох років у натуральному та вартісному вимірі.

Таблиця 1.

Дані про потребу в сировині та матеріалах_____

Назва сировини, матеріалу

Кількість на од. продукції, кг

Ціна 1 кг, грн.

Каолін

0,21

0,80

Глина веселовська, ВТО

0,14

0,26

Пісок кварцевий

0,12

0,55

Польовий шпат

0,12

0,37

Разом

0,59

 

Бій випалу (брак виробництва)

0,04

0,54

Разом сировини (з врахуванням бою)

0,63

 

Рідке скло

0,1

6,06

Сода

0,1

1,06

Глазур-фітта

0,1

18,42

Пігменти-фарби

0,002

24,25

Разом основних матеріалів

0,03

 

Масло трансформаторне

0,02

3,13

Гіпс

0,02

1,70

Разом допоміжних матеріалів

0,04

 

Всього;

0,7

 

У І та II кварталі 2004 року планується виготовити відпо­відно 25 та 35% всього обсягу продукції, решта - порівну в III та IV кварталах. На початок 2004 року очікується залишок 100 кг као­ліну, 20 кг масла трансформаторного, 30 кг соди. Підприємство при виготовленні плитки використовує рідке скло власного ви­робництва. Складіть план закупівель на 2004 рік (табл. 2).

Таблиця 2.

План закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Назва мате­ріальних ресурсів

Залишок на

01.01.20___ р.

(очікував- ний)

План 20 р.

Потреба на ви­роб­ництво

Власне вироб­ництво

План закупівлі

всьо­го

в тому числі по кварталах

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 9.

На основі даних таблиць 1, 2, 3 розрахувати потребу підп­риємства в наступних засобах: обладнанні (додатково розраху­вати коефіцієнт завантаження) та матеріалах.

Таблиця 1.

Дані для розрахунку потреби в обладнанні______

Назва

Річний випуск

про- дук-ції, тис. шт.

Норма часу на виріб, хв.

Ефектив­ний фонд

робо­чого ча­су, год.

Кількість

облад­нання за розрахун­ком, шт.

Необхід­на кіль­кість об-

лад­нання, шт.

Коефі- ціент за- ванта­ження

Формувальне обладнання

 

 

 

 

 

 

Тип А

1 838

1,00

3 485

 

 

 

Тип Б

1 838

1,00

3 485

 

 

 

Вибивне обладнання

 

 

 

 

 

 

Тип В

1 838

4,92

3 604

 

 

 

Тип С

1 838

3,61

3 604

 

 

 

 

Таблиця 2.

Назва виробу

Річний випуск про-дукції, тис. шт.

Норма витрат мате­ріалу, кг/шт.

Потреба у мате­ріалі, кг

Маса від­ходів, кг/шт.

Маса від­ходів на вироб-ничу програму, кг

Загальна потреба у матеріалі, кг

Д 4

1 838

37,7

 

1,6

 

 

Д 5

1 838

49,5

 

8,2

 

 

Д 6

1 838

25,2

 

2,7

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.

Вихідні дані для розрахунку потреби ________ в допоміжному матеріалі

Назва

Річний випуск проду-

Норма допоміжного

Потреба у ма-

виробу

кції, тис. шт.

матеріалу, кг/шт.

теріалі, кг

Д 4

1 838

220

 

Д 5

1 838

300

 

Д 6

1 838

170

 

Завдання 10.

Для виконання запланованого обсягу виробничої програми на підприємстві передбачається встановлення двох видів нового обладнання на підготовленій площі в 20 м2. Сума коштів на заку­пку обладнання виділена - розмір 6 млн. грн. Один комплект першого виду обладнання ціною 1 млн. грн. потребує для встано­влення 5 м2. Його використання дозволить підвищити дохід підп­риємства на 8 млн. грн. Один комплект другого виду обладнання коштує 1 млн. грн., потребує для встановлення 2 м2. та дозволить підвищити дохід підприємства на 5 млн. грн. Визначити кількість кожного виду обладнання, що необхідна підприємству для забез­печення максимального доходу. Побудувати математичну мо­дель задачі. Знайти рішення за допомогою засобу ПОИСК РЕ­ШЕНИЯ

Завдання 11.

Магазин иає деякий запас товарів асортиментного мінімуму. Якщо запас товарів недостатній, то необхідно привез­ти його з бази; якщо запас перевищує попит, то магазин несе ви­трати по зберіганню нереалізованого товару. Нехай попит на то­вари лежить в межах s = 5-8 единиц, витрати по зберіганню од­нієї одиниці товару складають с = 1 грн., а витрати по завозу одиниці товару к = 2 грн. Визначити оптимальну стратегію мага­зину по завезенню товарів. Скласти платіжну матрицю. Гравцем є магазин, а «природой» - попит на товари. Визначити опти­мальну стратегию по максимінному критерію Вальда. Визначити оптимальну стратегию по максимінному критерію Сзвиджа. По­будувати матрицю ризиків.

Завдання 12.

На основі даних таблиці 1 розрахувати плановий перехід­ний запас по основним видам матеріалів та складіть план заку­півлі матеріально-технічних ресурсів (таблиця 2).

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку необхідного планового

перехідного запасу основних матеріалів

Матеріал

Норма перехід­ного запасу, дн.

Планова потреба, т.

Плановий пере­хідний запас, т

Цемент М-400

20

3482,79

 

Щебінь

17

11745,85

 

Метал

70

346,87

 

Пісок

40

7713,72

 

Таблиця 2.

План закупівлі матеріально-технічних ресурсів ___ на | плановий період

Найменування ма­теріальних ресурсів

Од.

вимі­ру

Залишок на

01.01.___ р.

План р.

Потреба для випу­ску

Перехідний запас

План закупівлі

Основні сировина і матеріали

Цемент

т

58,7

3482,79

 

 

щебінь

куб.м.

-

11745,85

 

 

пісок річковий

куб.м.

500,0

7713,72

 

 

вода

куб.м.

-

1936,92

-

 

метал

т

27,7

346,87

 

 

електроди

т

0,2

1,02

-

 

в'язальний дріт

т

-

0,31

-

 

емульсол

т

-

18,37

-

 

Енергія і паливо-мастильні матеріали

ел. енергія

КВт

-

18932,47

-

 

газ

куб.м.

-

118935,0

-

 

дизпаливо

т

5,7

36,72

1,8

 

бензин

т

8,0

16,20

0,8

 

змащувальні матеріали

т

0,2

0,98

0,1

 

Обладнання

Шини для легкових авто

шт

2

27

8

 

Шини для вантажних

шт

7

128

16

 

Завдання 12.

Виробнича програма підприємства на квартал запла­нована 13 тис. виробів. Трудомісткість виготовлення одно­го виробу - 2,1 н-год. Підприємство працює у дві зміни. Кількість робочих днів у кварталі - 65. Протягом цього ча­су втрати робочого часу на ремонт обладнання становлять - 4%.

Визначити необхідну кількість обладнання та достат­ність виробничих потужностей для виконання виробничої програми.