Тема 12. Оперативно-календарне планування

магниевый скраб beletage

1. Сутність планування діяльності внутрішніх підрозділів підприємства

2. Планування виробничої програми підрозділів. Систе­ми оперативного планування.

3. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах різних типів виробництва.

1. Сутність планування діяльності внутрішніх підрозділів підприємства

Оперативно-календарне планування мусить забезпечити реалізацію річних планів підприємства. Для цього виробнича програма розподіляється за часом та обсягами виконання робіт із подальшим доведенням сформованих завдань до кожного ви­робничого підрозділу.

При оперативно-календарному плануванні необхідно до­тримуватися наступних вимог:

  • принципу гнучкості;
  • можливості оперативного корегування планових за­вдань внаслідок зміни загальних планових показників та умов діяльності підприємства;
  • збалансованості змін для всіх підрозділів підприємст­ва.

Наприклад, якщо внаслідок зміни на ринку структури по­питу корегується запланована номенклатура випуску продукції, то це зумовлює необхідність зміни виробничих програм підроз­ділів підприємства, їх пропускної спроможності (потужності), величини витрат і т.д.

Підрозділи, діяльність яких не виходить за межі підпри­ємства, розробляють лише плани виробництва та витрат. Решта показників планується на рівні підприємства.

Підрозділи, що самостійно діють на ринку, мають більш розвинену структуру планів, розробляють власну маркетингову стратегію і можуть тій чи іншій мірі впливати на розподіл фі­нансових ресурсів. Вони розробляють систему планів, що бли­зька до планів самостійних підприємств.

Основними завданнями планування діяльності внутрішніх підрозділів на підприємстві є:

1) забезпечення ритмічності та своєчасності виробництва запланованих обсягів і номенклатури продукції та її постачання споживачам;

2) забезпечення рівномірності завантаження обладнання, працівників і виробничих площ;

3) забезпечення безперервності виробництва, мінімальної тривалості виробничого циклу, що сприятиме зменшенню неза­вершеного виробництва та прискоренню оборотності оборотних коштів.

Основні вихідні дані, що необхідні для здійснення опера­тивно-календарного планування:

  • виробнича програма підприємства на плановий рік;
  • технологія та послідовність виробничого процесу;
  • норми часу для окремих операцій;
  • технологічний маршрут руху заготовок, деталей, про­дукції;
  • режими роботи цехів, виробничих дільниць;
  • план регламентованих робіт з ремонту та обслугову­вання обладнання.

Оперативне планування на рівні підприємства здійсню­ється для окремих цехів, на рівні окремих цехів - для дільниць та робочих місць.