Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Завдання 1.

Машинобудівний завод має заготівельний, механічний та складальний цехи. Два останніх забезпечують складальний цех основними складальними одиницями, однією з яких є двигун. Розроблений підприємством річний план випуску продукції пе­редбачає щоквартальне виготовлення 440 машин. Крім цього, на поточний квартал надійшло замовлення від іноземного партнера на 35 двигунів. Завод має власну майстерню для ремонту авто­мобілів. До неї планується відвантажити 7 двигунів. Автомобілі випускаються постійно, тому незавершене виробництво періоди­чно коригується, але підтримується на нормативному рівні. На початок планового періоду у механічному цеху обсяг незаверше­ного виробництва перевищував норматив на 5 двигунів, у скла­дальному був на 3 шт. нижчий за нормативний.

Визначити план виробництва двигунів для цих цехів із урахуванням необхідності коригування залишку незавершеного виробництва.

Завдання 2.

Швейне підприємство «Ольга» займається виготовленням жіночого та дитячого одягу. В наступному році з 43 200 од. за­планованого до випуску обсягу продукції 10 % будуть складати дитячі сукні з новим оздобленням, 20 % - жіночі сукні з різно­манітними нашивками з бісеру, 50 % - жіночі брюки з плетени­ми поясами (80 %) та з плетеними поясами, що оздоблені деко­ративним камінням (20 %). Для виготовлення продукції підпри­ємство використовує оздоблення власного виробництва, а саме невеликого цеху, робітники якого забезпечують необхідними деталями швейний цех «Ольга», а також виготовляють різні ви­роби на замовлення. Нову продукцію планується оздобити: дитя­ча сукня - 2 банта-квітки з декоративної стрічки; жіноча сукня - 20 нашивок з бісеру; жіночі брюки - 1 плетений пояс із льняної тасьми; жіночі брюки - 3 шовкових плетених пояси з декоратив­ним камінням. Норма витрат матеріалу для виготовлення оздоб­лень: бант-квітка - 0,4 м декоративна стрічка, нашивка - 100 шт. бісеру, плетений пояс - 5 м льняної тасьми, плетений пояс - 5 м шовкової тесьми та 30 шт. декоративного каміння. На підприєм­стві раніше вже використовувалися ці матеріали, тому цех має деякі їх залишки на початок планового періоду.

Визначити виробничу програму швейного цеху та цеху з виготовлення оздоблень щодо нової продукції. Визначити потре­бу цеху по виготовленню оздоблень у матеріалах для забезпе­чення виробничої програми та додаткові витрати підприємства, що пов'язані з їх закупівлею. Використайте дані, подані нижче.

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунків____________

Назва матеріалу

Од. ви­міру

Ціна, грн.

Залишок на початок планового періоду

Декоративна стрічка

м

1,2

12,8

Бісер

шт.

0,02

8 100

Льняна тасьма

м

1,35

325

Шовкова тасьма

м

2,42

245

Декоративне каміння

шт.

0,15

1 470

Завдання 3.

Підприємство, що спеціалізується на виготовленні тканин відкриває цех для пошиву верхнього одягу: пальт та курток. У минулому році прибуток від його діяльності хоч і задовольнив керівництво підприємства, але основною продукцією як і раніше вважались тканини, тому ринок швейних виробів практично не вивчався. Планове завдання цех отримав на рівні попереднього року. Обсяг виготовленої у ньому продукції практично весь був реалізований, і це стало головним аргументом при плануванні діяльності цеху. На основі даних таблиць 1-7 визначити планові показники діяльності цеху:

1. Трудомісткість виробничої програми.

2. Необхідні виробничі потужності, їх достатність для ви­конання виробничої програми та ступінь завантаження обладнан­ня.

3. Чисельність працівників та фонд оплати праці для ви­конання планового завдання.

4. Кошторис витрат на виробництво.

5. Собівартість одиниці продукції.

Оцінити отримані результати, та можливо, внести пропо­зиції щодо поліпшення планування діяльності цеху. Обґрунту­вати пропозиції відповідними розрахунками.

В якості допоміжного персоналу в цеху працюють налад­чики та механіки. Для розрахунку їх чисельності використову­ються відповідні норми обслуговування на одного працівника. Відрахування на соціальні потреби - 37 %.

Матеріальні витрати на виготовлення пальто: основні - 150 грн., допоміжні - 20 грн. Матеріальні витрати на виготов­лення куртки: основні - 30 грн., допоміжні - 7 грн.

Таблиця 1.

Виробнича програма цеху

Види операцій

Пальто

Куртка

Всього

програма випуску, шт.

залишок незавершеного виробництва на початок періоду, шт.

норматив незавершеного виробництва, шт.

трудоміст­кість, н.-год.

програма випуску, шт.

залишок незавершеного виробництва на початок періоду, шт.

норматив незавершеного виробництва, шт.

трудоміст­кість, н.- год.

трудо- міст­кість, н.-год.

одного виробу

виготовленої продукції 1

зміна залишків незавершеного виробництва |

валової продукції |

одного виробу

виготовленої продукції

зміна залишків незавершеного виробництва

Валової продукції |

виготовленої продукції |

Зміна залишків незавершеного виробництва |

валової продукції |

1. Розкрій­но-підготовчі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III розряду

9 100

40

40

0,2

 

 

 

4 800

30

30

0,2

 

 

 

 

 

 

IV розряду

9 100

45

45

0,5

 

 

 

4 800

35

35

0,5

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Швейні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III розряду

9 100

15

20

1,4

 

 

 

4 800

18

18

1,2

 

 

 

 

 

 

IV розряду

9 100

20

25

2,8

 

 

 

4 800

22

22

2,4

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гладильні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III розряду

9 100

50

50

0,5

 

 

 

4 800

23

23

0,1

 

 

 

 

 

 

IV розряду

9 100

60

60

0,5

 

 

 

4 800

20

20

0,2

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оздоблю­вальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III розряду

9 100

90

70

0,2

 

 

 

4 800

46

42

0,3

 

 

 

 

 

 

IV розряду

9 100

80

60

0,3

 

 

 

4 800

49

38

0,5

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роз

рахунок чисельності основних робітників

рахунку потреби в виробничих потужностях

Дані для роз

Таблиця 2.

Види операцій

Трудо­місткість вироб­

Ефектив­ний фонд

Коефі­цієнт вико­нання норм

Кількість обладнання, шт.

Коефі­цієнт заванта­

ничої про­

робочого

пла­нова

наяв­на

ження

 

грами, н.-

часу, год.

облад-

 

год.

 

нання

1. Розкрій­но-підготовчі

 

3 950

1,1

 

4

 

2. Швейні

 

3 950

1,1

 

17

 

3. Гладильні

 

3 950

1,1

 

4

 

4. Оздоблювальні

 

3 950

1,1

 

4

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3,

Види опера­цій

Трудоміст­кість випуску обох виро­бів, н.-год.

Ефектив­ний фонд робочого часу, год.

Плановий козфі- цієнт вико-нання норм

Планова чисель­ність робі- тни-ків, чол.

Фактич-на

чисель­ність осно­вних робіт­ників, чол.

1. Розкрій-но- підготовчі

 

 

 

 

 

III розряду

 

1 800

 

 

2

IV розряду

 

1 800

 

 

6

Разом:

 

 

 

 

 

2. Швейні

 

 

 

 

 

III розряду

 

1 800

 

 

12

IV розряду

 

1 800

 

 

25

Разом:

 

 

 

 

 

3. Гладильні

 

 

 

 

 

III розряду

 

1 800

 

 

4

IV розряду

 

1 800

 

 

5

Разом:

 

 

 

 

 

4. Оздоблю­вальні

 

 

 

 

 

III розряду

 

1 800

 

 

2

IV розряду

 

1 800

1 1 1

 

4

Разом:

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Таблиця 4.

Вихідні дані для розрахунку кількості _______ допоміжного персоналу

Посада

Кількість обладнан­ня, шт.

Норма обслу- гову-вання, шт.

Планова кіль­кість працівни­ків, чол.

Фактична кі­лькість праців­ників, чол.

Наладчик

 

12

 

3

Механік

 

20

 

2

 

Таблиця 5.

Вихідні дані для розрахунку фонду заробітної плати

основного та допоміжного пе

рсоналу

Види операцій

Трудомісткість, н.-год.

Тарифна ставка, грн.

1. Розкрійно-підготовчі

 

 

III розряду

 

2,55

IV розряду

 

3,05

Разом:

 

 

2. Швейні

 

 

III розряду

 

3,3

IV розряду

 

3,7

Разом:

 

 

3. Гладильні

 

 

III розряду

 

2,7

IV розряду

 

3,05

Разом:

 

 

4. Оздоблювальні

 

 

III розряду

 

2,8

IV розряду

 

3,3

Разом:

 

 

Всього:

 

 

Наладчик

 

2,05

Механік

 

2,25

 

Таблиця 6.

Вихідні дані для розрахунку заробітної плати керівників, службовців, спеціалістів

Посада

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Начальник цеху

1

750

Зам. начальника цеху

1

700

Головний інженер

1

625

Майстер

3

520

Старший майстер

1

560

Технолог

2

420

Конструктор

1

420

Таблиця 7.

Загальновиробничі витрати_____________

Стаття витрат

Сума, грн.

Утримання будівлі та виробничого інвертарю

5560

Амортизація основних фондів загальноцехового приз­начення

92752

!нші витрати

2300

Завдання 4.

Машинобудівний завод має заготівельний, механічний та складальний цехи. Два останніх забезпечують складальний цех основними складальними одиницями, однією з яких є двигун. Розроблений підприємством річний план випуску продукції пе­редбачає щоквартальне виготовлення 440 машин. Крім цього, на поточний квартал надійшло замовлення від іноземного партнера на 35 двигунів. Завод має власну майстерню для ремонту авто­мобілів. До неї планується відвантажити 7 двигунів. Автомобілі випускаються постійно, тому незавершене виробництво періоди­чно коригується, але підтримується на нормативному рівні. На початок планового періоду у механічному цеху обсяг незаверше­ного виробництва перевищував норматив на 5 двигунів, у скла­дальному був на 3 шт. нижчий за нормативний. Визначити план виробництва двигунів для цих цехів із урахуванням необхідності коригування залишку незавершеного виробництва.