2. Планування собівартості продукції та витрат підприємства

Процес планування діяльності підприємства відбувається за наступними етапами:

1. Аналіз витрат підприємства за минулий період.

2. Планування зниження витрат за чинниками.

3. Розрахунок планових калькуляцій.

4. Розрахунок планових кошторисів.

5. Розрахунок загального обсягу витрат підприємства.

1.Аналіз витрат підприємства за минулий період.

Головна мета проведення такого аналізу - оцінка фактич­ної величини витрат в порівняні з плановою за звітний період, виявлення резервів економії витрат та зниження собівартості, визначення заходів для використання цих резервів.

Об'єктами аналізу виступають:

 • повна собівартість продукції та окремі елементи ви­трат;
 • витрати на 1 грн. виготовленої продукції;
 • собівартість окремих виробів;
 • окремі статті витрат.

Аналіз витрат підприємства за звітний період передбачає:

 • оцінку величини сукупних витрат за звітний період, визначення темпів її зміни порівняно з плановими по­казниками та попереднім роком;
 • оцінку структури витрат, питомої ваги кожної із ста­тей, а також темп змін цих показників відносно плано­вих даних та попереднього року;
 • порівняння фактичної та планової величини собіварто­сті основних видів продукції, темп змін та причини та­ких змін;
 • дослідження величини постійних та змінних витрат, їх структури;
 • оцінка витрат окремих підрозділів;
 • визначення частки невиробничих витрат у загальному обсягу витрат підприємства;
 • дослідження обґрунтованості вибору методу розподілу загальновиробничих та загальногосподарських витрат.

2. Планування зниження витрат (собівартості) за чин­никами.

Планується зниження собівартості всього обсягу продук­ції та на одну гривню готової продукції. Розглянемо послідов­ність використання методу планування витрат за техніко- економічними чинниками для розрахунку їх економії на вироб­ництво продукції. Серед чинників, що впливають на зниження собівартості продукції виділяють наступні:

 • підвищення технічного рівня виробництва;
 • поліпшення організації виробництва та праці;
 • зміна структури та обсягу виробленої продукції;
 • підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів та ін.

Перелік чинників може розширюватися і деталізуватися відповідно до галузевих особливостей підприємств.

Розрахунок впливу чинників на собівартість продукції в планованому році здійснюється в наступній послідовності:

1. Визначається обсяг витрат на одну гривню готової про­дукції в звітному періоді:

Сз

Сгз " Оз'

де: Сз - собівартість готової продукції в звітному періоді,

грн..;

Оз - обсяг готової продукції в звітному періоді.

2. Розраховується умовно-планова собівартість готової продукції в плановому році за цінами та умовами звітного року:

Су пл Сгз х Опл, де Опл - планований обсяг готової продукції, грн.

3. Визначається зміна (зниження або збільшення) собівар­тості продукції за всіма техніко-економічними чинниками, на­приклад:

- економія від зниження матеріальних витрат:

Ем = (Мо х Ц - М1 х Ц) х К,

де М0, М1 - норма витрати сировини, матеріалів, палива, енергії на

одиницю продукції до і після проведення заходу для зни­ження матеріальних витрат;

Ц - ціна сировини, матеріалів, палива, енергії;

К - кількість одиниць продукції.

де Ч - кількість працівників, що вивільняються;

ЗПм - середньомісячна заробітна плата даних працівників;

- зменшення витрат на заробітну плату внаслідок зни­ження трудомісткості одиниці продукції:

де t0, t1 - трудомісткість одиниці продукції до і після про­ведення заходу, нормо-год.;

Тс - середньогодинна тарифна ставка робітника до і після проведення заходу; Вс -відсоток відрахувань на соціальні пот­реби.

При вивільненні працівників, що знаходяться на погодин­ній оплаті праці, економія витрат становитиме

М - кількість місяців з моменту проведення заходів до кі­нця року.

- відносна економія на умовно-постійних витратах при збільшенні обсягу виробництва:

Е = Сз х ТП х ПВв

100х100

де Сз - собівартість готової продукції в звітному періоді,

грн.;

ТП - темп приросту готово