Питання для самоконтролю знань:

1. Яка мета планування витрат підприємства?

2. Назвіть завдання розробки плану витрат.

3. Які вихідні дані використовуються для розробки плану витрат?

4. З яких розділів складається план витрат?

5. Які методи використовуються для планування витрат підприємства?

6. Які чинники впливають на зниження собівартості про­дукції?

7. Що таке планова калькуляція?

8. Що є об'єктами калькулювання при плануванні ви­трат?

9. Що є основою складання планової калькуляції?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Методологія планування собівартості продукції.

2. Планування зниження собівартості продукції.

3. Розробка планової калькуляції.

4. Обґрунтування планового кошторису витрат.

5. Планування витрат обігу.

6. Чинники зниження собівартості.

Теми рефератів:

1. Методи планування витрат по обслуговуванню банківських довгострокових кредитів на підприємстві.

2. Причини виникнення позапланових витрат.

3. Особливості застосування методів визначення собівар­тості.

4. Планування собівартості продукції в ринкових умовах господарювання.

5. Суть реформування собівартості продукції.