Приклади розв'язку завдань

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Розрахувати процент знижки витрат на виро­бництво продукції, якщо відомо, що виробнича програма підп­риємства становить 500 виробів А, 720 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 85 і 160 грн./шт. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції А на 20 %, Б - на 40 %. Оптова ціна продукції А - 110 грн., Б - 200 грн.

Розв'язок:

1. Витрати на 1 грн. товарної продукції у звітному періоді: 500 х 85 + 720 х 160

оді:

= 0,79 грн.

500 х 110 + 720 х 200

2. Витрати на 1 грн. товарної продукції у плановому пері-

500 х 85 х 1,2 + 720 х160 х 1,1

----------------------------------------------------- = 0,66 грн.

500 х 110 х 1,2 + 720 х 200 х1,4

3. Процент зниження витрат на виробництво продукції

°,79 - °,66 х100 = 16%. 0,79

Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 2.

У цеху за місяць планується випуск 100 виробів А і 50 ви­робів В. Витрати на сировину й основні матеріали складатимуть для одного виробу А - 200 грн., для виробу В - 250 грн. Зворот­ні відходи по виробу А - 50 грн., по виробу Б - 60 грн. Норма часу виготовлення одного виробу А - 70 н.-год., для виробу В - 90 н.-год. Роботи з виробу А тарифікуються 4 розрядом, по ви­робу В - 6 розрядом. Годинна тарифна ставка 4 розряди - 5 грн., 6 розряду - 6 грн. Відрахування від заробітної плати на соціаль­ні заходи - 38,5 %. Загальвиробничі витрати по цеху за місяць плануються 74,4 тис. грн. Інші витрати загальногосподарського призначення - 30 % від основної заробітної плати основних ро­бітників. Комерційні витрати - 6 % від виробничої собівартості.

Розрахуйте планову виробничу та повну собівартість ви­робів.

Завдання 3.

Фактичний випуск виробів згідно з даними звітного року - 50 тис. шт. У плановому році намічено довести його до 70 тис. шт. Фактична собівартість виробу 4 грн. 40 коп. Умовно- постійні витрати включені в базисну собівартість у сумі 35 тис. грн. їх приріст у плановому році складе 5 %.

Розрахувати вплив росту обсягу виробництва на собівартість продукції.

Завдання 4.

Скласти планову калькуляцію для виробів А та В, на основі поданих нижче даних.

Показники

Вироби

А

В

Річний обсяг випуску виробів, шт.

500

800

Витрати на сировину та основні матеріали для виробу, грн.

300

400

Норма часу на виготовлення виробу, н.-год.

150

100

Розряд робітників

4

5

Річні загальновиробничі витрати, тис. грн.

600

Загальногосподарські витрати, % від цехової собівартості

120

Комерційні витрати, % від виробничої собівартості

3

Годинна тарифна ставка І розряду - 5 грн. Тарифний кое­фіцієнт IV розряду - 1,35; V розряду - 1,53.

Завдання 5.

Собівартість продукції підприємства в звітному році - 2 700 тис. грн. У наступному році планується знизити її до 2 490 тис. грн. Витрати на закупку матеріалів у плановому році зменшаться на 6,8 % та становитимуть 1 050 тис. грн. Визначити на скільки відсотків знизиться собівартість продукції в порів­нянні зі звітним роком без врахування вартості матеріалів.

Завдання 6.

У звітному році витрати на продукцію підприємства - 2 230 тис. грн. Згідно з планом на наступний рік вони станови­тимуть 1 950 тис. грн. Обсяг продукції в гуртових цінах в звітно­му році - 2 310 тис. грн., у плановому - 2 030 тис. грн.

Визначити планове зниження собівартості на одиницю про­дукції.

Завдання 7.

Витрати підприємства на основні матеріали в плановому році - 13 820 тис. грн. Транспортні витрати становитимуть 8 % від вартості матеріалів. Витрати на допоміжні матеріали - 7 % річної витрати основних матеріалів. Вартість палива та електрое­нергії за плановими розрахунками - 14 % витрати основних матері­алів. Сума зносу основних фондів 176 400 грн. Витрати на оплату праці - 1 719 780 грн., відрахування на соціальні потреби 39 % фонду заробітної плати. Інших витрати - 20 420 тис. грн.

Скласти плановий кошторис витрат на виробництво.

Завдання 8.

На підприємстві планується виготовлення та реалізація за рік 3 тис. валів. Норма витрати основних матеріалів на один виріб 40 кг. їх ціна - 30 грн. за кг. Транспортно-заготівельні витрати, що пов'язані з придбанням основних матеріалів - 10 % від їх вартості. Доля витрат на основні матеріали в зага­льній сумі матеріальних витрат - 80 % (табл. 1). Норма часу на виготовлення виробу 180 н.-год. Годинна тарифна ставка робі­тників - 5 грн. Премія за виконання плану складає 40 % від ві­дрядного заробітку. Додаткова заробітна плата - 15 % від від­рядного заробітку робітників. Доля фонду оплати праці основ­них робітників у загальному фонді оплати праці - 70 %. Відра­хування на соціальні потреби 38,5 % від загального фонду оплати праці. Для виготовлення виробів придбано 135 вер­статів за ціною 100 тис. грн. Транспортні витрати, що пов'язані з придбанням обладнання 0,2 % його вартості. Витрати на спо­рудження фундаменту для даного обладнання і монтаж 0,25 % вартості придбаного обладнання. Середня норма амортизації по обладнанню 10 %. Амортизація нараховується лінійним ме­тодом. В загальній по підприємству сумі амортизаційних від­рахувань доля амортизації обладнання складає 40 %. Інші ви­трати на виробництво і реалізацію продукції складають 5 % від загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції. Близько 32 % матеріальних витрат за мінусом витрат на основ­ні матеріали і 50 % інших витрат відносяться до змінних. Ви­значте собівартість виробничої програми, суму змінних та пос­тійних витрат. Як зміниться собівартість продукції при збіль­шенні обсягу виробництва ще на 20 %.

Розрахувати собівартість продукції в майбутньому році. Використати ДИСПЕТЧЕР СЦЕНАРИЕВ Excel

Таблиця 1.

Дані для розрахунку витрат на матеріали ______ в планованому періоді

Показники

Плановий рік

Плановий обсяг випуску продукції, шт.

3 000

Норма витрати основних матеріалів, кг

40

Ціна, грн.

30

Ціна зворотних відходів, грн.

5

Транспортні витрати в % до основних матеріалів

10 %

Доля витрат на основні матеріали в загальній сумі мате­ріальних витрат

80 %

 

Таблиця 2.

Планові витрати підприємства

_______________________________________ (грн.)

Елементи витрат

Сума

Основні матеріали

 

Транспортно-заготівельні витрати

 

Всього основних матеріалів

 

Всього матеріалів

 

Продовження табл. 1

Відрядний заробіток

 

Преміальні виплати

 

Додаткова заробітна плата

 

Заробітна плата основних робітників

 

Всього заробітної плати

 

Відрахування на соціальні потреби від заробітної плати основних робітників

 

Соціальні відрахування

 

Вартість обладнання

 

Транспортні витрати

 

Спорудження фундаменту

 

Всього балансова вартість обладнання

 

Амортизація обладнання

 

Всього амортизації

 

Всього витрат без інших

 

Інші

 

Разом

 

 

Таблиця 3.

Елементи витрат

Змінні

Постійні

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Завдання 9.

Собівартість виробничої програми

_______ ,____________ ,____________ ,________ (грн.)

У таблиці 1 подані показники діяльності підприємства в звітному році.

Таблиця 1.

Показники діяльності підприємства в звітному році

Показники

Вироби

А

Б

С

Річний випуск продукції, шт.

1 000

5 000

2 000

Витрати на сировину та основні матеріали, тис. грн.

120

50

80

Витрати на покупні та комплектуючі, тис. грн.

200

80

30

Основна заробітна плата персоналу, тис. грн.

50

15

60

У плановому році знайдена можливість збільшити випуск продукції: по виробу А - на 30 шт., Б - на 50 шт., С - на 20 шт. Загальновиробничі витрати за кошторисом не змінилися та ста­новлять 4 020 тис. грн. Визначити виробничу собівартість кожно­го виробу, а також річну економію на умовно-постійних витратах.

Методичні рекомендації. Створити на аркуші Excel табли­цю та ввести у відповідні ячейки формули для розрахунку суми загальновиробничих витрат, що повинна бути включена до собі­вартості виробу в звітному періоді.

Показники

Вироби

А

Б

С

Річний випуск продукції, шт.

 

 

 

Основна заробітна плата персоналу, тис. грн.

 

 

 

Основна зарплата в собівартості одиниці продукції, грн.

 

 

 

Коефіцієнт розподілу, грн.

 

 

 

Загальновиробничі витрати в собівартості 1 виробу, грн.

 

 

 

Створити на аркуші Excel таблицю та ввести у відповідні ячейки формули для розрахунку суми загальновиробничих ви­трат, що повинна бути включена до собівартості виробу в пла­новому періоді.

Показники

Вироби

А

Б

С

Плановий випуск продукції, шт.

 

 

 

Основна заробітна плата персоналу в плановому періоді, тис. грн.

 

 

 

Основна зарплата в собівартості одиниці продукції, грн.

 

 

 

Коефіцієнт розподілу, грн.

 

 

 

Загальновиробничі витрати в собівартості 1 виробу в плано-вому періоді, грн.

 

 

 

Визначити виробничу собівартість виробу в плановому році.

Показники

Вироби

А

Б

С

Витрати на сировину та основні матеріали, грн.

 

 

 

Витрати на покупні та комплектуючі вироби, грн.

 

 

 

Основна заробітна плата персоналу, грн.

 

 

 

Загальновиробничі витрати в собівартості 1 виробу, грн.

 

 

 

Разом

 

 

 

Визначити суму річної економії на умовно-постійних вит­ратах.

Завдання 10.

Підприємство планує відкрити сауну. Попит на її послуги - 150 год. щомісяця або 1 800 год. на рік. Сауна працюватиме кожен день. Вартість її основних фондів буде становити 311 349 грн. Річні витрати на експлуатацію та утримання облад­нання - 44 249,1 грн., в т. ч. амортизація 37 784,7 грн. Місткість басейну складає 12 м3; воду в ньому міняють чотири рази на мі­сяць; витрата води для душових - 13 м3 на місяць. Ціна 1 м3 - 14,9 грн.; зброс 1 м3 - 11,62 грн. Нагрівач сауни споживає за го­дину роботи - 35 кВт.-год.; витрата на освітлення за годину - 2 кВт.-год. Ціна 1 кВт.-год. - 0,35 коп. Клієнти сауни отримують одноразове мило та шампунь. Інші миючі засоби використову­ють для підтримки чистоти. Дані для розрахунку вартості мию­чих засобів подані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Дані для розрахунку вартості миючих засобів

(тис. грн.)

Назва

Ціна

Витрата на рік

Річна вартість

Вартість 1 год.

Одноразовий шампунь

0,5

1800

 

 

Одноразове мило

0,3

1800

 

 

Засіб «Феррі»

5,5

4

 

 

Засіб «Сіліт»

4,5

10

 

 

Засіб «Доместос»

5,5

4

 

 

Засіб для чищення вікон

30

7

 

 

Разом

 

 

 

 

Оплата праці за 1 год. складає 2,88 грн. Відрахування на соціальні потреби - 1,1 грн. Розрахувати планову каль­куляцію години роботи сауни.

Завдання 11.

На основі даних таблиці 1 визначити план витрат підпри­ємства.

Таблиця 1.

План витрат підприємства у плановому році.____

Елементи витрат на збут

План на 2003рік

сума, т грн.

рівень, % до обороту

Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом

 

6,39

Відрахування на соціальні заходи

 

1,91

Амортизація основних засобів

 

1,07

Витрати на транспортування

 

2,61

Витрати на оренду і утримання основних засобів

 

1,01

Інші витрати

 

1,93

Разом

 

14,92

Товарооборот

108549

-

Завдання 12.

На підприємстві здійсненні заходи для більш раціонально­го використання матеріалів в плановому періоді. В результаті цього норма витрати матеріалу, що становила в звітному році 0,21 кг, зменшилася та буде становити в плановому році 0,18 кг. Ціна 1 кг матеріалу 18 грн. Коефіцієнт його використання пла­нується підвищити з 0,7 до 0,9. Плановий обсяг випуску проду­кції дорівнює 20 тис. шт.

Визначити економію витрат на матеріалах в плановому періоді.

Завдання 13.

На основі нижчеподаних даних розрахувати зниження со­бівартості продукції за рядом чинників

Показники

Значення

Обсяг продукції у плановому році, тис. грн.

16130,0

Обсяг продукції у звітному році, тис. грн.

15730,0

Собівартість продукції звітного періоду, тис. грн.

12580,0

Витрати на 1 грн. продукції звітного року, грн..

 

Економія витрат у плановому році в результаті:

 

- підвищення технічного рівня виробництва, тис. грн.

- 110.0

- вдосконалення організації виробництва, тис.грн.

-60,0

- зміни структури продукції, тис. грн.

-70.0

- інших чинників

+ 10

Разом економія, тис. грн.

 

Собівартість продукції планового періоду, тис. грн.

 

Витрати на 1 грн. продукції планового року, грн..

 

Зниження витрат на 1 грн. продукції, %

 

Завдання 14.

Собівартість продукції підприємства у звітному періоді становила 60 тис. грн.. В плановому періоді передбачається зро­стання продуктивності праці одного працівника на 1,5 %, а се­редньої заробітної плати - на 1%. Планується також знизити ма­теріальні витрати на 4 %. Питома вага основної заробітної плати виробничого персоналу у собівартості продукції складає 26 %, матеріальних витрат - 48 %.

Визначити планову собівартість продукції підприємства.

Завдання 15.

Обсяг продукції в звітному році становив 3300 шт. У пла­новому періоді обсяг виробництва має зрости на 7 %. Заплано­вано здійснити ряд заходів, які дадуть змогу зменшити витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції на 0,72 грн. порів­няно з 2,56 грн. в звітному році., а також знизити трудомісткість виготовлення одиниці продукції з 2,12 н.-год. до 1,9 н.-год. Се­редній розряд робітників - ІІІ, тарифний коефіцієнт для нього - 1,4, годинна тарифна ставка І розряду - 1,25 грн.. Додаткова за­робітна плата становить 12 % основної, а відрахування на соціа­льні заходи -37 % основної та додаткової заробітної плати.

Розрахувати зниження собівартості продукції по підпри­ємству в плановому періоді, якщо у звітному році вона склала 160 тис. грн.