Приклади розв'язку завдань

Завдання 1. Розрахувати процент знижки витрат на виро­бництво продукції, якщо відомо, що виробнича програма підп­риємства становить 500 виробів А, 720 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 85 і 160 грн./шт. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції А на 20 %, Б - на 40 %. Оптова ціна продукції А - 110 грн., Б - 200 грн.

Розв'язок:

1. Витрати на 1 грн. товарної продукції у звітному періоді: 500 х 85 + 720 х 160

оді:

= 0,79 грн.

500 х 110 + 720 х 200

2. Витрати на 1 грн. товарної продукції у плановому пері-

500 х 85 х 1,2 + 720 х160 х 1,1

----------------------------------------------------- = 0,66 грн.

500 х 110 х 1,2 + 720 х 200 х1,4

3. Процент зниження витрат на виробництво продукції

°,79 - °,66 х100 = 16%. 0,79

Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 2.

У цеху за місяць планується випуск 100 виробів А і 50 ви­робів В. Витрати на сировину й основні матеріали складатимуть для одного виробу А - 200 грн., для виробу В - 250 грн. Зворот­ні відходи по виробу А - 50 грн., по виробу Б - 60 грн. Норма часу виготовлення одного виробу А - 70 н.-год., для виробу В - 90 н.-год. Роботи з виробу А тарифікуються 4 розрядом, по ви­робу В - 6 розрядом. Годинна тарифна ставка 4 розряди - 5 грн., 6 розряду - 6 грн. Відрахування від заробітної плати на соціаль­ні заходи - 38,5 %. Загальвиробничі витрати по цеху за місяць плануються 74,4 тис. грн. Інші витрати загальногосподарського призначення - 30 % від основної заробітної плати основних ро­бітників. Комерційні витрати - 6 % від виробничої собівартості.

Розрахуйте планову виробничу та повну собівартість ви­робів.

Завдання 3.

Фактичний випуск виробів згідно з даними звітного року - 50 тис. шт. У плановому році намічено довести його до 70 тис. шт. Фактична собівартість виробу 4 грн. 40 коп. Умовно- постійні витрати включені в базисну собівартість у сумі 35 тис. грн. їх приріст у плановому році складе 5 %.

Розрахувати вплив росту обсягу виробництва на собівартість продукції.

Завдання 4.

Скласти планову калькуляцію для виробів А та В, на основі поданих нижче даних.

Показники

Вироби

А

В

Річний обсяг випуску виробів, шт.

500

800

Витрати на сировину та основні матеріали для виробу, грн.

300

400

Норма часу на виготовлення виробу, н.-год.

150

100

Розряд робітників

4