2. Методика фінансового планування

Фінансовий план складається на основі:

 • фактичних даних бухгалтерського балансу;
 • показників плану виробництва продукції;
 • планового кошторису витрат на виробництво продук­ції, виконання робіт, надання послуг;
 • планового кошторису витрат на утримання об'єктів соціальної сфери підприємства;
 • даних про обсяги планованих інвестицій і капітальних вкладень;
 • даних про рух основних фондів і оборотних коштів;
 • норм амортизаційних відрахувань;
 • нормативів власних оборотних коштів;
 • ставок платежів у бюджет і відрахувань у позабюдже­тні фонди;
 • умов розрахунків з покупцями продукції, постачаль­никами матеріальних ресурсів, з банком за кредита­ми, з бюджетом щодо податків;
 • даних про джерела фінансування.

Для фінансового планування використовуються наступні ме­тоди:

 • прямого рахунку:
 • нормативний;
 • розрахунково-аналітичний;
 • балансовий;
 • метод оптимізації планових рішень;
 • економіко-математичного моделювання.

Сутність даних методів була розглянута в попередніх темах даного посібника.

Формування, розподіл і використання коштів здійсню­ється самим підприємством. Це підвищує відповідальність його працівників за якість прийнятих планових рішень. Ефективність використання фінансових ресурсів є одним із головних критеріїв при здійснені господарської діяльності, запроваджені тих чи інших інноваційних заходів, прийн­ятті інвестиційних рішень.

Фінансовий план складається з наступних частин:

1. баланс доходів і витрат;

2. план грошових потоків;

3. кредитний план;

4. касовий план;

5. платіжний календар.

Методологія фінансового планування містить у собі організа­цію планування фінансів на певних принципах.

До принципів фінансового планування відносяться:

 • науковість;
 • комплексність;
 • оптимальність.

Принцип науковості планування фінансів означає, що розрахунок планових показників повинний базуватися на ви­користані науково обґрунтованих методів, нормах і норма­тивах.

Принцип комплексності припускає, що показники фінан­сового плану повинні бути пов'язані між собою в єдине ціле, тому зміна одного з них спричиняє зміну інших показників і всієї системи в цілому.

Принцип оптимальності планування фінансів передба­чає раціональне використання капіталу та всіх фінансових ре­сурсів, вибір одного, найбільш оптимального, планового рішен­ня з можливих варіантів плану.

Алгоритм розробки фінансового плану включає наступні етапи:

 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • планування доходів і надходжень;
 • планування витрат і відрахувань;
 • перевірку баланс доходів і витрат;
 • формування фінансово-планових документів.

Розробка фінансового плану починається з аналізу фінан­сового стану підприємства у звітному періоді.

Аналіз фінансового стану підприємства

Основним джерелом інформації для аналізу фі­нансового стану підприємства є бухгалтерський баланс, фо­рми бухгалтерської звітності, а також дані поточного обліку. Фінансовий аналіз починається з аналізу активів підприємст­ва (рис.2).

У процесі аналізу активів підприємства досліджуєть­ся їх:

 • наявність, склад, структура, динаміка активів;

зміна загальної суми активів підприємства у звітному році;

зміна розподілу коштів між довгостроковими і поточ­ними активами;

Форма № 1

1801001

змін абсолютної суми дебіторської заборгованості, її структура та можливість повернення.

БАЛАНС

1 січня ______ 2004р.

код за ДКУД

Актив

Код