2. Методика фінансового планування

магниевый скраб beletage

Фінансовий план складається на основі:

 • фактичних даних бухгалтерського балансу;
 • показників плану виробництва продукції;
 • планового кошторису витрат на виробництво продук­ції, виконання робіт, надання послуг;
 • планового кошторису витрат на утримання об'єктів соціальної сфери підприємства;
 • даних про обсяги планованих інвестицій і капітальних вкладень;
 • даних про рух основних фондів і оборотних коштів;
 • норм амортизаційних відрахувань;
 • нормативів власних оборотних коштів;
 • ставок платежів у бюджет і відрахувань у позабюдже­тні фонди;
 • умов розрахунків з покупцями продукції, постачаль­никами матеріальних ресурсів, з банком за кредита­ми, з бюджетом щодо податків;
 • даних про джерела фінансування.

Для фінансового планування використовуються наступні ме­тоди:

 • прямого рахунку:
 • нормативний;
 • розрахунково-аналітичний;
 • балансовий;
 • метод оптимізації планових рішень;
 • економіко-математичного моделювання.

Сутність даних методів була розглянута в попередніх темах даного посібника.

Формування, розподіл і використання коштів здійсню­ється самим підприємством. Це підвищує відповідальність його працівників за якість прийнятих планових рішень. Ефективність використання фінансових ресурсів є одним із головних критеріїв при здійснені господарської діяльності, запроваджені тих чи інших інноваційних заходів, прийн­ятті інвестиційних рішень.

Фінансовий план складається з наступних частин:

1. баланс доходів і витрат;

2. план грошових потоків;

3. кредитний план;

4. касовий план;

5. платіжний календар.

Методологія фінансового планування містить у собі організа­цію планування фінансів на певних принципах.

До принципів фінансового планування відносяться:

 • науковість;
 • комплексність;
 • оптимальність.

Принцип науковості планування фінансів означає, що розрахунок планових показників повинний базуватися на ви­користані науково обґрунтованих методів, нормах і норма­тивах.

Принцип комплексності припускає, що показники фінан­сового плану повинні бути пов'язані між собою в єдине ціле, тому зміна одного з них спричиняє зміну інших показників і всієї системи в цілому.

Принцип оптимальності планування фінансів передба­чає раціональне використання капіталу та всіх фінансових ре­сурсів, вибір одного, найбільш оптимального, планового рішен­ня з можливих варіантів плану.

Алгоритм розробки фінансового плану включає наступні етапи:

 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • планування доходів і надходжень;
 • планування витрат і відрахувань;
 • перевірку баланс доходів і витрат;
 • формування фінансово-планових документів.

Розробка фінансового плану починається з аналізу фінан­сового стану підприємства у звітному періоді.

Аналіз фінансового стану підприємства

Основним джерелом інформації для аналізу фі­нансового стану підприємства є бухгалтерський баланс, фо­рми бухгалтерської звітності, а також дані поточного обліку. Фінансовий аналіз починається з аналізу активів підприємст­ва (рис.2).

У процесі аналізу активів підприємства досліджуєть­ся їх:

 • наявність, склад, структура, динаміка активів;

зміна загальної суми активів підприємства у звітному році;

зміна розподілу коштів між довгостроковими і поточ­ними активами;

Форма № 1

1801001

змін абсолютної суми дебіторської заборгованості, її структура та можливість повернення.

БАЛАНС

1 січня ______ 2004р.

код за ДКУД

Актив

Код

На початок

На кінець

WWWW

 

рядка

звітного

VvVv \ЛЛААЛЛЛАЛ>

періоду

жігнт періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

ЧАААААААЛААААЛДЛ %ЛААЛЛААЛ> ЧЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛ*

 

 

 

Залишкова вартість

VvVvVvVvVvVvVVvVvVvV- VvWAW- VvVvVv

10

55,4

55,4

Первісна вартість

VvVv\4VvV- WvVftW VvVvVv

11

55,4

55,4

Основні засоби:

WWWWWVW1 VWVWvWvV1

 

 

 

Залишкова вартість

WWWWWWWVWWV* wwww www

зо

308,4

350,7

Первісна вартість

W^/v^/vV- wwfiw WvWv

31

608,2

674,7

Знос

ЧЛЛАААЛА*

32

324

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

СА/^ААААЛАААААЛДААААААААА; \ЛЛААЛЛЛАЛЛЛА ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

 

 

 

Довгострокова дебіторська

V/WvVvVvVvVvVAVvVv'vVvVvVv V/vVvV VvVv+VvVvVvVvV-

заборгованість

VyVvVvV-^^VyVvVyVvVvV VvVvVv

50

 

 

Усього за розділом І

80

366,8

409,1

Рис. 2. Актив балансу підприємства.

Довгострокові активи - це вкладені кошти в нерухо­мість, цінні папери (акції, облігації інших суб'єктів господа­рювання і держави), статутні капітали спільних підприємств, нематеріальні активи.

При аналізі поточних активів варто встановити, як змінилася в їх структурі питома вага виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, відвантаже­них товарів, готівки, короткострокових цінних паперів, дебі­торської заборгованості й інших активів.

Важливе місце під час аналізу поточних активів при­діляється дебіторській заборгованості, оскільки вона є іно­ді значною частиною оборотних коштів. При цьому необ­хідно:

1. Вивчити зміну її абсолютної суми та структури за на­ступними статями: розрахунки з покупцями і замовниками; розрахунки за отриманими векселями; розрахунки за вида­ними авансами; розрахунки за претензіями; розрахунки за по­забюджетними платежами; розрахунки з оплати праці; роз­рахунки з дочірніми підприємствами й інші розрахунки.

2. Встановити можливість повернення дебіторської за­боргованості в планованому періоді.

У процесі аналізу пасивів (рис. 3) здійснюється оцінка засобів підприємства за наступними джерелами:

1. власні (статутний капітал, резервний фонд, фонди спеціального призначення, резерви сумнівних боргів, резерви майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування, орендні зобов'язання, розрахунки з засновниками, нерозподілений прибуток);

2. позикові (довгострокові фінансові зобов'язання, дов­гострокові кредити банків, довгострокові позики, коротко­строкові фінансові зобов'язання, короткострокові кредити, ко­роткострокові позики, розрахунки та інші короткострокові па­сиви).

При аналізі визначається:

 • зміна обсягів джерел (власних та позикових);
 • зміна співвідношення власних і позикових джерел ко­штів;
 • відповідність довгострокових і нематеріальних активів джерелам їх покриття;
 • джерела фінансування поточних активів;
 • зміна частки власних джерел у формуванні основ­них і оборотних фондів.

Далі оцінюється кредиторська заборгованість, здій­снюється порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на початок планового періоду, розробляються заходи щодо їх зниження.

На останньому етапі аналізу проводиться оцінка пла­тоспроможності і фінансової стійкості підприємства.

Пасив

Код

На початок

На кінець

 

рядка

звітного періоду

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

334,5

334,5

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

154,1

203,1

Резервний капітал

340

55,9

79,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

95,4

99,7

Неоплачений капітал

360

 

( )

Вилучений капітал

370

-21,8

-17,3

Усього за розділом І

380

618,1

699,8

II. Забезпечення наступних витрат і

 

 

 

платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Усього за розділом П

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові (фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

5,2

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Рис. 2. Пасив балансу підприємства

Платоспроможність оцінюється за допомогою наступ­них показників:

 • коефіцієнта поточної ліквідності;
 • коефіцієнта абсолютної ліквідності;
 • коефіцієнта загальної ліквідності;
 • коефіцієнта банкрутства.
 • Фінансова стійкість відображує перспективну плато­спроможність підприємства та аналізується на базі по­казників:
 • питома вага позикових коштів у загальному капіталі;
 • коефіцієнт забезпечення заборгованості;
 • коефіцієнт автономії.