3. Обґрунтування окремих частин фінансового плану.

Розглянемо методику та послідовність планування основ­ної частини фінансового плану - балансу доходів і витрат.

І. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Планування доходів і надходжень

До складу доходів підприємства відносять:

 • • доходи від стійких джерел власних коштів: прибуток, амортизаційні відрахування, відрахування в ремонтний фонд, кредиторська заборгованість, що по­стійно знаходиться в розпорядженні господарюючо­го суб'єкта (стійкі пасиви).
 • кошти від продажу цінних паперів, фінансових операцій з тимчасово вільною грошовою масою;
 • пайові, членські внески членів трудового колек­тиву, юридичних і фізичних осіб;
 • довгострокові банківські кредити;
 • позики;
 • пожертвування і благодійні внески;
 • фінансові ресурси, що мобілізуються в процесі будів­ництва (планові накопичення для робіт, що викону­ються господарським способом), а також заходи щодо зниження собівартості цих робіт, мобілізація внутріш­ніх ресурсів у будівництві.

При перевищенні доходів над витратами сума перевищен­ня направляється в резервний фонд. При перевищенні витрат над доходами визначається сума нестачі фінансових коштів, яка повинна покриватися додатковими надходженнями. Додаткові кошти можуть бути отримані за рахунок випуску цінних папе­рів, кредитів або позик, благодійних внесків і ін. Якщо джерело таких надходжень уже точно відоме, то ці кошти включаються до дохідної частини, а їх повернення - до видаткової частини фінансового плану.

Розглянемо методику планування основних стійких дже­рел доходів і надходжень

1. Планування прибутку.

Прибуток від реалізації продукції (послуг) доцільно роз­раховувати за різними видами господарської діяльності окре­мо. Такий підхід обумовлений тим, що деякі види діяльності не обкладаються податками на прибуток і додану вартість (ПДВ). Це підвищує точність і об'єктивність розрахунків бази оподатковування, величини податків та прибутку.

Доцільно також враховувати результати фінансової дія­льності підприємства за минулий період (наприклад, наявність збитків на початок планового року).

При плануванні розраховують величину необхідного (цільового) прибутку, що забезпечує умови самофінансуван­ня підприємства при вирішенні стратегічних і тактичних задач, та величину можливого прибутку при запланова­ному обсягу товарообороту, величині доходів і витрат.

Розрахунок величини цільового (необхідного) прибут­ку на плановий період можна здійснювати двома способами.

1-й спосіб - на основі чистого прибутку, питомої ваги податків та платежів у балансовому прибутку. Він реалізу­ється за наступною послідовністю:

1. Визначається потреба підприємства в фінансових ре­сурсах для виробничого та соціального розвитку, що форму­ється за рахунок чистого прибутку. До таких потреб або необ­хідних напрямів використання прибутку можна віднести:

 • фінансування розвитку матеріально-технічної бази пі­дприємства;
 • поповнення власних оборотних коштів;
 • створення фінансових резервів;
 • погашення довгострокових та середньострокових кре­дитів банку;
 • погашення інших видів кредитних зобов'язань підпри­ємства;
 • придбання акцій інших підприємств;
 • забезпечення соціального розвитку підприємства;
 • підвищення матеріальної зацікавленості робітників з урахуванням потреби в соціальних, культурних, жит­лових заходах;
 • виплати дивідендів, якщо такі витрати передбачені установчими документами.

Таким чином, проект плану цільового прибутку може ви­глядати наступним чином:

Проект плану цільового прибутку на рік

ВАТ «Допомога»

Напрямки використання прибутку

Сума, тис.грн.

1

Поповнення власних оборотних коштів

60,7