Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 1.

У звітному році виручка від реалізації продукції становила 1 300 тис. грн. У плановому році передбачається її зростання на 22 %. Собівартість продукції запланована в сумі 880 тис. грн. Сума від здійснення позареалізаційних операцій становитиме 50 тис. грн., а їх витрати по ним 34 тис. грн. Плановий прибуток від реалізації матеріальних цінностей - 5 тис. грн. Визначити очікуваний балансовий прибуток у плановому році.

Завдання 2.

Визначити розмір зростання прибутку в плановому році, якщо обсяг реалізованої продукції зріс на 15 %, а собівартість знизилася на 4 %. Виручка від реалізації в звітному році стано­вила 5 000 тис. грн., а собівартість - 3 500 тис. грн.

Завдання 3.

У звітному періоді підприємство реалізувало 9 600 виро­бів за ціню 100 грн. за кожний. Розмір постійних витрат склав 180 тис. грн., змінних - 50 грн. на один виріб. У плановому пе­ріоді підприємство планує реалізувати продукції на 10 % біль­ше. Визначте розмір прибутку в плановому періоді.

Завдання 4.

План грошових потоків за місяць свідчить про стабільний позитивний залишок в 30 000 грн. Але при аналізі щотижневих потоків грошових коштів виявляється: підприємство в перші три тижні потребує короткострокових займів. Необхідно запобігти дефіциту грошових коштів, для чого скоректувати план грошових потоків для кожного тижня (табл. 1, 2).

Таблиця 1.

План грошових потоків на місяць

__________________________ ,______________ (грн.)

Показники

Планові значення

Залишок на початок інтервалу

30 000

Надходження грошових коштів

Виручка від реалізації продукції (готівка)

55 000

Дебіторська заборгованість

25 000

Реалізація майна та активів

15 000

Надходження грошових коштів, усього

95 000

Наявні грошові кошти, всього

125 000

Витрата грошових коштів

Заробітна плата

24 000

Закупівля сировини