РОЗДІЛ 6. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ Тема 15. Бізнес-планування

1. Сутність бізнес-плану та необхідність його розробки.

2. Етапи розробки бізнес-плану.

3. Характеристика основних розділів бізнес-плану.

1. Сутність бізнес-плану та необхідність його розробки

Підприємству, що планує вести переговори з банком, державними органами, іншими господарюючими суб'єктами з метою отримання кредиту або інвестицій, необхідно мати осно­ву для початку переговорів. Такою основою є бізнес-план, що включає не весь комплекс цілей підприємства, а тільки одну, заради досягнення якої він і складається.

Бізнес-план - це план, що розробляється на певний тер­мін для залучення необхідних коштів при створенні нового під­приємства або підрозділу, започаткуванні та розвитку нового виду діяльності підприємства, впровадженні інновацій. Після закінчення визначеного терміну завдання, що були поставлені в бізнес-плані, повинні бути виконані, наприклад, побудоване пі­дприємство, розпочате виробництво та реалізація нової продук­ції.

У ринковій системі господарювання він виконує дві важ­ливі функції:

1) зовнішня, тобто ознайомлення зацікавлених суб'єктів із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї, яка заслуговує на фінансову підтримку;

2) внутрішня, а саме відпрацювання системи управління реалізацією даної підприємницької ідеї. Бізнес-план служить механізмом аналізу, контролю, оцінки діяльності підприємства та сприяє усвідомленню працівниками їх особистих завдань.

Цілі розробки бізнес-плану:

1. Бізнес-план матеріалізує ідею, служить засобом озна­йомлення з нею інших зацікавлених осіб і суб'єктів господарю­вання, тобто є найважливішим засобом комунікації з потенцій­ними інвесторами, покупцями та партнерами. За його допомо­гою підприємець має переконати не тільки їх, а й найманих пра­цівників в тому, що запропонована ідея є перспективною, а він має достатньо обгрунтовану програму її успішної реалізації.

2. Бізнес-план є офіційним документом, що використову­ється для кредитування та фінансування заходів щодо його реа­лізації. Він при цьому спрощує процедуру ознайомлення креди­торів (інвесторів) із бізнесом, заощаджує час, служить інформа­ційним джерелом для визначення обсягів грошових коштів та необхідних термінів їх надання. Розрахунки бізнес-плану дають уявлення про те, скільки потрібно стартового капіталу для поча­тку реалізації запланованого, коли та скільки коштів потрібно в подальшому, які терміни та обсяги їх повернення.

3. Моделювання системи управління започаткованим біз­несом, тому що бізнес-план містить чітко визначені цілі, формує правильне розуміння шляхів та можливостей їх реалізації.

4. Своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху успішної реалізації підприємницької ідеї, зниження ризику. Інвестування коштів завжди пов'язане з ризиком. Про­цес розробки бізнес-плану вимагає обмірковування ідеї, змушує її авторів критично і неупереджено поглянути на запропонова­ний проект. Бізнес-план, безперечно, не може запобігти всім ри- зиковим ситуаціям та перешкодам, але ретельне опрацювання суті та процесу реалізації запланованого примушує зайвий раз оцінити всі можливі ситуації, знижує ризик у майбутньому.

5. Формування та розвиток управлінських якостей підпри­ємця, набуття певного досвіду в оцінці умов конкуренції, вико­ристанні переваг власного підприємства, фінансовому плану­ванні, оцінці та плануванні заходів щодо зниження ризику.

6. Перевірка життєздатності підприємницької ідеї до по­чатку її практичної реалізації. При ретельному підході до розро­бки бізнес плану на основі аналізу зовнішніх та внутрішніх умов діяльності підприємства може з'ясуватися, що здійснення прое­кту є нереальним в нинішніх умовах або економічно недоціль­ним.

7. Конкретизація перспектив діяльності на основі системи кількісних та якісних показників розвитку.

8. Бізнес-план дозволяє отримати досвід планування ново­го виду діяльності та сформувати уяву про нього як для праців­ників підприємства, так і для інших суб'єктів.

Бізнес-план, як і стратегічний план організації, охоплює досить тривалий період, звичайно 3-5 років, іноді більше, але між бізнес-планом і стратегічним планом існує _ряд відміннос­тей:

  • на відміну від стратегічного плану бізнес-план вклю­чає не весь комплекс загальних цілей підприємства, а тільки одну, що пов'язана зі створенням і розвитком певного нового бізнесу;
  • бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як стратегічний план може передбачати реалізацію ін­ших типів стратегій підприємства;
  • бізнес-план має чітко обкреслені часові рамки, після закінчення яких всі його цілі та завдання повинні бути виконані. Стратегічний план має зростаючий часовий обрій. В ході його виконання може виникати необхід­ність в корегуванні та перегляді змісту даного плану (окремих показників або їх комплексу). Нерідко потім до стратегічного плану додається черговий річний пе­ріод.