2. Етапи розробки бізнес-плану : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

2. Етапи розробки бізнес-плану

Загальна методологія розробки бізнес-плану передба­чає наступні етапи.

1-й етап. Формування інформаційного забезпечення ро­зробки бізнес-плану.

Перший етап підготовки бізнес-плану включає збір інфо­рмації про вимоги до нього щодо даної галузі та масштабів дія­льності. Крім того, необхідно сформувати комплекс правової, політичної, економічної, комерційної, науково-технічної, зовні­шньоекономічної інформації для забезпечення процесу його ро­зробки.

Діяльність підприємства тісно пов'язана із зовнішнім се­редовищем, тому успіх будь-якого проекту буде залежати від ступеню його адаптації до цього середовища. Отже, перед поча­тком розробки бізнес-плану підприємству необхідна загальное­кономічна інформація про умови реалізації проекту (соціальні та політичні умови, економічна ситуація в державі, законодавчі обмеження, тенденції розвитку галузі).

Будь-який проект може мати успіх, коли продукція підп­риємства буде мати свого споживача, тому необхідно зібрати відповідну маркетингову інформацію. Це інформація про потен­ційних покупців майбутньої продукції, ступінь насиченості рин­ку цією продукцією, властивості аналогічних видів продукції та їх ціну, особливості входження на ринок із новою продукцією.

Перспективна з позиції маркетингу нова ідея може не вті­литися в реальність через певні виробничі перешкоди, тому під­приємство повинно володіти максимально повною виробничою інформацією перед початком розробки бізнес-плану. До такої інформації відносять дані про: наявність та доступність необ­хідних матеріалів, обладнання, сировини; достатність на ринку праці спеціалістів та робітників необхідних професій та кваліфі­кації, технологію виробництва та можливість її освоєння на під­приємстві.

Кожен господарюючий суб'єкт прагне не тільки окупити свої витрати на виробництво та реалізацію продукції, а й отри­мати прибуток. Ідея, заради якої розробляється бізнес-план, по­винна забезпечити підприємству бажаний результат. Це обумо­влює зацікавленість підприємства у фінансовій інформації, що стосується рівня рентабельності на аналогічну продукцію, особ­ливостей оподаткування, потреби в стартовому капіталі та інше.

Основними джерелами формування комплексу інформації для забезпечення розробки бізнес-плану можуть бути:

  • статистична інформація про стан галузі, в якій перед­бачається працювати;
  • поточні аналітичні огляди ринкової ситуації;
  • безпосередні контакти з майбутніми постачальниками та споживачами;
  • матеріали ярмарків, конференцій, виставок;
  • різні публікації.

Інформація повинна бути максимально повною, об'єктивною, актуальною, своєчасною. Такі вимоги до неї обу­мовлені її високою значущістю для проведення якісного бізнес- планування.

ІІ-й етап. Розробка концепції та визначення цілей біз­нес-плану.

Даний етап передбачає опрацювання концепції майбут­нього бізнесу, тобто принципових рішень, що становитимуть основу бізнес-плану.

Розробка концепції перш за все передбачає пошук підпри­ємницької ідеї, джерелами якої можуть бути маркетингові дос­лідження (вивчення потреб споживачів, критична оцінка проду­кції інших підприємств, аналіз темпів розвитку ринку та конку­рентних умов, поява можливості виходу на нові ринки збуту), вивчення патентної інформації, результати власних науково- технічних досліджень та розробок.

При започаткуванні нового виду діяльності (створенні но­вого підприємства або підрозділу) з вибором ідеї тісно пов'язана потреба визначення сфери підприємницької діяльності: вироб­ництво, торгівля (гуртова або роздрібна), послуги та інше. Це, в першу чергу залежить від особистих інтересів та вподобань са­мого підприємця, наявності в нього відповідних знань та прак­тичного досвіду. Крім того, важливу роль при виборі сфери під­приємницької діяльності відіграє економічна ситуація, діюче законодавство, рівень конкуренції, наявність необхідних ресур­сів, темпи розвитку галузі та інші чинники. Важливо визначити можливість розширення нового напряму в майбутньому.

Суттєву роль при започаткуванні бізнесу відіграє визна­чення його організаційно-правової форми (приватне підприємс­тво, господарське товариство та ін.). При цьому необхідно розг­лянути всі існуючі форми, з'ясувати їх особливості, переваги та недоліки. Особливо звернути увагу на рівень відповідальності за зобов'язаннями підприємства, податкове законодавство в даній бізнесовій сфері, обсяг необхідного стартового капіталу, мож­ливість залучення інших власників, способи контролю за діяль­ністю підприємства.

При опрацюванні концепції розглядається питання щодо способу започаткування бізнесу: створення нового підприємства або придбання все існуючого. Рішення про це підприємець може приймати на основі власних вподобань, своїх фінансових мож­ливостей та економічної доцільності.

Після розробки концепції визначаються цілі підготовки бізнес-плану, які обумовлюються тими проблемами, що необ­хідно вирішити за його допомогою. План повинен бути цікавою комерційною пропозицією для цільового споживчого ринку, за­цікавити потенційних інвесторів, відповідати їх вимогам.

ІІІ-й етап. Збір та аналіз інформації щодо обраної під­приємницької ідеї, формулювання цілей та завдань.

На цьому етапі збирається маркетингова, виробнича, фі­нансова та загальноекономічна інформація, що безпосередньо стосується обраної ідеї (бізнесу), способів її реалізації, можли­вих перешкод та сприятливих чинників. Оцінюються також си­льні та слабкі сторони діяльності підприємства.

Приймається рішення про те, чим даний бізнес (виготов­лена продукція) буде відрізнятися від продукції конкурентів, за рахунок чого створюватимуться конкурентні переваги підпри­ємства в даному бізнесі.

Важливим моментом данного етапу є визначення страте­гічних та першочергових цілей підприємства, а також завдань та термінів їх виконання. Цілі повинні відображати той рівень біз­несу, якого хоче досягти підприємець (підприємство). При цьо­му досягнення їх можливе через вирішення конкретних завдань, що формують спосіб досягнення. Загальні завдання розділяють на складові, що уточнюють та конкретизують діяльність підпри­ємства, тобто таким чином формується план дій.

IV етап. Основний (розробка бізнес-плану).

На основній стадії здійснюється безпосередня розробка конкретного бізнес-плану.

На його зміст та структуру впливають масштабність біз­несу та обсяг потреб у грошових коштах. Для масштабного про­екту, що потребує значних інвестицій, бізнес-план повинен ви­світлювати максимально широке коло питань, включати деталь­ні та ретельно обґрунтовані розрахунки.

Зміст бізнес-плану залежить також від сфери (галузі) май­бутнього бізнесу. Для започаткування виробництва він значно складніший, ніж для торговельної діяльності.

Підходи щодо розробки бізнес-плану змінюються в зале­жності від характеру бізнесу, особливостей організаційного се­редовища, конкретних цілей підприємства. Але основним за­вданням бізнес-плану є обґрунтування комерційного успіху, що передбачає отримання підприємством (підприємцем) певної ве­личини доходу (прибутку).

Структура бізнес-плану може бути різною в залежності від ряду чинників, деякі з яких вже були розглянуті, але в кож­ному мають бути наступні три блоки:

  • опис найважливіших аспектів майбутнього бізнесу;
  • кількісна характеристика заходів (розрахунки) для до­сягнення обраних цілей;
  • узагальнення результатів розрахунків за допомогою фінансових показників, що виступають критеріями оцінки привабливості проекту.

V-й етап. Презентація бізнес-плану.

Презентація, тобто публічне представлення бізнес-плану, здійснюється для ознайомлення зацікавлених осіб з новим біз­несом, демонстрації сутності підприємницької ідеї, налагоджен­ня ділових стосунків із потенційними інвесторами (кредитора­ми).

Важливим в процесі презентації є демонстрація очікува­них обсягів продажу в динаміці, обгрунтування обсягів необхід­них інвестицій та напрямів їх використання, доведення прибут­ковості вкладеного капіталу. Доцільно зосередити увагу на вмінні передбачити всі можливі ризики в ході реалізації бізнес- плану та розробити заходи для його зниження.

В ході проведення презентації особливе значення має де­монстрація особистих якостей керівника, його зацікавленості у своїй справі, професійна компетентність, здатність сформувати кваліфіковану команду менеджерів.