3. Характеристика основних розділів бізнес-плану

Бізнес-план повинен бути побудований таким чином, щоб за його допомогою можна було зробити висновок про суть біз­несу та його власників. Основними його складовими є:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, підприємство та його продукція.

5. Дослідження ринку.

6. Маркетинг-план.

7. Виробничий план.

8. Організаційний план.

9. Фінансовий план.

10. Додатки.

Резюме

Це короткий огляд бізнес-проекту, його ключових аспек­тів, повідомлення про наміри підприємства. Резюме відображує основну ідею проекту, узагальнює основні висновки та резуль­тати за розділами бізнес-плану. Доцільно в резюме навести ін­формацію про технологічну новизну (при наявності) та соціаль­ну значимість проекту.

Галузь, підприємство та його продукція (послуги)

У даному розділі надається опис галузі, відзначається роль і місце підприємства в галузевій ієрархії.

Для характеристики підприємства висвітлюються наступні питання:

 • історія його створення;
 • основні досягнення та невдачі в діяльності підприємс­тва;
 • слабкі та сильні сторони виробничо-господарської дія­льності, а також її особливості (сезонний характер збу­ту продукції, серійний або дрібносерійний характер виробництва і т.д.);
 • характеристика наявних основних виробничих фондів і технологій;
 • ступінь завантаження виробничих потужностей;
 • номенклатура продукція, що випускається;
 • основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній період.

Особлива увага приділяється інформації щодо реалізації стратегій підприємства, а саме:

 • головні цілі та завдання (випуск нової продукції, збі­льшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, економія ресурсів, заміна основних виробничих фон­дів, впровадження нових технологій);
 • назва, актуальність і новизна запропонованого проек­ту;
 • ключові аспекти реалізації основних етапів проекту (проведення НИОКР, розробка робочої документації, упровадження міжнародної системі/ якості, сертифіка­ція продукції, наявність інвесторів, контрактних доку­ментів на постачання обладнання і т.д.);
 • конкретні заходи щодо досягнення заданих цілей;
 • обґрунтування власних джерел фінансування проекту (амортизація, чистий прибуток, продаж основних фон­дів, акцій і т.д.);

У цьому розділі надається характеристика продукції, яку планує виготовляти підприємство:

 • напрям застосування;
 • основні характеристики (споживчі, збутові, функціо­нальні);
 • відповідність міжнародним і національним стандартам якості;
 • вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуго­вування;
 • новизна конструктивних та технологічних рішень, спо­живчих властивостей.

Додатково може приводитись план заходів щодо можли­вого вдосконалення продукції з метою підвищення її конкурен- тноспроможності, який містить:

 • обгрунтування пропозицій для розробки нових моди­фікацій продукції або вдосконалення її упаковки;
 • пропозиції стосовно розробки (придбання) прогресив­них технологій, обладнання;
 • пропозиції щодо підвищення якості продукції та дове­дення її до міжнародних вимог;
 • опис можливих проблем при освоєнні продукції (пос­луги) та підходів до їхнього вирішення на етапі розро­бки продукції.

Дослідження ринку

У цьому розділі викладається обґрунтування обсягів про­дажу продукції на основі аналізу ринків збуту та маркетингової стратегії.

Аналіз ринків має містити наступну інформацію:

 • загальну характеристику ринків, на яких планується збут товарів (послуг) підприємства, оцінку їхнього ро­зміру;
 • дані про частку підприємства на різних ринках;
 • дані про динаміку розвитку ринку та прогноз тенден­цій його зміни;
 • характеристику основних чинників, що впливають на зміну ринку;
 • основні вимоги споживачів до продукції (послуги);
 • оцінка можливостей конкурентів на ринку щодо впли­ву на ринок даної продукції (послуги);
 • оцінка продукції конкурентів: технічний рівень, ціна, якість;
 • переваги підприємства перед конкурентами.

В даному розділі надається перелік наявних договорів на придбання продукції, де вказуються терміни їх дії, обсяги пос­тавок, назви підприємств-покупців, основні вимоги замовників щодо якості продукції.

Маркетинг-план

У даному розділі висвітлюються основні характеристики маркетингової стратегії:

 • політика щодо збуту продукції (прагнення до збіль­шення частки на існуючому ринку, просування на нові ринки і т.п.);
 • розрахунок і обгрунтування ціни з урахуванням чин­ного законодавства, політики регулювання цін на дер­жавному рівні, умов сегмента ринку (порівняння з ці­ною конкурентів, враховуючи при цьому властивості продукції їх продукції та продукції даного підприємст­ва);
 • обґрунтування вибору методу ціноутворення;
 • засоби реалізації продукції на конкретному сегменті ринку (власна торгова мережа, торгові представництва, посередники);
 • здійснення післяпродажного обслуговування (підпри­ємством, ремонтними майстернями, сервісними центрами), при цьому визначаються можливі обсяги витрат на організацію обслуговування та доходів (зби­тків) від такого виду діяльності;
 • оцінка можливих змін обсягів реалізації продукції;
 • обґрунтування витрат на маркетингові дослідження та рекламу;
 • комплекс заходів щодо просування продукції на рин­ки.

При прогнозуванні ціни на продукцію, яку підприємство планує реалізовувати на зовнішніх ринках, враховуються пільги чинного законодавства, а також обмеження і вимоги країни- імпортера.

Виробничий план

Для підприємства, що вже працює, в даному розділі необ­хідно передбачити:

 • аналіз відповідності наявних виробничих потужностей запланованим обсягам виробничої програми;
 • обґрунтування потреби в додаткових виробничих по­тужностях для забезпечення виконання виробничої програми та способи їх створення (будівництво, заку­півля, оренда);
 • оцінку забезпеченості виробничих площ інженерними комунікаціями;
 • перелік необхідного обладнання та технологій з ураху­ванням науково-технічного рівня, вимог міжнародних

стандартів якості, необхідного обсягу виробництва та споживчих властивостей продукції;

 • обгрунтування вибору постачальників обладнання (до уваги приймаються технічні характеристики їх облад­нання, умови постачання та післяпродажного обслуго­вування, рівень цін) та дані стосовно наявних догово­рів на його постачання;
 • екологічну оцінку проекту, тобто аналіз впливу майбу­тнього виробництва на навколишнє середовище, а та­кож дані про обсяги відходів, способи їх ліквідації або переробки.

При новому будівництві в цьому розділі вказується місце реалізації проекту з урахуванням географічного положення, со­ціально-економічної та комунікаційної інфраструктури (наявно­сті трудових ресурсів, доріг, засобів зв'язку, доступність енерго­носіїв), наявних будівельно-монтажних потужностей. Бажано представляти альтернативні варіанти реалізації будівельних проектів (в межах країни, регіону, населеного пункту).

З метою матеріально-технічного забезпечення виробницт­ва розглядаються можливості забезпечення проекту сировиною, матеріалами, комплектуючими, запасними частинами й енергі­єю. Для цього в розділі передбачають наступні дані:

 • розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах;
 • перелік можливих постачальників даних ресурсів;
 • періодичність придбання основних видів сировини та матеріалів (щомісяця, щосезону, хаотично), відповід­ність їх якості вимогам підприємства;
 • умови постачальників щодо оплати (передоплата, бар­тер і т.д.);
 • схема матеріально-технічного забезпечення (види тра­нспорту, порядок проведення розвантажо- навантажувальних робіт, складування);
 • розрахунок потреби в теплоенергетичних ресурсах;
 • розрахунок економії матеріально-технічних ресурсів (в порівнянні з діючою технологією) при запровадженні нової технології;
 • опис можливих ризиків в процесі ресурсного забезпе­чення та заходи для їх зниження.

У даному розділі надається обгрунтування витрат вироб­ництва продукції за кожною статею (матеріальні витрати, заро­бітна плата, амортизація, загальновиробничі та загальногоспо­дарські витрати) та прогнозуються їх зміни в перспективі. Крім того, розглядаються витрати на збут продукції.

Організаційний план

Відповідно до основних етапів реалізації бізнес-плану в даному розділі має надаватися комплексне обґрунтування орга­нізаційних заходів. Головним при цьому є визначення організа­ційно-штатної структури підприємства, обрання раціональної системи управління виробництвом, персоналом, постачаннями та збутом, підприємством у цілому. Важливим є наголошення на можливості розробників проекту проводити підбір та підготовку персоналу, здатності менеджерів реалізувати даний проект. Обов'язково визначається необхідна кваліфікація, а також чисе­льність фахівців і персоналу в цілому.

Оцінка ризиків

Розглядаються типи можливих ризиків та способи реагуван­ня на загрози при реалізації проекту. Доцільно розглянути різні види ризиків, з якими може зіштовхнутися підприємство: вироб­ничий, збутовий, фінансовий, правовий. Необхідно оцінити джере­ла й момент їх виникнення. При розробці бізнес-плану великими підприємствами доцільно використовувати для ретельних розраху­нків методи економіко-математичного моделювання. Для середніх і малих підприємств достатнім може бути аналіз ризиків за допо­могою експертних методів. У плані розробники проекту мусять орієнтовно оцінити можливі втрати, розробити заходи для скоро­чення кількості ризиків і зменшення втрат.

Фінансовий план

В даному розділі надаються розрахунки стосовно резуль­татів реалізації бізнес-плану (прибуток, рентабельність, фінан­сові коефіцієнти), приводиться план руху готівки та плановий баланс. Фінансовий план зосереджує результати всіх попередніх розділів, містить основні можливі фінансові підсумки реалізації бізнес-плану. Тут обов'язково надається розрахунок точки без­збитковості. Для аналізу беззбитковості виділяються змінні та постійні витрати.

Надається інформація щодо порядку розподілу прибутку: на погашення довгострокової заборгованості, рефінансування, підтримку соціальної сфери.

Планування грошових потоків здійснюється на основі отри­мання коштів від операційної (виробничої), інвестиційної, фінансо­вої діяльності підприємства та їх відтоку за роками реалізації проек­ту. Розподіл у часі вхідного потоку коштів (надходження від прода­жу, довгострокові та короткострокові позички, інші доходи) пови­нен бути синхронізований з їх витратами (вихідний потік), що пов'я­зані з інвестиціями, експлуатацією підприємства і фінансовими зо­бов'язаннями. При цьому не допускається як надлишок фінансових коштів (особливо, коли кошти не використовуються, а відсотки за ними мають бути сплачені), так і їх нестача. Грошовий потік оформ­ляється у вигляді спеціальної таблиці.