Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Ситуація 1.

Ціни на імпортну продукцію, що захопила 90 % російсь­кого ринку, різко виросли і стали неприйнятними для спожива­чів. Дана ситуація стала поштовхом для російських виробників, собівартість продукції яких значно нижча, ніж в іноземних фірм. Купуючи їх продукцію, спочатку з метою економії коштів, спо­живач почав переконуватися, що й якісні характеристики цих товарів не гірше імпортних. Істотний вплив на зростання вироб­ництва зробила здійснювана політика підтримки промисловості. Серйозною перешкодою для роботи підприємств Приморського краю є підвищення енерготарифів. Ринок товарів побутової хімії утворений давно, але дотепер є зростаючим. ВАТ «ДПМ» - під­приємство, що працює в Приморському краї, випускає товари побутової хімії. Потенційними споживачами цих товарів є насе­лення, підприємства й організації. Вони схильні оцінювати то­вар у першу чергу по його вартості. Хоча значну роль відіграє й поінформованість споживачів про гарні властивості продукції. Постачальників сировини для виробництва товарів побутової хімії небагато, вони розташовані в основному в центральній ча­стині Росії чи в Сибіру, у них велика кількість споживачів, тому вони мають можливість диктувати свої умови. З іноземними ж постачальниками сировини працювати невигідно через стрибок курсу валюти. Основними виробниками на ринку товарів побуто­вої хімії є: ВАТ «ДПМ», Ангарський завод побутової хімії (м. Ан­гарськ), ЗАТ «Мезопласт» (м. Москва), ВАТ «Ера» (м. Тосно), ВАТ «Спектр» (м. Санкт-Петербург) та ін. З іноземних виробників найвідомішим є «Procter&Gamble» (Великобританія). Багато підприємств випускають на ринок продукцію з тією ж назвою, що і «ДПМ», але часто такий аналог має значно нижчу якість. Товарами-замінниками продукції ВАТ є пральні порошки і гос­подарське мило. Попит на ці товари ніколи не падає. ВАТ «ДПМ» - один з найбільших на Далекому Сході виробників то­варів побутової хімії. Він розташований за адресою м. Владивосток, вул. Іщенка, 6. Підприємство «ДПМ» було за­сноване в 1931 р. як артіль, а в 1951 р. перетворено на завод. 20 жовтня 1992 р. було засноване акціонерне товариство відкритого типу «ДПМ». Мета діяльності - насичення ринку товарами і пос­лугами власного виробництва.

«ДПМ» має 2 цехи (цех з виробництва товарів побутової хімії і ремонтно-транспортний цех), 2 склади - склад сировини, склад готової продукції. Статутний капітал - 13,785 млн. грн. Стратегічна мета підприємства - щорічне зростання виробницт­ва продукції на 15 %. Обсяги виробництва подані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Обсяги виробництва продукції ВАТ «ДМП» за 2004-2005 pp.

___________________________________________________ (тонни)

Назва продукції

2004 р.

2005 р.

Засоби для прання

96

81

Засоби для чищення (пасти)

81

199

Засоби для чищення (рідкі)

31

89

Миючі засоби

43

10

Засоби догляду за взуттям

11

1

Парфюмерно-косметичні засоби

2

0,4

Засоби догляду за автомобілем

23

13

Інші

28

29

Разом

315

421,4

Більша частина товарів побутової хімії, що виготовив «ДПМ», розроблена науково-дослідною службою (НДС) підпри­ємства разом з компанією «PCI America», з якою був укладений договір на постачання високоякісної сировини. За 2 роки спіль­ної роботи розроблене і впроваджене у виробництво близько 20 видів товарів побутової хімії. Успішна робота з «PCI America» була припинена через фінансову кризу, збільшення курсу американ­ського долара, підвищення вартості імпортної сировини. Росій­ські ж постачальники пропонують здійснювати поставки сиро­вини тільки цистернами та зі стовідсотковою передоплатою. Для виготовлення 1 виду виробів необхідно відразу кілька хімічних компонентів, а виробничі потужності «ДПМ» такі, що цистерни 1 виду сировини вистачить на 5-6 років роботи підприємства. За цей час сировина може втратити свої споживчі якості, до того ж грошей на такий обсяг закупівлі в підприємства немає. Пошук аналогів американської сировини гарної якості з прийнятною ціною і вигідними умовами постачань не приніс успіху, тому в

2003 р. був припинений випуск наступних видів товарів: засоби для прання - «Хвиля», «Бриз», «Білизна»; рідкі засоби для чи­щення - «Magic» і «All Pure», миючі засоби усіх видів і ін.

На сьогоднішній день «ДПМ» випускає продукцію за тех­нічними нормами, що розроблені або службою НДС заводу та іншими підприємствами. Так пасти для чищення «Саніта», «Су- ржа», «Східна» та миюча паста «Конвалія» є розробкою Перм­ського НДІ «Россо», у якого «ДПМ» отримує право на виробни­цтво даних продуктів кожні 5 років. Виробництво «Нитхінола» припинено, тому що Пермський інститут, у якого необхідно оде­ржувати право на його виробництво, змінив компонентний склад рецепта: етиловий спирт - на ізопропіловий. Етиловий спирт був дуже недорогою сировиною. На закупівлю же ізопро- пилового спирту потрібен час і значні фінансові засоби. Влас­ними розробками «ДПМ» є засіб для прання «Триалон», пасти для чищення «Приморська», «Універсальна» та «Ніжна». У

2004 р. впроваджені у виробництво нові розробки підприємства: пасти «Особлива», «Сяйво», «Хазяєчка», «Домашня» і «Сві­жість». Нові пасти багато в чому повторюють властивості одна одної та властивості паст, що вже виробляються заводом. Паста для чищення «Світла» є невдалою розробкою служби НДС заво­ду. Вона виявилася дуже нестійкою та при збереженні розшаро­вується на складові компоненти. Знаходяться в стадії впрова­дження у виробництво ще 2 види засобів для чищення - рідина для чищення килимів і м'яких меблів «Затишок» і «Антинаки- пін» - засіб, що очищає накип у пластмасових і металевих чай­никах.

Технологічне обладнання, на якому відбувається процес виробництва продукції, було закуплено підприємством у 80і ро­ки. Але застарілим його назвати не можна, тому що за ці роки в технології виробництва засобів для миття ти чищення прак­тично нічого не змінилося. Керівництво підприємства уважно стежить за новими розробками в області виробництва товарів побутової хімії. Нещодавно «ДПМ» придбав установку деміне- ралізації води. Демінералізована вода поліпшує якість виготов­лених на її основі виробів. Ще одним недавнім придбанням під­приємства стало обладнання по виробництву ПЕТ-упаковки. «ДПМ» виготовляє її на недорогій китайській сировині, що бу­ває не завжди якісною. Однак ця тара не призначена для упаку­вання в неї лужних розчинів. Обладнання підприємства для ви­робництва полімерної тари (упаковка паст для чищення) заста­ріло. Трафаретна печатка на неї наноситься на підприємстві, але вона тільки одного кольору. Оформлення полімерної тари бар­вистими та сучасними типографськими етикетками має високу вартість. До того ж підприємство не має обладнання для автома­тизованого нанесення етикеток на тару. Підприємство не має фінансових можливостей для придбання обладнання нового по­коління для виробництва різних видів упаковок.

«ДПМ» - підприємство, історія якого починалася ще на початку ХХ століття. Тому багато поколінь приморців знають і довіряють його продукції за гарну якість та прийнятну вартість. Основні споживачі - люди середнього і старшого віку із серед­нім і низьким рівнем доходів. Для того щоб привернути увагу молодих клієнтів, з більш високим рівнем доходів була розроб­лена серія гелеподібних засобів в ПЕТ-тарі, але упаковка при використанні швидко псується, що викликає невдоволення спо­живачів. Сприятливе ставлення споживачів до продукції заводу було зіпсовано після того, як у рецептуру паст для чищення був доданий кварцовий пісок. Після цього випадку на адресу підп­риємства надійшло безліч скарг, і обсяг продаж паст для чищен­ня різко зменшився.

На заводі не проводилися маркетингові дослідження рин­ку товарів побутової хімії. Підприємство активно намагається збільшити обсяг продажу своєї продукції завдяки різним кана­лам збуту. На території заводу працює магазин, що реалізує продукцію підприємства; організована роздрібна торгівля з ав­томашин. Торгові агенти «ДПМ» працюють із підприємствами міста і краю, які торгують товарами побутової хімії, а також пі­дприємствами-споживачами, що використовують їх у своїй дія­льності (готелями, ресторанами, навчальними закладами, лікар­нями, санаторіями і т. д.). Агенти одержують заявки від таких споживачів і безкоштовно доставляють їм продукцію.

«ДПМ» може займатися на своїх площах переробкою по­лімеру, а також виготовляти вироби з нього. Він недорогий, а виробництво на його основі не вимагає використання якої- небудь додаткової сировини. Полімер застосовується для виго­товлення лотків, пакетів, плівки, різних деталей і пристосувань для будівництва й обробки приміщень, упакування, тари і т. д. У Приморському краї немає підприємств, що переробляють цей матеріал і виготовляють з нього товари. Основними конку­рентами «ДПМ» можуть бути корейські і китайські виробники. Споживачами виробів з полімеру є харчова промисловість, під­приємства громадського харчування, будівельні фірми, підпри­ємства, що займаються виготовленням меблів і т. д. Переробка полімерного матеріалу може здійснюватися на вже наявних у підприємства установках. Але для виготовлення з цього матері­алу продукції потрібно нове технологічне обладнання і налаго­джена система постачань сировини, що вимагає залучення інве­сторів.

Частину території «ДПМ» орендує австралійська компанія «Австролюкс», що займається виробництвом і реалізацією меб­лів, які поставляються з Австралії в розібраному вигляді, а потім збираються на території «ДПМ», причому різні кріпильні деталі з полімеру для складання меблів також завозяться з Австралії.

«ДПМ» рекламує свою продукцію, але недостатньо широ­ко й активно. Персонал ВАТ «ДПМ» - це кваліфіковані працівники, що давно працюють на підприємстві. На сьогоднішній день плин­ність персоналу в цілому по підприємству невелика. Виключен­ням з цього є відділ збуту, де в основному працює молодий пер­сонал.

Надходження коштів у касу підприємства в 2005 р. забез­печувалося за рахунок: продажу виготовленої продукції; оренд­ної плати; продажу сировини, матеріалів і обладнання, що не були використані у виробництві. Баланс підприємства та резуль­тати його діяльності подані в таблицях 2 та 3.

Звіт про прибутки та збитки за 2004-2005 р.

__________________________________________ (тис. грн.)

Баланс-нетто ВАТ «ДПМ» з 2003-2005 р.

_________________________________________ (тис. грн.)

Таблиця 2.

Показники

2003

2004

2005

АКТИВИ

32 970

309 050

31 184

Довгострокові активи

26 566

24 079

22 975

Поточні активи, у т. ч.:

6 404

6 871

8 228

- виробничі запаси

2 033

1 939

2 312

- готова продукція

2 763

1 265

1 607

Кошти

38

84

16

Дебіторська заборгованість

916

796

646

Збитки

654

2 787

3 628

ПАСИВИ

32 970

30 950

31 184

Власний капітал

29 880

28 690

28 549

Позикові засоби, у т. ч.:

3 080

2 260

2 654

- короткострокові кредити

657

575

663

- розрахунки з кредиторами

2 423

1 675

1 963

 

Таблиця 3.

Показники

2004 р.

2005 р.

Виторг від реалізації товарів, продукції, робіт, пос­луг (мінус ПДВ, акцизи і т. д.)

9 691

6 348

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт і послуг

4 034

3 966

Комерційні витрати

1 549

1 075

Управлінські витрати

3 380

2 413

Прибуток (збиток) від реалізації

728

-1 106

Відсоток до одержання

-

-

Відсоток до сплати

-

-

Доход від участі в інших організаціях

-

1

Інші операційні доходи

318

587

Інші операційні витрати

782

995

Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

264

-1 513

Інші позареалізаційні доходи

43

93

Інші позареалізаційні витрати

26

153

Прибуток (збиток) звітного періоду

281

-1 573

Податок на прибуток

176

-

«ДПМ» має стійке фінансове положення за рахунок висо­кої частки власних засобів у пасиві балансу, але значні витрати, низькі рівні рентабельності продажу і рентабельності активів свідчать про низьку конкурентоспроможність підприємства в галузі.

Визначити ключові чинники успіху підприємства (КФУ): в області технологій; в області виробництва; в області розподі­лу; в області кадрів; в області організації; інші типи КФУ. Про­вівши аналіз зовнішнього середовища, і одержавши дані про чинники, що становлять небезпеку і відкривають нові можливо­сті, необхідно оцінити: чи володіє підприємство внутрішніми силами, щоб скористатися можливостями, і які внутрішні слаб­кості можуть ускладнити майбутні проблеми, що позв'язані з зовнішніми небезпеками.

Провести SWOT-аналіз.

Скласти матрицю БКГ.

На основі отриманих даних скласти три розділи бізнес- плану: галузь, підприємство та її продукція; дослідження ринку; маркетинг-план.