3. Процес планування культури економічної організації : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

3. Процес планування культури економічної організації

Процес планування організаційної культури передбачає декілька етапів:

1. Вивчення й оцінка сформованих культурних структур.

2. Визначення змісту та структури організаційної культу­ри.

3. Співвідношення змісту запланованих культурних пара­метрів з реальними елементами культури.

1-й етап. Вивчення й оцінка сформованих культурних структур.

Можливими джерелами інформації про існуючу органі­заційну культуру можуть бути:

  • аналіз історії організаційної культури (події, розповіді, особистості, що її уособлюють, і т.п.);
  • результати вивчення (моніторинг) поточної культурної ситуації: цінності та культурні процедури; способи спілкування і відносини між людьми; амбіції, праг­нень, особистих цінностей персоналу (як керівників,

так і рядових працівників), особливості культурного устрою і т.п.;

  • дані про можливий розвиток культурного простору ор­ганізації.

Для оцінки існуючої культури частіше застосовуються якісні методи. Прикладом якісного аналізу є оцінка культур­них явищ за принципом «гірше». Можливе поєднання якісних методів із кількісними, застосування моделей в ході аналізу елементів організаційної культури, зокрема деяких моделей стратегічного аналізу (наприклад, аналіз розриву).

II- й етап. Визначення змісту та структури організацій­ної культури на основі ступеня ефективності тих чи інших куль­турних форм при даних конкретних умовах на підприємстві.

й етап. Співвідношення змісту запланованих куль­турних параметрів із реальними елементами культури.

На даному етапі приймається рішення про збереження іс­нуючих культурних традицій або про зміну культури підприємс­тва.

Зміна культури є об'єктивною вимогою в умовах швидких змін середовища сучасної економічної організації, але вона не мусить бути занадто швидкою. Результатом швидкої зміни існу­ючих культурних параметрів може стати культурний вакуум, а відкинута культура перейти у сферу неформальних контактів, які непідконтрольні керівництву, перетворитися на «ворога» органі­зації. Така швидка зміна особливо характерна при появі на підп­риємстві нових керівників.

Найбільш ефективним способом перетворення корпоратив­ної культури є її поступова, багатокрокова зміна.

До умов необхідності зміни культури економічної організа­ції відносять:

  • наявність суттєвої кризи в діяльності підприємства (фінансові проблеми, втрата основних споживачів, стрімкий технологічний ривок конкурентів і т.д.);
  • зміна лідерів;
  • невеликі розміри підприємства (для невеликого підп­риємства характерні спрощені процеси взаємодії між співробітниками та контролю над змінами культури);
  • невеликий термін існування організації (на підприємст­ві, що створене не так давно, культура менш стійка та більш пластична до змін);
  • загальна слабість організаційної культури, що заважає підприємству в досягненні обраних цілей та поставле­них завдань.

Питання для теоретичної підготовки

1. Сутність та властивості організаційної культури.

2. Типи організаційної культури.

3. Цінності організаційної культури.

4. Засоби реалізації системи цінностей.