Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Ситуація 1.

Відкрите акціонерне товариство «Фармак» - одне з лідерів фармацевтичної промисловості України. Основні напрями його діяльності: розробка і виробництво готових лікарських форм (таблеток, капсул, драже та ін.), а також субстанцій і напівпро­дуктів для їх синтезу; розробка і клінічне дослідження нових лікарських препаратів і готових лікарських форм у співробітни­цтві з вузами, клініками і лікарнями України. Поточне і перспе­ктивне планування виробництва, а також розвиток ВАТ «Фар- мак» спирається на стратегію, визначену його правлінням. Під­вищення якості продукції, розширення асортименту, забезпе­чення відповідності продукції, що випускається, вимогам ринку - основа стратегії фірми. Особлива увага на підприємстві приді­ляється інноваційній політиці. На розвиток і модернізацію виро­бництва щорічно направляється до 70 % прибутку. За рахунок впровадження у виробництво сучасного обладнання та освоєння нових технологій фірма має змогу значно розширювати номенк­латуру продукції (20-30 нових найменувань лікарських засобів щорічно), поліпшувати якість упаковки препаратів.

Підприємство працює під девізом: «Ми для Вас і Вашого здоров'я. Здоров'я споживачів - це наша турбота». Це стисло формулює цілі та завдання колективу, які орієнтовані на повне задоволення потреб споживачів, забезпечення населення ефек­тивними, безпечними і високоякісними ліками, конкурен­тоспроможними на зовнішньому і внутрішньому ринках. До то­го ж тут прагнуть досягти такого рівня забезпечення споживачів усіма видами продукції, щоб препарати з маркою ВАТ «Фар- мак» були в кожному населеному пункті, в кожній аптеці. Май­же в усіх регіонах України сформовано мережу регіональних складів і створено групу власних торгових представництв. Підп­риємство створює мережу фірмових аптек, в яких продукція пі­дприємства реалізується за заводськими цінами. Мета їх ство­рення - не тільки реалізація продукції, але й підтримка зворот­ного зв'язку з покупцями щодо якості, ефективності дії, зручно­сті застосування, упаковки та ін.

ВАТ «Фармак» дотримуються концепції загального управ­ління якістю, що спрямована на збалансоване задоволення пот­реб споживачів, постачальників, колективу і держави в цілому. На підприємстві розроблено «Політику в галузі якості», в якій сформульовано головну мету підприємства, основні цілі, визна­чено шляхи їх досягнення. Його колектив пишається тим, що ліки власного виробництва не поступаються західним аналогам і при цьому значно дешевші, отже - доступні для широких верств населення України. Керівництво ВАТ «Фармак» бере на себе повну відповідальність за правильне і своєчасне визначення ці­лей, орієнтацію колективу на їх здійснення. Регулярно функціо­нує механізм зворотного зв'язку між керівництвом і виконавця­ми, структурними підрозділами ВАТ «Фармак», зовнішніми ор­ганізаціями, діловими партнерами.

Виробництво і контроль якості лікарських засобів знач­ною мірою залежать від персоналу. Тому штат підприємства укомплектований достатньою кількістю кваліфікованого пер­соналу. Кожний співробітник чітко знає свої права, посадові обов'язки, а також ясно розуміє особисту відповідальність за випуск високоякісної продукції: якість продукції створює кож­ний з нас. На підприємстві усвідомлюють, що підвищення якос­ті - процес постійний, в якому немає дрібниць. Керівництво ВАТ «Фармак» завжди підтримує і стимулює творчий підхід робітників до виконання своїх обов'язків, впровадження нових передових методів роботи професійний стиль взаємовідносин між структурними підрозділами і стосунків із зовнішніми діло­вими партнерами ВАТ «Фармак». Вищий керівний персонал ВАТ, керівники служб і підрозділів створюють необхідні умови для участі всіх співробітників в управлінні підприємством і вдо­сконаленні його діяльності, стимулюючи таким чином роз­криття творчого потенціалу кожного. Тут дотримуються насту­пного принципу: колектив керівників - єдина команда, колектив підприємства - єдина сім'я, а відповідальність кожного - запо­рука успіху. На підприємстві створено системи: добору кадрів, навчання і підвищення його кваліфікації, залучення персоналу до процесів удосконалення, мотивації його роботи та ін. Тут діє принцип: навчання - ключ до постійної досконалості. Політика ВАТ роз'яснюється персоналу і доводиться до відома спеціаліс­тів і робітників. Так стан системи якості і всі зміни, що відбува­ються в ній, доводяться до персоналу шляхом видання наказів генерального директора, обговорення в колективах структурних підрозділів, а також щорічно на конференціях трудових колек­тивів і акціонерів.

На ВАТ «Фармак» діє система розробки щорічних бізнес- планів підприємства, основні напрями яких виносяться на розг­ляд і затвердження загальних зборів акціонерів. У кожного спів­робітника є доступ до бізнес-плану підприємства, що збе­рігається в керівників підрозділів. Усі стратегічні плани прий­маються колективно на щорічних конференціях на основі гли­бокого аналізу і оцінки їх ефективності та якості. Зусилля і до­сягнення персоналу матеріально і морально стимулюються. Ту­рбота про людей - турбота про фірму. Матеріальне заохочення полягає у виділенні коштів на персональне відзначення особли­во активних співробітників у вигляді виплати премій, виплати премії за підсумками року, направлення на відпочинок у санато­рії і пансіонати за рахунок підприємства, вручення коштовних подарунків до святкових днів і ювілейних дат, персональних подарунків до днів народження. Моральне стимулювання від­бувається шляхом винесення подяки в наказах, ювілейних адре­сах, представлення до нагородження урядовими нагородами. Керівництво належним чином оцінює здатність робітників сприймати нововведення, вдосконалювати свою діяльність ви­являти творчість і ініціативу - все це враховується при підборі кандидатів на нагородження або підвищення посади.

Основними формами взаємовідносин ВАТ «Фармак» з по­стачальниками, виробниками, науковими і навчальними органі­заціями, споживачами є обмін інформацією; обмін делегаціями з метою вивчення й обміну досвідом; участь у спільних розробках нових видів препаратів, сировини, упаковки, дизайну; спільна робота з удосконалення діючих технологій виробництва й ін. Правило, якого дотримуються на підприємстві: ми, поста­чальники і споживачі, - єдина команда, надійні партнери; етичні зобов'язання перед постачальниками та споживачами і суспільс­твом - норма нашого життя. В ході проведення спільних захо­дів, візитів, обміну делегаціями, аудитів використовується мож­ливість подати та обговорити пропозиції щодо покращання спі­льної діяльності. Крім того, партнерам регулярно передається інформація про плани щодо випуску та асортименту продукції, про зміни в нормативній документації. «Добродійність - наш обов'язок перед суспільством», - так вважають на підприємстві.

Підприємство надає посильну допомогу інвалідам, самот­нім пенсіонерам, тяжкохворим, що звертаються за допомогою безпосередньо на ВАТ «Фармак», а також спонсорську допо­могу різноманітним організаціям. Підтвердженням визнання ВАТ «Фармак» за межами країни стали міжнародні нагороди, отримані за останні роки, - золоті призи за кращий імідж тор­гової марки у фармацевтичній галузі України і за досягнення у впровадженні системи якості на підприємстві. Увесь його коле­ктив усвідомлює, що добре ім'я фірми - це ресурс, яким потріб­но дорожити! Визначити систему цінностей даного та способи її реалізації. Визначити тип організаційної культури підприємства. Дати характеристику впливу організаційної культури на резуль­тати діяльності підприємства.

Ситуація 2.

Санаторій «Хмільник» функціонує з 1960 року. Це сучас­ний лікувально-діагностичний комплекс. Він має спеціалізовані відділення по реабілітації таких захворювань як інфаркт, ін­сульт, цукровий діабет. Тут були розроблені методики лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, шкіри.

З метою підвищення якості обслуговування в санаторії створені корпуси підвищеної комфортності, а також підвищена якість і різноманітність харчування, впроваджена система замовлень продуктів харчування по телефону. Основне гасло «Хмільник»: «Якість - норма нашого життя».

Керівництвом санаторію визначені основні ціннісні орієн­тири його діяльності і розвитку: 1) якість лікування - це збере­ження здоров'я нації; 2) якість харчування, житлово-побутового та культурного обслуговування - це складові якості лікування; 3) постійне вдосконалення всіх напрямів комплексного оздоров­лення. Для їх втілення розроблений стратегічний план, що пе­редбачає наступні напрями: діагностика і лікування, харчування, житловий побут, спортивно-оздоровчий комплекс, відпочинок, додаткові послуги. Згідно з розробленою стратегічною програ­мою розвитку проведено навчання всіх категорій працюючих з метою орієнтації їх свідомості на якісне обслуговування хворих. Результатом цього стала максимально висока ефективність ліку­вання. Біля 86 % хворих повертаються до суспільно корисної праці. Результати роботи підприємства безумовно залежать від кваліфікації персоналу та якості його роботи, від їх творчого підходу до виконання своїх обов'язків. Для цього постійно вдос­коналюються процеси кадрової політики.

В санаторії діє система комплексного навчання, яка охоп­лює всі категорії працюючих. В затверджених програмах перед­бачено не тільки профільне навчання, але й юридичне, еконо­мічне, естетичне, психологічне та навчання з питань якості. Ке­рівництво сприяє активності працівників, потребі в розвитку кар'єри. Відбувається постійний діалог працівників санаторію з керівництвом, кожна пропозиція обґрунтовується і включається для виконання в колективний договір. Рівень задоволеності пра­цівників діяльністю санаторію визначається через щорічне анке­тування, співбесіди. Господарська і лікувальна робота прово­диться в комплексі з культурно-масовою роботою, яка є не­від'ємною частиною діяльності. Співробітники санаторію со­ціально захищені, а тому працюють на перспективу. «Хмелик» користується популярністю серед мешканців регіону, оскільки його діяльність дає можливість стабілізувати фінансовий стан району та області. Санаторій забезпечує робочими місцями 2,1 % населення міста, надає пільгові медичні послуги для соці­ально незахищених верств населення, направляє кошти для ви­рішення житлових проблем мешканців міста і працівників орга­нізацій. Визначити систему цінностей даного та способи її реа­лізації.

Ситуація 3.

Акціонерна фінансова корпорація «Система» утворилася в результаті об'єднання стартових капіталів різних компаній, що займалися раніше торгово-закупівельними і банківськими опе­раціями. З початку своєї діяльності корпорація приділила велику увагу питанням модернізації виробництва, навчання і підвищен­ня кваліфікації працівників. АФК «Система» вийшла на міжна­родні фінансові ринки. Це дозволило за кілька років перетвори­ти корпорацію в могутню структуру холдингового типу, що об'єднує велику кількість підприємств і компаній у різних біз- нес-напрямах: телекомунікації, мікроелектроніка, будівництво і нерухомість, нафта і нафтопродукти, мас-медіа, фінанси і стра­хування, туризм, торгівля, виробництво медикаментів. Місія корпорації: для нашої корпорації немає більш важливих орієн­тирів, ніж успішний бізнес і надійне партнерство; ми створюємо довгострокову акціонерну цінність і будуємо довгострокові плани; ми - корпорація, що орієнтована не тільки на експорт, але і на потреби внутрішнього ринку. Стратегія корпорації: кон­центрація на ключових галузях; максимізація акціонерної варто­сті; розширення присутності на міжнародних ринках капіталу. Корпоративний кодекс, кодекс поведінки співробітників, кодекс взаємин із клієнтами і т. д. «Системою» не розроблявся. Верши­ною корпорації є центральна керуюча компанія. До постійних функцій керуючої компанії відносяться: стратегічне планування; моніторинг залучення і використання інвестицій; фінансове планування та контроль; координація міжнародної і регіональ­ної діяльності; політика навчання і росту кадрового складу; за­безпечення дотримання основних принципів ведення бізнесу: беззбитковості, прозорості, сумлінності стосовно партнерів, ус­пішного менеджменту.

Підприємства корпорації ведуть самостійну ринкову полі­тику в рамках корпоративних стратегічних планів. Керуюча компанія координує діяльність дочірніх підприємств, створює умови для їхнього динамічного розвитку й одержання прибутку. Відсутній єдиний корпоративний стиль, за яким можна було б ідентифікувати дочірні підприємства і головну корпорацію. Для управління підприємствами корпорації залучаються люди з не­абиякими здібностями, знаннями і досвідом, але вони не прак­тикують таких методів спілкування з персоналом, як періодична звітність про стан справ на підприємстві і подальших діях. Це викликає недовіру і напруженість з боку підлеглих. Серйозні економічні результати досягнуті корпорацією багато в чому за­вдяки наявності надійних партнерів. Як правило, це великі ком­панії з високим авторитетом і великим досвідом роботи на між­народних ринках.

У даний час діяльність АФК «Система» сконцентрована на наступних основних стратегічних напрямах: ефективний роз­виток напрямів бізнесу; сучасні інноваційні технології; актив­ний пошук інвестицій; зміцнення позицій і розширення ринку продукції і послуг.

Керівництво і весь персонал у своїй роботі керується зага­льноприйнятою системою цінностей корпорації:

1. Ми домоглися певних успіхів, але націлені на більше.

2. Наше звичне середовище - успішний бізнес.

3. У кожному проекті ми прагнемо максимальних резуль­татів.

4. Ми упевнені, якщо ринок ще не цілком освоєний, то для нас він вільний, є де розгорнутися.

5. Для одних вибої на дорогах - незручно. Для інших - добре. Немає доріг - значить є, що будувати. Нам є, що будува­ти в нашій країні, і ми впевнені в нашому успіху.

Безумовно, однією з найважливіших умов досягнення по­ставлених цілей є формування сильної організаційної культури і здорового клімату в колективі. Однак у корпорації не реалі­зуються програми непрямої матеріальної зацікавленості (видача житлових субсидій, медичне обслуговування), що вносить деяку незадоволеність роботою у співробітників. Крім того, відсутній комплекс колективних заходів, що сприяли б налагодженню те­плих взаємин між співробітниками, а, отже, і «здорового» кор­поративного клімату в колективі. Корпорація прагне бути відк­ритою для своїх партнерів і акціонерів. Для цього однією з най­більших міжнародних консалтингових і аудиторських фірм із 1997 р. проводиться міжнародний аудит усієї корпорації. Для фінансування проектів АФК «Система» залучає як власні, так і позикові засоби, розробляючи гнучкі схеми залучення інвес­торів. Дати оцінку стану організаційної культури корпорації. Скласти план заходів для її вдосконалення.