Навчальне видання

магниевый скраб beletage

Іванова Валентина Василівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри

економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки Б. В. Борисов Верстка О.А. Клевцова

Підп. до друку 21.04.2006. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 29,5 .

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) е-таіі: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

[1] - і і0 - Nib"

де N; - фактична величина параметра продукту, що оціню­ється;

Nib - величина параметра базового продукту;

і - номер параметра.

Зведений параметричний індекс поєднує одиничні показ­ники та характеризує ступінь конкурентоспроможності продук­ту в цілому, розраховується за формулою:

Ia, XN

Za^Nib

де аі - ваговий коефіцієнт параметра N;. Інтегральний показник (індекс) конкурентоспроможності продукції, на основі якого приймається рішення про включення

[2] Тр,

і_1

де Тр0і, Тр1і - трудомісткість виготовлення і-го виду про­дукції відповідно до і після впровадження інноваційного заходу;

Опл - плановий обсяг продукції і-го виду (виготовляється після реалізації інновації);

Кд - коефіцієнт, що враховує термін дії інновації в плано­ваному році;

Пв - питома вага чисельності робітників в умовній чисе­льності промислово-виробничого персоналу.

[3] метою недопущення утворення понаднормативних запа­сів повинна систематично проводитись робота з контролю за їх розміром, визначатися понаднормативні обсяги та причин їх утворення. Дана робота має проводитись перш за все щодо тих видів матеріалів й груп товарів, швидкість реалізації яких має тенденцію до зменшення.