ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬТА ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА

магниевый скраб beletage

Мета: розкрити поняття права, його ознаки, принципиправа та функції права, проаналізувати місце норм права в систе-мі соціальних норм та основні джерела (форми) права.

Основна проблема: з'ясування відмінностей права як регуля-тора суспільних відносин від інших соціальних норм.

Провідна ідея: сутність права полягає в тому, що воно є соці-альним регулятором, положення якого ґрунтуються на надбанняхрозвитку людської цивілізації і культури та який є критерієм ви-значення правомірності або неправомірності поведінки людей таїх об'єднань.

Обрані методи: лекція з елементами дискусії.

Основні поняття теми:

Право — це система загальнообов'язкових правил поведінки,які формулюються або санкціонуються державою, мають форма-льно визначений характер і забезпечуються можливістю застосу-вання державного примусу.

Принципи права — це основні ідеї, вихідні положення, щомають універсальність, загальну значущість, вищу імператив-ність (веління) і відображають суттєві положення права.

Охоронна функція права — спрямована на захист позитив-них суспільних відносин, які мають загальне значення, найбільшважливих економічних, політичних, національних, особистих ві-дносин, а також усунення соціально шкідливих і небезпечних ді-янь людей та їх об'єднань, відновлення порушених правсуб'єктів.

Регулятивна функція права виражається у встановленні по-зитивних правил поведінки, наданні суб'єктивних прав і покла-денні юридичних обов'язків на суб'єктів права.

Джерела (форма) права — офіційно-документальні формивираження і закріплення норм права, які виходять від держави інадають їм юридичне, загальнообов'язкове значення.

Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий доку-мент, прийнятий компетентними суб'єктами, у якому в односто-ронньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чискасовуються загальнообов'язкові правила поведінки.

Закони — нормативні акти вищого представницького органудержави, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини імають найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.

Підзаконні акти — акти компетентних органів, що видаютьсяна підставі закону, відповідно до його положень і на його виконання(Укази Президента України; постанови Верховної Ради України;декрети та постанови Кабміну України, Ради міністрів АРК та ін.).

Правовий звичай — правило поведінки, що складалося сти-хійно протягом тривалого часу і стало звичкою людей, ухваленой охороняється державою.

Правовий прецедент — рішення конкретної юридичної спра-ви, яке виносить судовий чи адміністративний орган держави(посадова особа) і яке стає обов'язковим для вирішення подібнихсправ у майбутньому.

Науково-правова доктрина — документи, що містять кон-цептуально оформлені правові ідеї, принципи, які розробленівченими з метою удосконалення законодавства та усвідомленісуспільством як обов'язкові.

Норма права — це обов'язкове, формально визначене прави-ло поведінки загального характеру, встановлюється або санкціо-нується державою з метою регулювання суспільних відносин ізабезпечується відповідними державними органами в межах їхкомпетенції.

Соціальні норми — це правила поведінки людей та їхоб'єднань, що покликані врегульовувати життя суспільства з ме-тою забезпечення в ньому порядку і стабільності.

Корпоративні норми — встановлюються та забезпечуютьсяоб'єднаннями громадян і є обов'язковими лише для членів цихоб'єднань. Вони залежать від завдань певних об'єднань і спрямо-вані на досягнення цілей, заради яких ці об'єднання створювали-ся. Вони мають відповідати Конституції України, законам та ін-шим нормативно-правовим актам. Закріплюються у статутах,положеннях, постановах.

Структура норми права являє собою її внутрішню будову,яка складається з таких компонентів: диспозиція — така частинанорми права, в якій викладений зміст правила поведінки; гіпоте-за — частина норми, в якій визначаються умови, за яких настаєчинність правил, які встановлені в диспозиції (де, коли, за якоїумови, в якому разі); санкція — частина правової норми, що міс-тить вказівки стосовно юридичних наслідків порушення правила,зафіксованого у диспозиції, або умов, визначених у гіпотезі.

ПЛАН

Поняття та сутність права.

Принципи права: поняття, види, зміст.

Поняття і види функцій права.

Місце норм права в системі соціальних норм.

Джерела права.