2. Принципи права: поняття, види, зміст

магниевый скраб beletage

Принципи права — це основні ідеї, вихідні положен-ня, які закріплені в законі, мають загальну значущість, вищу ім-перативність (веління) і відображають суттєві положення права.

Принципи права впливають на весь процес підготовки норма-тивно-правових актів, їх видання, встановлення гарантій дотри-мання правових вимог. Вони є основним критерієм для правотво-рчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності державнихорганів. Від рівня їх дотримання залежить стабільність та ефек-тивність правової системи.

Принципи права об'єктивно зумовлені економічним, соціаль-ним, політичним ладом суспільства, що існує в певній країні, соці-альною природою держави і права, характером пануючого полі-тичного і державного режиму, основними принципами побудови іфункціонування політичної системи певного суспільства.

Так, наприклад, принципи побудови і функціонування феода-льного права докорінним чином відрізняються від принципів по-будови і функціонування рабовласницького чи сучасного права.

Також очевидною є різниця принципів сучасного романо-германського права, яке охоплює країни, в яких юридична наука іпрактика склалися виключно на основі римського права, — тамусульманського права, яке склалося на основі мусульманськоїрелігії.

Як правило, принципи права закріплюються прямо в законо-давчих актах (статтях, преамбулах конституцій, законів) або жвипливають зі змісту конкретних правових норм.

Принципи права відображають систему цінностей суспільства імають чи повинні мати правову форму вираження і забезпечення.

Принцип загальнообов'язковості норм права для всього насе-лення країни і пріоритету цих норм перед іншими соціальниминормами.

Принцип рівності перед законом і судом.

Принцип законності та юридичної гарантованості прав і сво-бод особи, зафіксованих у законі, охоплення нормами закону дія-льності усіх службових осіб і державних органів.

Принцип справедливості — юридична відповідальність адек-ватна допущеному правопорушенню.

Принцип юридичної відповідальності за винну протиправнуповедінку і визнання кожного невинним до тих пір, доки вина небуде встановлена судом — принцип презумпції невинуватості.

Принцип недопущення зворотної сили законів, які встанов-люють нову або більш тяжку юридичну відповідальність, гуман-ності покарання, що сприяє виправленню засудженого.