СИСТЕМА ПРАВАІ СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

магниевый скраб beletage

Мета: ознайомити студентів з особливостями системи

права та системи законодавства України.

Основна проблема: охарактеризувати основні елементи сис-теми права і системи законодавства України, розкрити основніспособи систематизації українського законодавства.

Провідна ідея: право не існує без законодавства, а законодав-ство, в широкому розумінні, і є право.

Обрані методи: лекція з аналізом конкретних прикладів.

Основні поняття теми:

Система права — це сукупність чинних норм права певноїдержави (елементи: норми права; інститути права; галузі права;підгалузі права).

Галузь права — це сукупність однорідних норм, що регулю-ють певну сферу суспільних відносин (об'єднаних загальністюпредмета і методу правового регулювання). Галузь права поділя-ється на підгалузі та інститути права.

Система законодавства — це система всіх упорядкованихпевним чином нормативно-правових актів даної держави. Систе-ма законодавства об'єднує усі джерела права (закони, кодекси,укази, статути, положення, постанови, інструкції та ін.).

Систематизація законодавства — це діяльність щодо зве-дення нормативно-правових актів (або їх елементів) у ціліснийкомплекс; здійснюється основними способами — шляхом інкор-порації і кодифікації.

ПЛАН

Поняття системи права.

Система законодавства.

f15

Систематизація нормативно-правових актів.