1. П оняття системи права

магниевый скраб beletage

Поняття «система права» і «система законодавст-ва» використовуються для характеристики національного пра-ва і законодавства. Система права характеризує внутрішю бу-дову права, групування його норм за галузями та інститутами(система права — сукупність правових норм). Система зако-нодавства належить до зовнішніх форм вираження права, хара-ктеризує стан джерел права, що склалися у певній країні в їїнаціональному праві (система законодавства — сукупністьзаконодавчих актів). Іншими словами, система права виражаєструктуру змісту, а поняття система законодавства — структу-ру форми позитивного права. їх структури перебувають у тіс-ному взаємозв'язку.

Система права — це сукупність чинних норм права певноїдержави, якій властиві як єдність та узгодженість, так і диферен-ціація (поділ) на відносно самостійні структурні утворення (нор-ми, інститути, галузі права та ін.).

Система права поділяється на відносно самостійні структурніелементи:

Правова норма — первинний найменший структурний еле-мент права, правило поведінки, що визнане і охороняється дер-жавою.

Інститут права — уособлена група юридичних норм, які ре-гулюють суспільні відносини конкретного виду (наприклад, ін-ститут приватної власності у цивільному праві, інститут відпові-дальності посадових осіб в адміністративному праві, інститутреферендуму в конституційному праві; інститут відповідальностіза екологічні правопорушення).

Галузь права — уособлена сукупність норм, спрямована нарегулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відно-син. Галузь права — найбільший структурний підрозділ і центра-льна ланка права (наприклад, конституційне, цивільне, криміна-льно-процесуальне право та ін.).

Підгалузь права — сукупність правових інститутів в ме-жах однієї галузі права не є обов'язковим компонентом кожноїгалузі.

Наприклад, у складі конституційного права виділяють підга-лузі: парламентське, муніципальне; у цивільному — зо-бов'язальне, авторське, спадкове; у фінансовому — бюджетне,податкове.

Поняття система права слід відрізняти від поняття правовасистема, яке є більш широким за своїм змістом. Окрім системиправа правова система охоплює такі структурні елементи, як пра-восвідомість, правові відносини, правові форми діяльності дер-жави та ін.