2. Система законодавства

магниевый скраб beletage

Система законодавства — це система всіх упорядко-ваних певним чином нормативно-правових актів даної держави.

Система законодавства об'єднує усі джерела права (закони,кодекси, укази, статути, положення, постанови, інструкції та ін.)

Законодавство може істотно впливати на розвиток формуван-ня права. Відбувається це тоді, коли суспільні відносини набулиочевидної юридичної значущості (визначається їх повторюваніс-тю). Наприклад, вибухи новорічних петард, ракет, які залітають ужитлові будинки і викликають пожежі, вимагають прийняттяправових норм щодо врегулювання подібних випадків. В іншихвипадках законодавство може викликати до життя право, окремійого підрозділи (прийняття законів про підприємництво, про вла-сність в Україні сприяли формуванню галузей підприємницькогоправа, істотно вплинули на розвиток цивільного права).

Система права і система законодавства мають відмінні риси,серед яких:

право є завжди вираженням справедливості. Закони та іншінормативно-правові акти можуть виражати як справедливість,так і несправедливість.

система права має об'єктивний характер, система законо-давства залежить від суб'єктивного фактора — діяльності зако-нодавця, інших суб'єктів правотворчих повноважень;

право як явище завжди є системою норм, а законодавст-во — системою нормативно-правових актів;

первинним елементом системи права є правова норма, а пе-рвинним елементом системи законодавства — нормативний акт.Юридичні норми — це той будівельний матеріал, з якого скла-даються конкретні галузі права. У законодавстві ці норми втілю-ються в окремих статтях нормативно-правових актів або припи-сах всередині статей. Структура права і структура законодавстваспіввідносяться як зміст і форма.

Елементи системи законодавства:

Конституція України, Конституція АРК. Головне місце в іє-рархічній системі законодавства посідає Конституція України ізакони, що встановлюють відправні засади правового регулю-вання (конституційні закони). Вона має найвищу юридичну силуі становить першооснову всього законодавства;

кодекси — кодифіковані закони всередині законодавства,надають формальної визначеності нормам певної галузі і є актив-ним центром регулювання суспільних відносин;

нормативні укази і розпорядження Президента України, яківидаються відповідно до Конституції України;

підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчоївлади — постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,накази та інструкції міністерств, державних комітетів України;

акти органів виконавчої влади на місцях;

акти місцевих органів самоврядування щодо здійсненняфункцій, які їм делеговані державними органами.

Цей перелік не є вичерпним.

Відповідно до ст. 9 Конституції України «чинні міжнароднідоговори, згода на обов'язковість яких надана Верховною РадоюУкраїни, є частиною національного законодавства України. Ук-ладення міжнародних договорів, які суперечать КонституціїУкраїни, можливе лише після внесення відповідних змін до Кон-ституції України». Таким чином, норми Конституції України ма-ють більшу юридичну силу, ніж норми міжнародних договорів,обов'язкових для України.

Разом з тим норми чинних міжнародних договорів України,згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, єчастиною національного законодавства і мають більшу юридичнусилу щодо всіх інших актів українського законодавства.

3. Систематизація нормативно-правових актів.

Між системою права і системою законодавства існує зв'язокяк між змістом і формою. Система права вимагає, щоб джерелаправа були систематизовані за галузевою ознакою, норми однієїгалузі права чи інституту об'єднувалися в єдиний кодифікованийакт або збірник законодавства. Таким чином, система права є ос-новою для систематизації законодавства.

Систематизація законодавства — це діяльність щодо зве-дення нормативно-правових актів (або їх елементів) у ціліснийкомплекс (упорядкування, погодження, усунення протиріч, при-ведення їх у певну внутрішню узгоджену систему).

Систематизація законодавства здійснюється двома основнимиспособами — шляхом інкорпорації і кодифікації.

Інкорпорація — це спосіб систематизації законодавства, якийполягає в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику — у хронологічному, алфавіт-ному, предметному або будь-якому іншому порядку.

Зміст нормативно-правових актів не змінюється, відбуваєть-ся лише зовнішня обробка, а саме: до тексту вносяться наступніофіційні зміни, виключаються положення, що втратили силу, ін-акше кажучи, інкорпоруються.

Види інкорпорації:

офіційна — полягає у підготовці, затвердженні і виданнівідповідних зібрань самим законодавчим органом (ВерховноюРадою). Може здійснюватися за офіційним дорученням Верхов-ної Ради відповідними структурами — Інститутом Верховної Ра-ди. Підготовлені зібрання стають офіційними джерелами законо-давства України, від імені Верховної Ради публікуються вофіційних виданнях: «Відомості Верховної Ради України», «Офі-ційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур'єр»,«Вісник Президента України».

офіціозна — полягає у тому, що обробка законодавства, пі-дготовка та видання зібрань інкорпорованого законодавства здій-снюється не законодавчим органом, а спеціально уповноважени-ми на те державними органами, як правило, — це Міністерствоюстиції. — Тексти нормативно-правових актів публікуються вокремих збірниках чи кожен нормативно-правовий акт окремо.

неофіційна — здійснюється відомствами, організаціями,що не мають спеціального повноваження (наприклад, видавницт-во, навчальний заклад, приватні особи). На них не можна посила-тися при вчиненні дій, що мають юридичне значення.

Кодифікація законодавства — це спосіб систематизації,який полягає у змістовній переробці і погодженні певної групиюридичних норм (пов'язаної спільним предметом регулювання)та об'єднанні їх у єдиному нормативно-правовому акті. Завждимає офіційний (правотворчий) характер.

Мета кодифікації полягає у кардинальній переробці та удо-сконаленні змісту законодавчого регулювання. При кодифікацій-них роботах, згідно з потребами суспільного розвитку, у змістправового регулювання вносять суттєві зміни аж до відміни іс-нуючих і створення принципово нових правил поведінки. У ре-зультаті кодифікації створюється єдиний законодавчий акт —кодекс, який регламентує конкретну сферу суспільних відносин ізавжди має офіційний характер.

індивідуальна самостійна робота

1. Питання з теми для самостійного вивчення таосмислення:

Галузі права України.

Структура правової' норми.

2. Підготувати реферат на тему:

1. Види систематизації нормативно-правових актів.

МІНІ-МОДУЛЬ 1.5