3. Об'єкти правовідносин

магниевый скраб beletage

Об'єкти правовідносин — це матеріальні або немате-ріальні блага, заради одержання, передачі або використання якихвиникають права і обов'язки учасників правовідносин.

Коло можливих правовідносин визначається чинними норма-тивно-правовими актами. Усі можливі об'єкти правовідносинумовно поділяють на такі види:

предмети матеріального світу: частини матеріальної приро-ди, природні ресурси, земля, надра, ліс тощо;

речі і цінності: засоби виробництва і споживання, будівлі,цінні папери, гроші тощо. Вони є об'єктами майнових правовід-носин, таких як купівля-продаж, дарування, застава, обмін, збері-гання, спадкоємництво та ін.;

особисті немайнові блага: життя, безпека, честь, гідність,відпочинок, освіта, здоров'я, свобода, право на ім'я, недоторкан-ність житла та ін. Вони врегульовані нормами кримінального, адмі-ністративного, цивільного, конституційного, сімейного права та ін.;

послуги як результат певної поведінки, внаслідок якої ви-никають права і обов'язки суб'єктів правовідносин. Вони маютьмісце у сфері управління, побутового обслуговування, господар-ської, культурної, освітянської та інших сфер діяльності людини.Наприклад правовідносини, які виникають з приводу перевезеннявантажу. Уповноважену особу цікавить переважно результат дійзобов'язаної особи — доставка перевізником вантажу в пунктпризначення, а не його поведінка. Закон України «Про права спо-живачів» передбачає, що послуги, які містять будь-які недоліки(виробничі, рецептурні, лікарські тощо), які завдали збитків жит-тю, здоров'ю, майну споживачів, підлягають відшкодуванню уповному обсязі;

продукти духовної творчості. Це результати інтелектуаль-ної діяльності: твори мистецтва, музики, літератури, ноу-хау,комп'ютерні програми та ін. З приводу таких об'єктів виникаютьправовідносини духовного характеру. Наприклад, правовідноси-ни між автором і видавництвом; відвідування картинної галереї,театральної вистави тощо.