4. П оняття та ознаки юридичноївідповідальності

магниевый скраб beletage

Юридична відповідальність — це закріплений у за-конодавстві і забезпечений державою юридичний обов'язок пра-вопорушника зазнати примусового позбавлення певних ціннос-тей, що йому належали, перенести несприятливі наслідки.

В історії відомі випадки, коли відповідальність мали не лишеокремі індивіди, а й спільноти (общини), тварини і навіть пред-мети. Були навіть процеси над тваринами. У Греції за закономСолона покаранню піддавали тварин. У 1405 р. у Франції до по-вішення було засуджено бика (забодав людину). Остання смертнакара тварин вчинена у Словенії у 1864 р. До висилки засуджува-лися речі — каміння, яке звалилося на голову, дзвін, який закли-кав до бунту, та ін.

Відповідальність наставала за різноманітні дії, бездіяльність, івзагалі без вини. Згідно з «Руською правдою» до ганьби і пограбу-вання засуджувалася сім'я розбійника. Так звану дику віру спла-чували усі члени общини, на території якої знаходили вбитого. УРимі вбивали усіх рабів за вбивство господаря. За давньокитайсь-ким правом за деякі злочини (заколот, бунт, зрада) несли відпові-дальність три роди (рід батька, рід матері і рід дружини) або трипокоління (батьки, брати, сестри і діти). Фактично це прикладибезвинної відповідальності. Міри відповідальності часто були і та-кими — відрубували руки, ноги, тілесні покарання, клеймили.

Відповідальність наставала і за ідеї, висловлювання, родинністосунки зі злочинцями. Згадаймо середні віки і вогнища у Захі-дній Європі, на яких спалювали відьом. У наш час прикладом єфакт винесення вироку до смертної кари аятолою Хомейні пое-тові Салману Рушді за «сатанинські вірші», які зневажають іс-лам. У СРСР відповідальність несли родичі осіб, репресованих законтрреволюційні злочини.

Спочатку правопорушник ніс відповідальність перед потерпі-лим та його родичами. Так, за «Руською правдою» передбачаласяплата вбивці родичам убитого (головщина). Потім відповідаль-ність настає і перед державою в особі князя — штраф на користькнязя — віра. Нині має місце відповідальність передусім переддержавою (кримінальна, адміністративна), а також перед потер-пілим (відповідальність за спричинену майнову і моральну шкоду).

З розвитком суспільства відповідальність отримує гуманний,раціональний характер: обмежується коло суб'єктів відповідаль-ності (лише особи, які досягли певного віку, які мають здоровийглузд і волю); відповідальність передбачається лише за конкретнівинні дії (не за думки); перелік цих дій визначений правом; пра-вом визначаються й адекватні діянню міри відповідальності.

Якщо правопорушення являє собою протиправне діяння, тойого прямим наслідком є юридична відповідальність, передбаче-на законом.

Юридична відповідальність — це відповідь правопорушнику збоку держави. Реалізація цієї відповіді (міри) не залежить від ба-жання чи небажання правопорушника.

Несприятливі наслідки:

особистого характеру (позбавлення життя, волі);

майнового характеру (штраф, конфіскація майна, відшко-дування завданої шкоди);

організаційного характеру (звільнення з посади, закриттяпідприємства);

престижного характеру (догана, позбавлення нагород, по-чесних звань);

позбавлення певних прав (займатися певною діяльністю —зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською дія-льністю; позбавлення прав водія).

Юридична відповідальність призводить до певної зміни пра-вового статусу правопорушника, його прав та обов'язків. На ньо-го покладаються додаткові обтяжливі обов'язки (штраф, конфіс-кація майна, виправні роботи) або він позбавляється певних прав(позбавлення або обмеження волі та ін.).