ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГОЗАК ОН ОДАВСТВА У К РАЇН И

магниевый скраб beletage

Мета: проаналізувати конституційні норми, які закріп-люють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують орга-нізаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціа-льної системи, основи конституційного ладу України, статуслюдини і громадянина, територіальний устрій держави, формибезпосередньої демократії, систему органів державної влади.

Основна проблема: виявити основні тенденції розвитку су-часного конституційного законодавства України.

Провідна ідея: Основний Закон держави унормовує найваж-ливіші суспільні відносини: основи правового статусу людини ігромадянина, територіальний устрій, виборчу систему, референ-думи, систему і принципи діяльності органів державної влади, їхкомпетенцію тощо.

Обрані методи: лекція з елементами дискусії.

Основні поняття теми:

Конституція України — основний закон держави, з допомо-гою якого український народ виражає свою суверенну волю,утверджує основні засади устрою суспільства і держави, визначаєсистему і структуру державної влади та місцевого самоврядуван-ня, основи правового статусу особи, територіального устроюдержави.

Громадянство України — постійний правовий зв'язок міжфізичною особою та Україною, що виявляється у їх взаємнихправах та обов'язках.

Референдум — спосіб прийняття громадянами України шля-хом голосування законів України, інших рішень з найважливішихпитань загальнодержавного і місцевого значення.

Законодавчі органи — відповідно до принципу поділу владина них покладено законодавчу, правотворчу діяльність.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України на-лежить Президентові, народним депутатам України та КабінетуМіністрів України.

Виконавчі органи — це органи, які реалізують державнувладу у формі організації виконання законів.

Судові органи — здійснюють судову владу; головним приз-наченням судів є захист прав суб'єктів права шляхом вирішенняу процесуальній формі кримінальних і цивільних справ та спорів.

Глава держави — Президент України, виступає від її імені, єгарантом державного суверенітету, територіальної цілісності Украї-ни, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

ПЛАН

Конституція України — Основний Закон держа-ви.

Громадянство України.

Права, свободи та обов'язки громадян України,

гарантії їх дотримання.

Виборча система в Україні. Види референдумів.

Система органів державної впади в Україні.

1. К онституція У країни —