2. Громадянство України

магниевый скраб beletage

Закон України «Про громадянство України» від 18 січ-ня 2001 р. визначає правовий зміст громадянства України, підс-тави і порядок його набуття та припинення, повноваження орга-нів державної влади, що беруть участь у вирішенні питаньгромадянства України, порядок оскарження рішень з питань гро-мадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх поса-дових і службових осіб.

Громадянство України — постійний правовий зв'язок міжфізичною особою і Україною, що проявляється у їх взаємнихправах та обов'язках.

Громадянин України — особа, яка набула громадянство Украї-ни в порядку, передбаченому законами України та міжнароднимидоговорами України.

Іноземець — особа яка не перебуває в громадянстві України іє громадянином (чи підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства — особа, яку жодна держава відпові-дно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Принципи громадянства:

єдиного громадянства — громадянин Україна не може од-ночасно мати громадянство іншої держави, виключається мож-ливість існування громадянства адміністративно-територіальниходиниць України (ст. 4 Конституції України; ст. 2 Закону «Прогромадянство України»);

запобігання виникненню випадків без громадянства —недопустимість втрати громадянином України громадянствавнаслідок колізій законодавства України із законодавствомінших держав, громадянство яких бажає придбати громадянинУкраїни;

недопустимості позбавлення громадянства громадянинаУкраїни — ніхто не може бути безпідставно позбавлений грома-дянства або права змінити своє громадянство;

неможливості автоматичного набуття і втрати грома-дянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслі-док укладення шлюбу з громадянином України або набуття гро-мадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичногоприпинення громадянства України одним з подружжя внаслідокприпинення шлюбу або припинення громадянства України дру-гим з подружжя;

рівності перед законом громадян України незалежно від пі-дстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України. Немає значення час його набуття;

збереження громадянства України незалежно від місцяпроживання громадянина України;

невидачі громадян України іноземній державі — випливає зч. 2 ст. 25 Конституції України: «Громадянин України не можебути вигнаний за межі України або виданий іншій державі».Із цього правила є винятки, які випливають із міжнародних зо-бов'язань України. Обмеження щодо невидачі своїх громадяніншим державам містяться у нормах кримінального права.

Громадянами України є:

усі громадяни колишнього СРСР які на момент проголо-шення незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно прожи-вали на території України;

особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, ре-лігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального по-ходження, майнового стану, місця проживання, мовних чи іншихознак, які на момент набрання чинності Законом України «Прогромадянство України» (13 листопада 1991 р.) проживали в Україніі не були громадянами інших держав;

особи, які прибули в Україну на постійне проживання після13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишньогоСРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесенозапис «громадянин України», а також діти таких осіб, які прибу-ли разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Укра-їну вони не досягли повноліття;

особи, які набули громадянства України відповідно до за-конів України та міжнародних договорів України.

Документи, що підтверджують громадянство України: па-спорт громадянина України; свідоцтво про належність до грома-дянства України; паспорт громадянина України для виїзду за ко-рдон; тимчасове посвідчення громадянина України; проїзнийдокумент дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт;посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвід-чення особи на повернення в Україну.

Підстави набуття громадянства України. ГромадянствоУкраїни набувається: за народженням; за територіальним похо-дженням; внаслідок прийняття до громадянства; внаслідок поно-влення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встано-влення над дитиною опіки чи піклування; внаслідок встановлен-ня над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку зперебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків ди-тини; внаслідок встановлення батьківства; за іншими підставами,передбаченими міжнародними договорами України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

визнання і дотримання Конституції України та законівУкраїни;

зобов'язання припинити іноземне громадянство або непе-ребування в іноземному громадянстві (для осіб, які були грома-дянами держав, міжнародні договори України з якими дозволя-ють особам звертатися для набуття громадянства України заумови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договір-ної сторони);

безперервне проживання на законних підставах на територіїУкраїни протягом останніх п'яти років; ця умова не поширюєть-ся на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином Українистроком понад два роки та постійно проживає в Україні на за-конних підставах.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулокв Україні, строк безперервного проживання на законних підс-тавах на території України встановлюється на три роки з мо-менту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку вУкраїні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без грома-дянства, — на три роки з моменту одержання дозволу на про-живання в Україні;

отримання дозволу на постійне проживання в Україні.Ця умова не поширюється на осіб, які мають у паспорті громадя-нина колишнього СРСР зразка 1974 р. відмітку про постійну аботимчасову прописку на території України, а також на осіб, якимнадано статус біженця в Україні або притулок в Україні;

володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, дос-татньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, якімають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

наявність законних джерел існування. Ця умова не поши-рюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або при-тулок в Україні.

Президент України приймає рішення і видає укази відповіднодо Конституції України і Закону України «Про громадянствоУкраїни» про прийняття до громадянства України і про припи-нення громадянства України.