ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГОЗАК ОН ОДАВСТВА У К РАЇН И

магниевый скраб beletage

Мета: проаналізувати основні структурні елементи ци-вільного законодавства як форми вираження цивільного права,розкрити основні поняття цивільного права.

Основна проблема: засвоєння сутності понять таких інститу-тів цивільного права, як право власності, особисті немайнові пра-ва, правочин, авторське право, спадкове право, юридична особа.

Провідна ідея: цивільне законодавство забезпечує регулю-вання відносин власності, товарно-грошового обігу, сфери осо-бистого життя громадян, їх творчої та інтелектуальної діяльності.

Обрані методи: лекція з аналізом конкретних ситуацій.

Основні поняття теми:

Цивільне законодавство — це система нормативно-правовихактів, що регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немай-нові відносини.

Особисті немайнові відносини — пов'язані з майновими(право авторства на твори, винаходи) та не пов'язані з майновими(право на честь, гідність та ділову репутацію, таємницю листу-вання, телефонні розмови).

Майнові відносини власності закріплюють стабільний ста-тус належності тих чи інших матеріальних благ певним особам,які їх набувають відповідно до вимог закону.

Цивільна правоздатність — це здатність мати цивільні праваі обов'язки, виникає в момент народження громадянина і припи-няється з його смертю. В деяких випадках правовій охороні під-лягають інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини.

Цивільна дієздатність — це здатність фізичної особи своїмидіями набувати для себе цивільні права та обов'язки і самостійноздійснювати такі права — укладати договори на виконання робіт,здавати своє майно в оренду, обирати місце проживання та ін.

Юридична особа — це організація, яка створена й організо-вана у встановленому законом порядку, має відокремлене май-но, може від свого імені набувати майнових і особистих немай-нових прав і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповіда-чем у суді.

Довіреність — письмовий документ, який видається однієюособою інші для представлення її інтересів перед третіми особами.

Право власності — є право особи на річ (майно), яке вона ре-алізує відповідно до закону за своєї волі незалежно від будь-якихтретіх осіб (право володіння, право користування, право розпо-рядження).

Реквізиція майна — у разі стихійного лиха, аварії, епідемії таза інших надзвичайних обставин майно може бути примусово ві-дчужене у власника в порядку, встановленому законом, за умовипопереднього і повного відшкодування його вартості. В умовахвоєнного стану майно може бути примусово відчужене з наступ-ним повним відшкодуванням його вартості.

Конфіскація майна — позбавлення права власності на майноза рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення у ви-падках, встановлених законом. Конфісковане майно переходить увласність держави безоплатно.

Непереборна сила — це надзвичайна і невідворотна за данихумов подія: землетруси, повені, урагани, лісові пожежі та іншістихійні лиха. Також непереборною силою можуть вважатися пе-вні суспільні явища — воєнні дії, страйки тощо.

Правочин — дія особи, спрямована на набуття, зміну абоприпинення цивільних прав та обов'язків.

Авторське право — це сукупність правових норм, якими ре-гулюються майнові та немайнові відносини, пов'язані зі створен-ням і використанням творів літератури, науки та мистецтва.

Спадкове право — це сукупність норм цивільного права, щовстановлюють порядок переходу прав і обов'язків (спадщини) відособи, що померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

ПЛАН

Загальна характеристика цивільного законодав-ства України.

Поняття цивільної правоздатності та дієздат-ності.

Поняття юридичної' особи.

Особисті немайнові права громадян. Захист чес-ті, гідності та ділової репутації.

Право власності.

Правочини та цивільно-правові угоди.

Представництво і довіреність.

Інтелектуальна власність як об'єкт правовоїохорони.

Спадкування.