1. Загальна характеристика цивільногозаконодавства У країни

магниевый скраб beletage

Цивільне законодавство — це система нормативно-правових актів, що регулюють майнові та пов'язані з ними осо-бисті немайнові відносини.

Цивільне законодавство не застосовується до майнових відно-син, заснованих на адміністративному або іншому владному під-порядкуванні однієї сторони іншій стороні, а також до податко-вих, бюджетних відносин, якщо інше не встановлено законом.

Система цивільного законодавства:

Конституція України.

Цивільний кодекс 2003 р., чинний з 01.01.2004 р.

Закони України («Про іпотеку», «Про лізинг», «Про цінні па-пери і фондову біржу»; «Про господарські товариства»; «Про пі-дприємства»; «Про оренду державного та комунального майна»;«Про страхування»; «Про банки і банківську діяльність; «Про ав-торське право і суміжні права» тощо).

Підзаконні нормативно-правові акти (Укази Президента, Пос-танови Кабінету Міністрів тощо).

Суб'єкти цивільних правовідносин — фізичні особи — гро-мадяни України, іноземці, особи без громадянства; юридичні осо-би — державні підприємства, організації та установи, приватніпідприємства, кооперативи, господарські товариства, фермерськігосподарства, іноземні підприємства, громадські організації, ре-лігійні організації, партії тощо. У цивільних правовідносинахможуть брати участь також держава Україна, Автономна Респуб-ліка Крим, територіальні громади, іноземні держави.

Об'єкти цивільних правовідносин — матеріальні та немате-ріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають між собою уцивільні правовідносини. Такими об'єктами є речі, тобто матері-альні предмети оточуючого світу, створені природою або люди-ною, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майновіправа та обов'язки, результати робіт, послуги, результати інтеле-ктуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріа-льні та нематеріальні блага (ст. 177 ЦК України).

Речі — предмети зовнішнього (матеріального) світу, які пере-бувають у натуральному стані в природі або створені працеюлюдини. У цивільному праві під річчю розуміють будинки і про-мислові комплекси, цистерни з нафтою і газопроводи, земельніділянки, тварини та ін.

Речі у цивільному праві класифікуються за різними ознаками.

Рухомі (не пов'язані з землею) — можна вільно переміщуватиу просторі та нерухомі (пов'язані з землею) — житловий будинок,споруди виробничого призначення, фабрики, мости, трубопрово-ди, земельні ділянки, тунелі, багатолітні насадження. Угоди з не-рухомістю (купівля-продаж, дарування, обмін та ін.) підлягаютьнотаріальному посвідченню і спеціальній державній реєстрації.

Подільні та неподільні. Згідно зі ст. 183 ЦК подільною є річ,яку можна поділити без втрати її цільового призначення. Неподі-льною є річ, які не можна поділити без значної втрати, непомір-ної шкоди для її цільового призначення.

Юридичне значення поділу речей на подільні й неподільні по-лягає в тому, що при розділі, зокрема спільної власності, подільніречі діляться в натурі, а неподільні поділяються іншим чином:одному із співвласників надається річ, інші отримують грошовучи майнову компенсацію своєї частки.

Існують інші класифікації речей.