Вступ

магниевый скраб beletage

Стратегія розвитку сучасного суспільства в умовах правовоїреформи в Україні об'єктивно потребує підвищення вимог доосвітньої системи та професійної підготовки фахівців високоїкваліфікації. У навчальному посібнику здійснена спроба новогопідходу до структури і змісту курсу за принципами модульно-рейтингової системи навчання, враховуючи зміни у сучасномуконституційному, цивільному, сімейному, трудовому та криміна-льному законодавстві. В основу структури і змісту посібника по-кладена концепція всебічного розвитку майбутнього фахівця уцілісному навчальному процесі.

Високий рівень культури суспільства, зокрема правової, є од-нією з важливих ознак правової держави, яка заснована переду-сім на принципах верховенства права і правового закону, повагидо основних прав і свобод людини і громадянина. Дотриманнявимог законодавства, послідовна реалізація основних прав і сво-бод людини і громадянина залежать від багатьох факторів, зок-рема від рівня організації освіти, отримання знань про державно-правові явища.

Актуальність навчального курсу зумовлена потребамипрофесійної діяльності економіста, важливістю вивчення питань,що мають загальне значення, дослідження основних юридичнихпонять та їх ознак, встановлення найбільш загальних закономір-ностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права,формування правової культури, що проявляється насамперед упідготовці особи до сприйняття прогресивних правових ідей і за-конів, у вмінні й навичках користуватися правом, а також оціню-вати власні знання з права.

Вивчення курсу «Правознавство» є передумовою формуваннятакої поведінки студентів, що відповідає правовим приписам, атакож виховує непримиренне ставлення до правопорушень з бокуінших суб'єктів.

Правильне розуміння державно-правових явищ набуває світо-глядного значення в умовах розбудови демократичної правовоїдержави, реформування правової системи України. Світоглядлюдини не може бути повним, досконалим, якщо в ньому відсут-ні знання щодо сутності держави і права.

Немає людини, яка б не вживала таких слів, як «право», «пра-ва», «свобода», «обов'язок», «закон», «відповідальність» і т. ін.Саме до цих понять звертаються тоді, коли виникає потреба об-ґрунтувати свої вимоги, виправдати свої вчинки і дії. Переконли-вість та ефективність застосування у таких випадках цих понятьвідчутно посилюється, якщо їх розуміння ґрунтується на науко-вих висновках та аргументах.

Метою вивчення курсу є формування у студентів економіч-них спеціальностей знання та розуміння законодавства України;переконаності щодо ефективності права як засобу регулюваннясуспільних відносин; звички вчиняти дії відповідно до приписівправових норм; вміння використовувати у практичній діяльностіправові знання, реалізовувати й захищати свої суб'єктивні права ізаконні інтереси, виконувати юридичні обов'язки.

Курс «Правознавство» складається з двох частин — модулів,розподілених на міні-модулі. Перший модуль формує у студентівнеобхідні знання щодо поняття, ознак, походження та форм дер-жави, поняття, принципів і функцій права, норм права та іншихсоціальних норм, системи права і системи законодавства, розк-риття суті правових відносин, правопорушення і юридичної від-повідальності.

Другий модуль курсу «Правознавство» має на меті надатистудентам знання з таких найважливіших галузей законодавства,як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне, щоє важливим для сформування у студентів неюридичних спеціаль-ностей цілісного і системного уявлення про таке соціальне яви-ще, як право.

Засвоєння студентами основних положень курсу підвищує за-гальний рівень освіченості, формує юридичне мислення, сприяєрозвиткові правової свідомості та правової культури.

Для ефективного засвоєння курсу студентам необхідно крімаудиторних занять самостійно поглиблювати свої знання з даногокурсу, для чого передбачені завдання для самостійної та індиві-дуальної роботи студентів.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: поняття,сутність, походження, функції держави; поняття, сутність та по-ходження права; елементи системи права і системи законодавст-ва; основні ознаки і види правовідносин; поняття і види правовоїповедінки; поняття та ознаки правопорушення і юридичної від-повідальності; основи конституційного законодавства України;основи цивільного законодавства України; основи сімейного за-конодавства України; основи трудового законодавства України;основи кримінального законодавства України.

Засвоєння даного курсу має забезпечити формування у май-бутніх фахівців таких вмінь і навичок: вирішувати завдання зоснов цивільного, сімейного, трудового та кримінального зако-нодавства; застосовувати на практиці норми різних галузей пра-ва; обґрунтовувати вибір правової норми, якої потребує певна си-туація; здійснювати пошук потрібної правової норми взаконодавстві України; діяти в умовах недопущення правопору-шень; реалізовувати суб'єктивні права і юридичні обов'язки; во-лодіти навичками роботи з текстами Конституції України, Циві-льного кодексу України, Кримінального кодексу України,Сімейного кодексу України, Кодексу Законів України про працюз метою правильного аналізу правопорушень, а також реалізаціїсвоїх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.

Місце дисципліни. Курс «Правознавство» органічно поєдна-ний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних та ін-ших спеціальностей, зокрема «Господарське право», «Фінансовеправо» та ін.

Індивідуальна робота студентів будується на таких рівнях:

Репродуктивний — вимагає від студента знань основнихюридичних понять, закономірностей, принципів та уміння засто-совувати їх для виконання елементарних завдань.

Репродуктивно-творчий — потребує самостійного пошуку,аналізу літератури, нормативно-правових актів з метою застосу-вання для виконання певного завдання.

Творчо-пошуковий — передбачає самостійне розв'язанняіндивідуальних завдань, підготовку рефератів.

Комплексний підхід до оцінювання знань дає змогу врахову-вати обсяг та якість засвоєного студентами матеріалу.

Модуль 1

Т

ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВД

МІНІ-МОДУЛЬ 1.1

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬТА ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

Мета: розкрити поняття держави, її ознаки, елементимеханізму держави, ознайомити з теоріями походження держави,дати характеристику функцій держави, проаналізувати поняттяправової держави.

Основна проблема: засвоєння основних закономірностей ви-никнення, розвитку та функціонування держави і права.

Провідна ідея: світогляд людини не може бути повним, дос-коналим, якщо в ньому відсутні знання щодо сутності держави іправа.

Обрані методи: лекція-бесіда.

Основні поняття теми:

Держава — це особлива політико-територіальна організація,яка виступає від імені всього суспільства, володіє суверенітетом іспеціальним апаратом управління й примусу, у зв'язку з чим зда-тна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру.

Патріархальна теорія походження держави — її сутністьполягає у твердженні, що держава походить від сім'ї та є наслід-ком історичного розвитку і розростання останньої, а тому абсо-лютна влада монарха — це продовження батьківської влади.

Теорія суспільного договору — пояснює виникнення держа-ви внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди (до-говору) про те, що одні будуть управляти, а інші виконувати їхуправлінські рішення.

Функції держави — це основні напрями діяльності держа-ви, що розкривають її соціальну сутність і призначення в сус-пільстві.

Основні функції держави — такі напрями діяльності дер-жави, без здійснення яких вона не може нормально функціону-вати і розвиватися. Вони характеризують призначення держа-ви, найбільш важливі напрями її діяльності на певному етапірозвитку.

Неосновні функції держави — є складовими елементами ос-новних функцій, але окремо не розкривають сутності держави.Так, у складі такої основної функції держави, як оборона країни,можна виділити низку її неосновних функцій: зміцнення зброй-них сил, розвиток науково-технічного прогресу для забезпеченняїх озброєнням та ін.

Внутрішні функції держави — здійснюються в межах даноїдержави, в яких виражається її внутрішня політика (регулюванняекономічних відносин, організація суспільної праці, охорона пра-вопорядку, законності, прав і свобод громадян, соціальний захистнаселення, охорона й раціональне використання природних ресур-сів).

Зовнішні функції держави — забезпечують здійснення зов-нішньої політики держави (оборона країни, підтримання міжна-родного миру, економічного співробітництва).

Механізм держави — цілісна ієрархічна система державнихорганів, які здійснюють її завдання і реалізують функції.

Орган держави — частина державного апарату — група осібабо одна особа, які наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями для виконання завдань і функційдержави.

Теорія поділу влад — традиційно її пов'язують з ім'ямШ. Монтеск'є (1689—1755), який виробив схему, відповідно до якоївлада в державі повинна бути поділена між законодавчими, вико-навчими та судовими органами. Кожна з влад стосовно іншої є са-мостійна і незалежна, що виключає можливість узурпації всієї владив державі якоюсь однією особою чи окремим органом держави.

Державний апарат — система органів держави, що наділеніправом застосування засобів державного примусу і які контро-люють та координують діяльність державних підприємств і дер-жавних установ.

Правова держава — це така держава, в якій лише юридич-ними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здій-снення, гарантування, охорона, захист та поновлення порушенихправ людини і громадянина, взаємна відповідальність держави таособи, контроль й нагляд за створенням і застосуванням юридич-них законів. Відсутня жорстка регламентація з боку держави що-до забезпечення гласності, свободи слова, критики, існує правовільного в'їзду та виїзду, обміну інформацією, науковими таосвітянськими технологіями з іншими державами.

ПЛАН

Поняття держави та її ознаки.

Теорії походження держави.

Характеристика функцій держави.

Поняття та елементи механізму держави. Орга-ни держави.

Поняття та ознаки правової держави.