4. Особисті немайнові права громадян.Захист честі, гідності, та ділової репутації

магниевый скраб beletage

Особисті немайнові права (ст. 269 ЦК) — це юриди-чно гарантовані можливості, які довічно належать особі за зако-ном і характеризуються немайновістю та особистісністю.

Ознаки немайнових прав:

належить кожній особі. Усі особи рівні у можливості реалі-зації та охорони цих прав;

належить особі довічно — фізичній особі до моменту смер-ті, а юридичній особі до моменту припинення;

належить особі за законом — переважна більшість особис-тих немайнових прав виникає в особи з моменту народження(створення), наприклад, право на життя, здоров'я, ім'я (наймену-вання) тощо. Окремі види прав можуть виникати в осіб з іншогомоменту, передбаченого законом, наприклад, право на донорствоособа має лише з моменту досягнення повноліття, а право на змі-ну свого імені має особа, яка досягла 16 років тощо;

дане право є немайновим — тобто фактично неможливо ви-значити вартість цього права у грошовому еквіваленті;

дане право є особистісним — воно не може бути відчужене(примусово чи добровільно) від особи—носія цих прав або пере-дане іншим особам.

Основні особисті права закріплюються у Конституції України.Основні способи реалізації та охорони цих прав закріплюютьсяна рівні галузевого цивільного законодавства, де особисті немай-нові права дістають свій подальший розвиток.

Види особистих немайнових прав:

ті, що забезпечують природне існування фізичної особи(право на життя, на охорону здоров'я, право на особисту недото-рканність, на сім'ю, на безпечне довкілля тощо);

ті, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (пра-во на ім'я, на особисте життя та його таємницю, на індивідуаль-ність, на свободу творчості, на місце проживання, на недотор-канність житла, на пересування тощо).

До особистих немайнових прав належить право на честь, гід-ність, ділову репутацію, ім'я, таємницю листування, телефоннихрозмов, телеграфних повідомлень, право на щоденники та іншуособисту документацію, на власне зображення, недоторканністьзовнішнього вигляду, на таємницю особистого життя та деякі інші.

Виключне значення мають права на життя, здоров'я та особи-сту свободу.

Захист невід'ємних особистих прав людини здійснюється судомна підставі норм конституційного, цивільного, кримінального, адмі-ністративного, екологічного та інших галузей права України.

Честь — це соціально значуща суспільна позитивна оцінкаособистості.

Гідність — оцінка особою (самооцінка) своїх моральних,професійних та інших якостей.

Ділова репутація — суспільна думка щодо професійних якос-тей особи.

Згідно з цивільним законодавством громадяни мають правовимагати через суд спростування відомостей, які плямують йогочесть, гідність або ділову репутацію, якщо той, хто поширив таківідомості, не доведе, що вони відповідають дійсності.

Заінтересована особа має право на судовий захист у разі, коливідомості, які ганьблять честь і гідність, поширені щодо помер-лого члена сім'ї чи іншого родича.

Обов'язок доведення того, що поширені відомості відповіда-ють дійсності, покладається на відповідача. Позивач зобов'я-заний лише довести сам факт поширення відповідачем відомос-тей, що його плямують. У деяких країнах обов'язок доказуваннятого, що поширені відомості не відповідають дійсності, поклада-ється на самого позивача.

Форма поширення відомостей може бути різною: усною (упублічних виступах), а також у вигляді публікацій у пресі, пові-домлення по радіо, на телебаченні, в інших засобах масової інфо-рмації, викладеною в службових характеристиках тощо.

Якщо такі відомості поширені у засобах масової інформації,суд притягує як відповідачів автора та орган ЗМІ (видавництво,редакцію). Якщо поширені відомості, що містять критику дійсноіснуючих в особи недоліків у поведінці, роботі, побуті, то вонине вважаються такими, що порочать честь і гідність особи.

Особа, стосовно якої поширено відомості, що плямують їїчесть і гідність, має право вимагати, поряд із спростуванням та-ких відомостей, відшкодування моральної шкоди.

Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянину пору-шенням його честі, гідності та ділової репутації, відшкодовуєтьсявідповідачем, якщо він не доведе, що моральна шкода заподіянане з його вини. Моральна шкода відшкодовується за рішеннямсуду з урахуванням різних чинників.

У наш час до засобів масової інформації подаються численніпозови щодо виплати моральної компенсації на величезні сумигрошей.