1. Сучасне сімейне законодавство У країни

магниевый скраб beletage

Під сімейним законодавством розуміють систему сі-мейно-правових нормативних актів, розташованих у певному по-рядку залежно від їх юридичної сили.

Найвищу юридичну силу в нашій державі має КонституціяУкраїни, норми якої є нормами прямої дії (ст. 8). Особливе зна-чення для регулювання сімейних відносин мають норми другогорозділу Конституції, де зафіксовано права, свободи та обов'язкилюдини і громадянина. Основні принципи сімейного законодав-ства закріплено у ст. ст. 51, 52 Конституції України: Шлюб ґрун-тується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя маєрівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утри-мувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклу-ватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, мате-ринство і батьківство охороняються державою.

Основні міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною уцій юридичній галузі, такі: Загальна декларація прав людини(1948), у ст. 16 зазначається, що чоловіки і жінки, які досягли по-вноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознаками раси,національності або релігії одружуватися і засновувати сім'ю;шлюб може укладатися лише у разі вільної і повної згоди сторін,що одружуються; сім'я є природним і основним осередком суспі-льства і має право на захист з боку суспільства та держави.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні пра-ва (1996).

Європейська Конвенція захисту прав та основних свобод лю-дини (1950).

Конвенція про права дитини (1989) та ін.

Закони України: «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»(1992), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку мо-лоді в Україні» (1993); Укази Президента України; ПостановиКабінету Міністрів України.

Крім того, низка важливих питань щодо державного захистусім'ї, материнства, батьківства, дитинства тощо регулюється но-рмами цивільного, житлового, трудового, пенсійного законодав-ства та законодавства про освіту, охорону здоров'я тощо.

Сімейний Кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р., на-брав чинності з 1 січня 2004 р., є систематизованим законодав-чим актом, в якому містяться норми права, що регулюють суспі-льні відносини у галузі сімейного права. Складається з семирозділів (292 статті). Сімейні відносини регулюються на засадахсправедливості, добросовісності та розумності, відповідно до мо-ральних засад суспільства. Регулювання сімейних відносин здій-снюється з урахуванням права на таємницю особистого життя танедопустимість свавільного втручання у сімейне життя.

Сучасне сімейне законодавство дозволяє суду враховуватипри вирішенні сімейних спорів місцеві звичаї, а також звичаї на-ціональних меншин, якщо це не суперечить законодавству і мо-ральним засадам суспільства. СК, порівняно з попереднім зако-нодавством, посилює захист прав дітей, як того вимагають чинніміжнародні договори України.