ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГОЗАК ОН ОДАВСТВА У К РАЇН И

магниевый скраб beletage

Мета: ознайомити студентів з основними теоретични-ми положеннями, що розкривають зміст кримінально-правовихнорм і дозволяють засвоїти суму знань, необхідних для вихован-ня непримиренного ставлення до порушень правових приписів.

Основна проблема: засвоєння сутності основних понять кри-мінального законодавства.

Провідна ідея: кримінальне законодавство України здійснюєправове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина,власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпе-чення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Обрані методи: лекція з елементами дискусії та аналізом кон-кретних прикладів.

Основні поняття теми:

Злочин — передбачене КК суспільно небезпечне винне діян-ня (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Суб'єкт злочину — може бути лише фізична особа. Криміна-льній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення зло-чину виповнилося 16 років. Особи, що вчинили злочин у віці від14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише задеякі найбільш небезпечні діяння.

Злочини невеликої тяжкості — за які законом передбаченопокарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двохроків або інше, більш м'яке покарання; наприклад, погроза вбив-ством (ст. 129 КК), незаконне розголошення лікарської таємниці(ст. 145 КК) та ін.

Співучасть у вчиненні злочину — умисна спільна участьдвох або більше осіб у вчиненні умисного злочину; учиненнязлочину кількома особами становить більшу суспільну небезпе-ку, ніж учинення злочину однією особою. До співучасників зло-чину належать разом із виконавцями організатори, підбурювачі іпособники.

Мета кримінального покарання — за кримінальним законо-давством це виправлення і перевиховання засуджених, запобі-гання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншимиособами.

Штраф — грошове стягнення, що накладається судом у роз-мірах залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванняммайнового стану винного; у разі неможливості сплати штрафусуд може замінити несплачену суму штраф покаранням у видігромадських робіт.

Арешт — тримання засудженого в умовах ізоляції строкомвід 1 до 6 міс.

Довічне позбавлення волі — цей вид покарання встановлю-ється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовуєтьсялише у випадках, коли суд не вважає за можливе застосувати мі-ру покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. Не за-стосовується до осіб, що вчинили злочин у віці до 18 років і доосіб віком понад 65 років, а також до жінок у стані вагітності.

Амністія — є видом повного або часткового звільнення осіб,засуджених за вчинення злочинів, від відбуття покарання. Ого-лошення амністії належить до повноважень Верховної РадиУкраїни і встановлюється виключно законом, у якому зазнача-ються категорії осіб, які підлягають амністії.

Помилування за своїм змістом наближається до амністії. Од-нак акти про помилування завжди мають індивідуальний харак-тер і застосовуються лише персонально до окремих осіб; здійс-нюється, як правило, на прохання засудженого, його рідних,захисника тощо. Згідно з Конституцією України помилуванняздійснює Президент України.

Шахрайство — передбачає використання для заволодіннямайном обману або зловживанням довіри, внаслідок чого майнопереходить до шахрая нібито з волі потерпілого.

Вимагання — вимога передачі індивідуального майна громадя-нина чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового ха-рактеру під погрозою насильства над потерпілим або близькимийому особами, розголошення відомостей, що ганьблять громадяни-на або близьких йому осіб, пошкодження чи знищення їх майна.

ПЛАН

Загальна характеристика кримінального законо-давства України.

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.

Види злочинів.

Мета і види кримінального покарання.

Звільнення від відбування покарання. Амністія і

помилування.