5. П оняття та ознаки правової держави

магниевый скраб beletage

Вперше термін «правова держава» було вжито німець-кими вченими К. Т. Велькером (1813), I. X. Фрайхер фон Арети-ном (1824). Створення юридично завершеного поняття «правовадержава» пов'язують з ім'ям Р. Моля. У 1829 р. він дав визна-чення правової держави як конституційної держави, яка повиннабазуватися на закріпленні в конституції прав і свобод громадян,на зебезпеченні судового захисту людини.

В Україні вчення про правову державу виникло у другій полови-ні XIX ст. Активно працювали над створенням теорії правової дер-жави вчені Б. Кістяківський, М. Коркунов, Г. Шершеневич та ін.

Правова держава — це новий етап розвитку державності. Її неможна проголосити — вона повинна скластися як результат ре-форм економічних, політичних, державних і правових інститутів,реальної зміни характеру взаємовідносин між суспільством, дер-жавою і особистістю.

Правова держава — це така держава, в якій лише юридич-ними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здій-снення, гарантування, охорона, захист і поновлення порушенихправ людини і громадянина, взаємна відповідальність держави таособи, контроль і нагляд за створенням та застосуванням юриди-чних законів. Відсутня жорстка регламентація з боку державищодо забезпечення гласності, свободи слова, критики, існує пра-во вільного в'їзду та виїзду, обміну інформацією, науковими таосвітянськими технологіями з іншими державами.

Ознаки правової держави:

панування права в усіх сферах суспільних відносин, що пі-длягають державному врегулюванню. Це не дає можливістьприймати й реалізовувати свавільних рішень, які виходять з яки-хось приватних інтересів і не враховують потреби інших членівсуспільства. Право визначає зміст чинних законів;

взаємна відповідальність держави і громадянина, держав-них органів та посадових осіб, що перетворює їх на рівноправнихсоціальних партнерів;

наявність широких, демократичних й реальних прав і сво-бод людини і громадянина;

функціонування реальних та ефективних засобів захисту йвідновлення прав і свобод людини і громадянина у випадках їхпротиправного порушення чи обмеження;

організація і поділ державної влади на законодавчу, вико-навчу та судову;

розвинена система чинного законодавства;

провідна роль суду в розв'язанні спірних питань і конфлік-тних ситуацій;

ефективна діяльність інших правоохоронних органів у за-безпеченні законності і правопорядку;

високий рівень правосвідомості та правової культури гро-мадян, професіоналізму працівників правоохоронних органів.

У 80-х рр. XX ст. ідея створення правової держави актуалізу-валася у країнах колишнього соціалістичного табору як реакціяна тоталітарний режим, адміністративно-командні методи влади,порушення прав людини. Вітчизняна наука прийняла концепцію«правова держава» у результаті перебудови, проголошеної у1985 р.

Україна, коли стала самостійною, незалежною державою, ви-значила орієнтацію свого розвитку на побудову демократичної,соціальної, правової держави.

індивідуальна самостійна робота

1. Питання з теми для самостійного вивчення

та осмислення:

Принципи організації і функціонування державно-го апарату України.

Зміст основних та неосновних функцій держави.

2. Підготувати реферат на тему:

Поняття, сутність та походження держави.

Теорії походження держави.

Основні функції держави.

Поняття та основні ознаки правової' держави.

міні-модуль 1.2

ФОРМАДЕРЖАВИ

Мета: ознайомити студентів з поняттям форми держа-ви та її складовими елементами.

Основна проблема: засвоєння сутності понять «форма дер-жавного правління», «форма державного устрою», «форма дер-жавного режиму», виявлення основних рис парламентсько-президентської республіки.

Провідна ідея: кожна держава має бути певним чином органі-зована, влада має здійснюватися певними методами та способа-ми.

Обрані методи: лекція з елементами дискусії.

Основні поняття теми:

Форма державного правління — порядок організації і взає-модії вищих органів державної влади та управління (республіка імонархія).

Форма державного устрою — територіальний устрій держа-ви та відповідна організація державних органів, насамперед спів-відношення держави як цілого з її складовими частинами (уніта-рна, федерація, конфедерація).

Форма державно-правового режиму — форми і методиздійснення державної влади, рівень участі громадян в управліннісправами держави і суспільства (демократичний, антидемократи-чний: тоталітарний, авторитарний).

Президентсько-парламентська республіка — змішана фор-ма правління. Ознаки президентської республіки — вибори пре-зидента населенням, широке коло його повноважень, можливістьрозпуску парламенту; парламентської республіки — обов'язковезатвердження парламентом кандидатури прем'єр-міністра, мож-ливість вираження парламентом недовіри Кабінету Міністрів тадострокове припинення повноважень Президента шляхом імпіч-менту.

Демократичний державно-правовий режим — стан полі-тичного життя, за якого державна влада здійснюється демократи-чними методами на основі широкої й реальної участі громадян таїх об'єднань у формуванні і здійсненні державної політики, утво-ренні та діяльності органів держави, на неухильному дотриманніосновних прав людини і громадянина.

Антидемократичний державно-правовий режим — зву-ження або усунення можливості реального впливу громадян та їхоб'єднань на управління державою, обмеження або порушенняосновних прав людини, зосередження влади в руках неконтро-льованої народом групи осіб чи однієї особи.

план

Форма держави та її складові елементи.

Форма державного правління.

Форма державного устрою.

Державно-правовий (державний) режим.

Особливості елементів форми українська держави.