1. Ф орма держави та її складові елементи

магниевый скраб beletage

У сучасній теорії держави поняття форми держави єодним із найважливіших понять.

Отже, поняття форми держави характеризує державу з погля-ду існуючих у ній форми правління, форми державного устроюта форми державно-правового режиму. Форма держави завждимає відповідне правове закріплення. Усі її елементи мають пра-вову основу — вони фіксуються в конституціях, законах, підза-конних актах.

У сучасних умовах чисті форми президентських чи парламе-нтських республік порівняно рідкі. Поширення дістали змішаніформи — президентсько-парламентські та парламентсько-президентські республіки.

Україна має змішану форму правління.

2. Ф орма державного правління

Ознаки парламентської республіки — призначення Верхов-ною Радою Прем'єр-міністра України за поданням ПрезидентаУкраїни відповідно до пропозиції коаліції депутатських фракційу Верховній Раді України; здійснення контролю за діяльністю Ка-бінету Міністрів України; усунення Президента України з поста впорядку особливої процедури (імпічменту) та ін.

Ознаки президентської республіки — вибори Президента на-селенням країни; можливість припинення повноважень Верхов-ної Ради України; зупинення дії актів Кабінету Міністрів Украї-ни; право вето щодо прийнятих Верховною Радою Українизаконів з наступним поверненням їх на повторний розгляд Вер-ховної Ради України та ін.