ГЛАВА 28. РОЗРАХУНОК СИРОВИНИІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІКОВБАСНИХ ВИРОБІВ

Основну і допоміжну сировину для виробництва ковбаснихвиробів розраховують по кожному виду ковбас окремо, виходячи зрецептури і виходу готової продукції.

Розглянемо розрахунки сировини, виходячи з рецептури і ви-ходу готової продукції.

Загальну кількість основної жилованої сировини (яловичини,свинини), необхідної для виробництва ковбасних виробів за зміну(Goc, кг), розраховують за формулою:

Goc = GL.-100,           (28.1)

^г.пр

де GrB - кількість готових виробів, вироблених за зміну, кг;Фг.пр - вихід готової продукції, % до маси несолоної сировини.

Необхідну кількість основної сировини по виду (яловичинажилована, свинина, шпик і т.д.) за зміну, G0CB розраховують за фор-мулою:

GOC.B = Goc • 1000 ,            ((2)

де к - норма витрати сировини відповідно до рецептури на100 кг ос