33.1. Загальні вимоги до води, її роль і значення

магниевый скраб beletage

Щорічно підвищується дефіцит води, на заводах безалкогольнихнапоїв вода, яку використовують, повинна строго розділятися на воду,що споживають для технологічних цілей, і воду, яку витрачають дляпромислових потреб. На підприємствах повинен бути організованийзбір і багаторазове використання води для промислових потреб. У за-лежності від призначення води до її якості пред'являються різні вимо-ги, що визначає характер і ступінь її підробки.

Необхідність кондиціонування води обумовлюється її роллю вжиттєдіяльності організму людини, а також прямим впливом якостіводи на якість напоїв.

Вода відіграє найважливішу роль у життєдіяльності людини, за-безпечуючи нормальну температуру тіла, поліпшення апетиту, підви-щення тонусу організму, угамування спраги, але насамперед воду п'ютьдля того, щоб поповнити втрати її організмом. В організмі дорослої лю-дини, що, приміром, важить 70 кг, міститься близько 50 кг води.

Вода в організмі людини є основним середовищем, у якомуздійснюються внутрішньоклітинний і позаклітинний обмін речовин ірізноманітні ферментативні і хімічні реакції.

Вода - кращий розчинник для живильних речовин, що надхо-дять у наш організм, вони можуть перейти в кров тільки у вигляді во-дних розчинів. У воді розчиняються важливі для людини органічні інеорганічні речовини. Вона сприяє електролітичній дисоціації солей,що містяться в ній, кислот і лугів, виконує роль каталізатора різнома-нітних процесів обміну в організмі.

Організм людини досить відчутно реагує на порушення водногообміну, що викликається зміною хімічного складу води і мікробіоло-гічних показників. У зв'язку з цим вода, яку використовують для готу-вання безалкогольних напоїв, повинна піддаватися відповідній оброб-ці, зокрема освітленню, поліпшенню якості, зм'якшенню і знезаражу-ванню.

Властивостями води і її якістю визначаються технології різнихвидів напоїв, їхні органолептичні показники і стійкість. Органолепти-чні, мікробіологічні, паразитологічні показники і хімічний склад пит-ної води, що надходить з централізованих джерел водопостачання,повинні відповідати нормам, що приведені у табл. 33.1.

Таблиця 33.1. Норми якості питної води

Показники

Одиницявиміру

Норма (небільш)

Органолептичні властивості

Запах при 20 °С з підігріванням води до

бал

2,0

60 °С

 

 

Смак і присмак при 20 °С

бал

2,0

Кольоровість по платиново-кобальтовій

град

20,0

шкалі

 

 

Мутність по стандартній шкалі

мг/дм3

1,5

Хімічний склад (узагальнені показники)

Водневий показник

рН

6-9

Сухий залишок

мг/дм3

1000

Твердість загальна

мг- зкв/дм3

7,0

Окислюваність перманганатна

мг/дм3

5,0

Нафтопродукти, сумарно

мг/дм3

0,1

Поверхнево активні речовини,

мг/дм3

0,5

аміноактивні

 

 

Фенольний індекс

мг/дм3

0,25

Неорганічні показники

Алюміній (А13+)

мг/дм3

0,5

Барій (Ва2+)

мг/дм3

0,1

Берилій (Ве2+)

мг/дм3

0,2

Бор (В, сумарно)

мг/дм3

0,05

Залізо (Fe, сумарно)

мг/дм3

0,3

Кадмій (Cd, сумарно)

мг/дм3

0,001

Марганець (Мп, сумарно)

мг/дм3

0,1

Мідь (Си, сумарно)

мг/дм3

1,0

Молібден (Мо, сумарно)

мг/дм3

0,25

Миш'як (As сумарно)

мг/дм3

0,05

Продовження табл. 33.1

Нікель (Ni, сумарно)

мг/дм3

0,1

Нітрати (по N02)

мг/дм3

45

Ртуть (Hg, сумарно)

мг/дм3

0,0005

Свинець(Pb, сумарно)

мг/дм3

0,03

Селеній (Se, сумарно)

мг/дм3

0,01

Стронцій (Sr2+)

мг/дм3

7,0

Сульфати (SO42")

мг/дм3

500

Фториди (F-) для кліматичних

мг/дм3

1,5

районів I і II

 

 

III

мг/дм3

1,2

Хлориди (СГ)

мг/дм3

350

Хром (Сг6+)

мг/дм3

0,05

Ціаніди (CN-)

мг/дм3

0,015

Цинк (Zn2+)

мг/дм3

5,0

Органічні речовини

ГХЦГ (Шидан)

мг/дм3

0,002

ДЦТ (сума ізомерів)

мг/дм3

0,002

2,4-Д

мг/дм3

0,03

Мікробіологічні і паразитологічні показники

Термотолерантні коліформні бактерії

Число бактерій у100 мл

Відсутність

Загальні коліформні

Число бактерій у100 мл

Відсутність

Загальне мікробне число

Число утворюю-чих колоній бак-терій у 1 см3

Не більш 50

Коліфаги

Число бляшкоут-ворюючих оди-ниць у 100 см3

Відсутність

Суперечки сульфітредекуючих клостридій

Число спор у20 см3

Відсутність

Цисти лямблій

Число цист у50 см3

Відсутність