33.1. Загальні вимоги до води, її роль і значення

Щорічно підвищується дефіцит води, на заводах безалкогольнихнапоїв вода, яку використовують, повинна строго розділятися на воду,що споживають для технологічних цілей, і воду, яку витрачають дляпромислових потреб. На підприємствах повинен бути організованийзбір і багаторазове використання води для промислових потреб. У за-лежності від призначення води до її якості пред'являються різні вимо-ги, що визначає характер і ступінь її підробки.

Необхідність кондиціонування води обумовлюється її роллю вжиттєдіяльності організму людини, а також прямим впливом якостіводи на якість напоїв.

Вода відіграє найважливішу роль у життєдіяльності людини, за-безпечуючи нормальну температуру тіла, поліпшення апетиту, підви-щення тонусу організму, угамування спраги, але насамперед воду п'ютьдля того, щоб поповнити втрати її організмом. В організмі дорослої лю-дини, що, приміром, важить 70 кг, міститься близько 50 кг води.

Вода в організмі людини є основним середовищем, у якомуздійснюються внутрішньоклітинний і позаклітинний обмін речовин ірізноманітні ферментативні і хімічні реакції.

Вода - кращий розчинник для живильних речовин, що надхо-дять у наш організм, вони можуть перейти в кров тільки у вигляді