33.4. Контроль якості води

магниевый скраб beletage

Контроль якості вихідної води проводять відповідно доДСТ 2874-82 «Вода питна. Методи аналізу» не рідше одного разу намісяць лабораторією заводу або органами санепіднагляду.

го 3 фільтрів, і фільтра тонкого очищення 4 з дозуючими насосами дляреагентів: кальція гідроксид, сульфат заліза і гіпохлорид натрію.

Контроль якості води на вміст вільного хлору полягає у визна-ченні його після піскового фільтра і вугільного фільтра. У воді післяпіскового фільтра повинно міститися від 6 до 10 мг вільного хлору в1 дм3, після вугільного фільтра вода не повинна містити хлору. Вміствільного хлору у воді визначають за допомогою хлориметра Тейлора.Для цього наливають у пробірку 5 см3 аналізованої води, додають0,5 см3 розчину ортотолідину, струшують і протягом перших п'ятихвилин визначають вміст хлору.

Значення рН води після вугільного фільтра повинно бути в ін-тервалі 7,0-1,0, а перед вугільним фільтром - 9,5-11,0. Якщо значеннярН води перед вугільним фільтром більше 11,0, то необхідно збільши-ти дозування сульфату заліза. Якщо значення рН води перед вугіль-ним фільтром менше 9,0, то зменшують дозування сульфату заліза.

Крім хімічних і фізико-хімічних показників визначають органо-лептичні показники води. Вода повинна бути безбарвною, прозорою,не мати смаку і запаху.

Контроль якості обробленої води і реагентів, застосовуваних упроцесі водопідготовки, роблять відповідно до таблиці 33.4.

Методика визначення загальної лужності води приведена в до-датках 1 і 2.

Таблиця 33.4. Методи і засоби контролю процесу водопідготовки

Об'єктконтролю

Місцеконтролю

Періодич-ність конт-ролю

Параметрдля конт-ролю

Граничнезначенняпараметра

Методи ізасоби кон-тролю

1. Знезалізення води

Вода

На виході зфільтра

1 раз натиждень

 

Не більш0,1 мг/дм3

ДСТ 4033-72

Кварцовийпісок

Фільтр

1 раз на3 місяці

Старанність

Не більш2,5%

 

 

- » -

- » -

Подрібнен-ня

Не більш4,0%

- » -

2. Освітлення води

Вода

Після резерву-ара для від-стоювання абокоагулювання

У кожнійпартії

Мутність(по станда-ртній шкалі)

Не більш1,0 мг/дм3

ДСТ 3351-74

Коагулянти

-

- » -

Маса дозо-ваних реаге-нтів

Вимір масизважуван-ням

3. Знезаражування води

Вода

Після устано-вки для знеза-ражування

1 раз натиждень

Мікробіо-логічні пока-зники: числомікрооргані-змів у 1 см3води

25

ДСТ18963-73

3.1. Хлорування води

Вода

Контактнийрезервуар 1

раз на ти-ждень

кількістьактивногохлору

Від 6,0 до10,0 мг/дм3

ДСТ18190-72

Продовження табл. 33.4

3.2. Дехлорування води

Вода

Після вугі-льного філь-тра

1 раз у 2 год

Кількістьзалишковогоактивногохлору

 

—»—

Хлор-агент

Кожнапартія

Кількістьактивногохлору

 

3.3. Сріблення води

Вода

Установкадля сріблен-ня води

1 раз у зміну

Кількістьіонів срібла

0,03 - 0,05

мг/дм3

ДСТ18293-72

4. Фільтрування води

Вода

Післяфільтра

1 раз у зміну

Органолептичні показники

 

 

 

запах при20 °С

0 балів

ДСТ 3351-74

 

 

 

при нагрі-ванні до60 °С

0 балів

ДСТ 3351-74

 

 

 

смак і при-смак при20 °С;

0 балів

ДСТ 3351-74

 

 

 

кольоровість

Не більш 10°

ДСТ 3351-74

 

 

 

мутність

Не більш 1мг/дм3

ДСТ 3351-74

5. Зм'якшення води

5.1. Реагентний спосіб

Вода

Після уста-новки позм'якшеннюводи:

а) періодич-ний спосіб

У кожнійпартії

Лужність

Не більш 1,0мг- зкв/дм3

Інструкція 3технохіміч-ного контро-лю пиво-вареноговиробництва,затверд-жена у 1974Р-

 

— » —

У кожнійпартії

Твердість

Не більш 0,7мг- зкв/дм3

 

 

б) безперер-вний спосіб

Через 1 годпісля пуску іщогодинипід час робо-ти установки

Лужність

Не більш 1,0мг- зкв/дм3

— » —

Продовження табл. 33.4

 

— » —

— » —

Твердість

Не більш 0,7мг- зкв/дм3

—»—

Кальціюгіпохлорид

Кожна пар-тія

Масова част-ка активнихMgO і СаО

 

—»—

5.2 Злектродіалізний, мембранний і іонообмінний способи

Вода

Після уста-новки

1 раз у зміну

Жорсткість

Не більш0,7 мг-

зкв/дм3

ДСТ 4151-72

Вода

 

- » —

Лужність

Не більш1,0 мг-

зкв/дм3

Інструкція 3техно-хімічногоконтролюпивоварноговиробництва

 

— » -

— » -

РН

Не більш 60

— » —

 

— » —

1 раз на мі-сяць

Залізо

Не більш1.0 мг-

зкв/дм3

ДСТ 4033-72

 

»

»

Сухий зали-шок

Не більш500 мг-

зкв/дм3

ДСТ18164-72

 

— » -

— » -

Нітрати

Не більш10 мг ■

зкв/дм3

ДСТ18826-73

 

— » -

— » -

Нітрити

0

 

 

— » -

— » -

Хлориди

Не більш150 мг ■

зкв/дм3

ДСТ 4245-72

 

— » -

— » -

Сульфати

Не більш150 мг ■

зкв/дм3

ДСТ 4389-72

 

»

— » -

Алюміній

Не більш0,1 мг ■

зкв/дм3

ДСТ18165-89

 

»

— » -

Марганець

Не більш0,1 мг ■

зкв/дм3

ДСТ 4974-72

 

»

— » -

Мідь

Не більш0,1 мг

  • зкв/дм3

ДСТ 4388-72

 

»

— » -

Свинець

Не більш0,1 мг ■

зкв/дм3

ДСТ18293-72

Продовження табл. 33.4

 

— » -

— » -

Цинк

Не більш5 мг ■ зкв/дм3

ДСТ18293-72

 

— » -

— » -

Фтор

Не більш1,5 мг ■

зкв/дм3

ДСТ 4386-89

 

— » -

— »—

Миш'як

Не більш0,05 мг ■

зкв/дм3

ДСТ 4152-89

6.Комплексні способи водопідготовки

6.1. Реагентний спосіб

Вода

Після піско-вого фільтра

Через 1 годпісля пуску іщогодинипід час робо-ти установки

Значення т

Не більш 5

3

см3

Додаток

 

— » —

— » —

Значення2р-т

0,2-0,7 см3

— » —

— » -

— » -

Кількістьактивногохлору

0,6 - 10,0

мг/дм3

ДСТ18190-72

 

Після вугі-льного філь-тра

Кожні 2 годпід час робо-ти установки

Кількістьзалиш-кового акти-вного хлору

Не більш0,2 -0,3мг/дм3

— » —

Вода

Після іоно-обмінника

Через 1 годпісля пуску іщогодинипід час робо-ти установки

Значення т

Не більш3,5 см3

Додаток

 

Після ре-акційногорезервуара

— » —

Значення2р-т

0,2 - 0,7 см3

— » —

 

— » —

— » —

Кількість ак-тивного хло-РУ

6,0 - 10,0

мг/дм3

ДСТ18190-72

6.2. Ионообмінний спосіб

 

Після вугі-льного філь-тра

 

Кількістьзалиш-кового акти-вного хлору

Не більш 0 2- 0,3 мг/дм3

— » —

ГЛАВА 34.

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ